Главная / Новости /Общество / ​Угалзатай малгай уладта эрилтэтэй гү?

​Угалзатай малгай уладта эрилтэтэй гү?

18-04-2019

Улаан-Үдэ хотын “Туяа” дэлгүүртэ угалзатай мал­гайнууд харасыемни гансата татаба. Тиимэһээ эдэ бүтээлнүүдэй автортай танилсаха гэжэ шиидэбэб. Тэрэмни Туяна Сергеевна Буянтуева гэжэ нэрэтэй, Зэдын Дээдэ-Үшөөтэ нютагай байшаба.

Обоотон угай, оёдолшон мэргэжэлтэй

Сергей Омондоевич, Ды­жид Дамдинсуруновна Цы­реновтэнэй гэр бүлэдэ гурба­дахи үри боложо түрэһэмби гэжэ намда дуулгаба.

Һургуулиин байхаһаа ха­тарта дуратай, волейбол на­ададаг, гитара дээрэ хүгжэм зэдэлүүлжэ дууладаг, зүүн зүгэй хатарта ябадаг байһан. Теэд һургуулиин һүүлээр хүгжэмэй училищида һураха дуратай байтарнь, гэртэхиниинь болюулһан. Тиигэ­жэ Туяна Улаан-Үдэ хотын 8-дахи оёдолой училищида һураад, гадар хубсаһанай оёдолшон мэргэжэлтэй болоһон.

Туянын дээрэ дурдагдаһан олон тоото талаан бэ­лигынь абын угаар дамжа­жа ерэһэн байна. Самарын хизаарай Новокуйбышевск хотын гуманитарно-техно­логическа колледждо оёдо­лойнгоо мэргэжэл гурбан жэ­лэй туршада дээшэлүүлээд, “Һуралсалай үйлэдбэриин мастер” гэһэн үнэмшэлгэ абаа. Теэд нютагаа бусажа ябатараа, Дээдэ-Ториин Эр­дэм Буянтуевтай танилсажа, инаг дуранай охиндо абтажа, хадамда гараа.

Буянтуевтанай эбтэй эе­тэйхэн гэр бүлэдэ 4 басагад хойно хойноһоо һубарижа, эжы абадаа эрхэхэншье һаа, бэрхэхэнээр үндыжэ байна. Эжынь оёхо бэлиг ехэ ба­саган Алтанадань дамжан ошоо ха. Энээнииень юун гэршэлнэб гэхэдэ, Алтана басаган Ивалгын дасанда эмхидхэгдэдэг “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэһэн урилда­анда дуратайгаар хабаадажа, арһаар хубсаһануудые оё­дог байна. Бэшэ басагадынь эжынгээ хажууда оёдолой түрүүшын алхамуудые тур­шажа байдаг.

Туяна Сергеевна ганса гадар хубсаһа оёдог бэшэ, харин элдэб залуушуулда таарама шэнэ үеын пла­ти, сээжэбшэ гэхэ мэтэ хубсаһануудые оёдог юм.

Оёдолой цех байгуулха түсэбтэй

Харин нэгэтэ училищида суг һураһан нүхэр басаган­таяа уулзахадань, тэрэнь бу­ряад түхэлэй хубсаһануудые оёдог болоһон байба. Тиигэ­жэ Туяна тэрэ басаганайн­гаа дүй дүршэл халан абажа, буряад хубсаһануудые оёжо һураа. Тиигэһээр байтараа, малгайнуудые мүнөө үеын сагайхяар оёбол, ямар байха гээшэб гэһэн бодолдо абта­ад, нээрээшье оёжо турша­ха байна гэжэ шиидээ һэн. Торгоор буряад маягтайгаар оёһон малгайнуудынь хүн зоной анхарал татажа заха­лаа бшуу.

“Оёжо байһан комплект Шэтэ хото эльгээгдэхэ гээшэ. Иигэһээр энэ захилай хойноһоо ерэхэеэ байһан байха. Ажалаа хэжэ байгаад хөөрэлдэжэ бо­лохо гү, үгы һаа, үрдихэгүймни, - гэһээр, саашань хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ. - Мүнөөнэй за­луушуул гоё хубсаһа хунарта дуратай. Иимэ малгайнуудые үмдэжэ үзэхэ, гоёшоохо, за­хил хэхэ дуратайшуул олошо­роо. Нэгэ хэды саг үнгэрөөл даа, Владивосток хотоһоо айлшаар ерэһэн бүһэтэй хүн һамгандаа малгай шарф хоёрһоо бүридэһэн комплект һайшаагаад, абажа ошоо һэн. Һая Сахалин хотоһоо захил оро­од байна”, - гэжэ Туяна хөөрэнэ.

Ганса эхэнэрнүүдэй бэшэ, зүгөөр бүһэтэйшүүлэй, мүн үхибүүдэй үмдэхэ элдэб мал­гайнуудые Туяна оёдог бай­на.

Элдэб хубсаһа хунар, тэрэ тоодо малгайнуудыешье оё- жо байха өөрын цехтэй бо­лохо гэһэн түсэбтэй. Мүнөө гэртээ оёдог байна. Харин “Туяа” дэлгүүртэ Оюна эгэ­шэнь өөрын дэлгүүртэй юм байна. Эгэшэдээ хамһалсадаг, хажуугаарнь өөрынгөөшье ажал хэжэ, оёһон хубсаһаяа наймаалдаг юм. Теэд мүнөө сүлжээнэй дэлгэрһэн саг­та олон зон Туянын бүтээлнүүдтэй Интернедтэ танил­сажа, утаһаар хонходожо, захил хэдэг бшуу.

Любовь ЦЫБЕНОВАГАЙ гэрэл зураг

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги:17:35

Учащихся и родителей Бурятии приглашают на «детский» Крестный ход 1 сентября 

17:24

В Бурятии меняются условия оплаты таможенных платежей 

17:17

В Бурятии создадут реестр граждан, которые не смогут стать усыновителями 

16:51

​Алексей Цыденов: «Улаан-Үдын аэропортдо буухадаа, гэртээ ерэһэн мэдэрэл түрэдэг» 

15:57

​В День российского флага в Бурятии запустят 80 воздушных змеев 

15:33

​Глава Бурятии об Игоре Шутенкове: «Я свой выбор сделал на основании итогов работы за последние 2,5 года» 

15:13

Театр «Байкал» представит новых артистов 

14:31

​Алексей Цыденов: «Когда самолет садится в аэропорту Улан-Удэ - у меня ощущение, что я дома» 

14:13

​Калмыкия и Бурятия развивают сотрудничество в мясном скотоводстве 

13:43

В школах Бурятии могут ограничить использование мобильных телефонов 

13:17

​В Бурятии впервые вживили нанокость человеку 

13:05

​В Улан-Удэ изменится схема движения трамваев №4 

11:38

​Госархив Бурятии презентует межархивную выставку с международным участием 

11:12

Буряад Улас «Алас Дурнын гудамжа» үзэсхэлэндэ хабаадаха 

10:49

105 детей из Бурятии примут участие в международных играх в Чите 

10:39

Вышел трейлер документального фильма об известном бурятском скульпторе Даши Намдакове  

10:26

В мкрн Стеклозавод в Улан-Удэ пустят дополнительные 12 автобусов 

10:19

​Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева приглашает жителей Улан-Удэ на праздничное открытие театральных касс 

10:10

Неизвестные причинили ущерб рыбным запасам реки Нижняя Ципа в Бурятии на 1 млн рублей 

10:01

Прокуратура Бурятии отстояла право семьи на новое жилье 

09:50

​“Зүрхэнэй галнуудые һэргээн...”: Буряад, Монгол ороной багшанарай нягта харилсаан тухай номтой танилсалга 

09:42

За семь месяцев камеры ЦАФАП зафиксировали 149 тысяч нарушений на бурятских дорогах 

09:31

​«Алас Дурнын гектарта» хүртэхэ гэжэ Буряад уласай 900-гаад ажаһуугшад мэдүүлгэ оруулһан байна 

09:29

Региональный оператор с сентября приступает к сортировке и переработке ТКО в Бурятии 

09:18

Бурятские полицейские выявили факт мошенничества в сфере кредитования 

09:12

В Бурятии разыскивают 15-летнего уроженца Гусиноозерска Жаргала Санжиева 

09:05

Почти 900 заявлений подали жители Бурятии на «дальневосточный гектар» 

08:59

​Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин ба худалдаанай сайд Денис Мантуров Буряадай Толгойлогшотой уулзаа 

08:45

​Зурхай на 20 августа, 20 лунный день 

08:30

Ветреная погода, местами дожди ожидаются в Бурятии сегодня, 20 августа 

Наши издания