Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай Эсэгын дайнай ветеранууд түмэр харгыгаар түлбэригүйгөөр ябаха аргатай

​Буряад уласай Эсэгын дайнай ветеранууд түмэр харгыгаар түлбэригүйгөөр ябаха аргатай

18-04-2019

Байгша оной май һарын туршада Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеранууд түмэр харгыгаар түлбэригүйгөөр ябаха аргатай. Тус хэмжээ ябуулга Агуу Илалтын 74 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан «РЖД» холдинг эмхидхэнэ. Тиихэдэ дайнай ветеранууд Ород гүрэн дотор холын замай «Сапсан», «Ласточка» поезднуудаар түлбэригүй ябаха юм. Тэдэниие хаража ябаха хүн баһал түлбэригүйгөөр ябалсаха.

2019 оной май һарада тус акци эмхидхэгдэжэ, хэды дахин ябахаб гэһэн хизаарлалтагүй юм. Холын замда гараха түлбэригүй билет мүнөө абажа болоно. Тиихэдээ паспорт, Эсэгэ ороноо хамгаалагшын үнэмшэлгэ, «За оборону Ленинграда» гэһэн медаляар шагнагдаһан тухай үнэмшэлгэ харуулха хэрэгтэй. Хари гүрэнүүдэй ажаһуугшад СССР гүрэндэ 1992 оной январиин 1 хүрэтэр хүсэндөө байһан дансануудаар билет абаха аргатай.

Буряад Уласай дэбисхэртэ 2019 оной майн 9-һөө 12 болотор Эсэгэ ороноо хамгаалыгн Агууехэ дайнай ветеранууд, тэдэниие хараха хүнтэй түлбэригүй ябаха аргатай. «Байкальская ППК» гэһэн бүлгэм энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ.

Буряадайнгаа дэбисхэртэ түмэр харгыгаар ябаха хүсэлтэй ветеранууд 10 үдэр урид түлбэригүй билет абаха болоно. 


Теги: Буряад Улас Ородой Холбоото Улас Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеранууд түмэр харгы17:14

​Буряад уласай Хэжэнгэ аймагай ажахынууд тракторнуудаа шалгаба 

16:43

​Центр занятости населения Улан-Удэ набирает группы предпенсионеров для профессионального обучения 

16:38

Буряад улас Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха 

16:19

​Улаан-Үдэдэ баригдажа байһан хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ хүдэлмэрилэгшэд хэрэгтэй 

16:09

Набор сотрудников для новых детских садов начали в Улан-Удэ 

15:20

​Сельские учителя в Бурятии попросили у депутатов помощи с получением компенсаций за твердое топливо 

15:02

​Байгалай дуушадай мүрысөөн: дуулаха заяатай бэлигтэйшүүл 

14:46

Представители Монголии победили на Байкальском конкурсе вокалистов 

11:22

Ород-солонгос хуралдаанда Буряадай түлөөлэгшэд хабаадаха 

10:53

​Чемпион мира Руслан Проводников открыл школу бокса в Улан-Удэ  

10:43

Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо 

10:25

​Буряад уласта хабарай тарилгын хаһа түлэг дундаа 

08:45

Зурхай на ​21 мая, 18 лунный день 

08:25

Жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 21 мая 

Наши издания