Главная / Новости /Общество / ​Угалзатай малгай уладта эрилтэтэй гү?

​Угалзатай малгай уладта эрилтэтэй гү?

18-04-2019

Улаан-Үдэ хотын “Туяа” дэлгүүртэ угалзатай мал­гайнууд харасыемни гансата татаба. Тиимэһээ эдэ бүтээлнүүдэй автортай танилсаха гэжэ шиидэбэб. Тэрэмни Туяна Сергеевна Буянтуева гэжэ нэрэтэй, Зэдын Дээдэ-Үшөөтэ нютагай байшаба.

Обоотон угай, оёдолшон мэргэжэлтэй

Сергей Омондоевич, Ды­жид Дамдинсуруновна Цы­реновтэнэй гэр бүлэдэ гурба­дахи үри боложо түрэһэмби гэжэ намда дуулгаба.

Һургуулиин байхаһаа ха­тарта дуратай, волейбол на­ададаг, гитара дээрэ хүгжэм зэдэлүүлжэ дууладаг, зүүн зүгэй хатарта ябадаг байһан. Теэд һургуулиин һүүлээр хүгжэмэй училищида һураха дуратай байтарнь, гэртэхиниинь болюулһан. Тиигэ­жэ Туяна Улаан-Үдэ хотын 8-дахи оёдолой училищида һураад, гадар хубсаһанай оёдолшон мэргэжэлтэй болоһон.

Туянын дээрэ дурдагдаһан олон тоото талаан бэ­лигынь абын угаар дамжа­жа ерэһэн байна. Самарын хизаарай Новокуйбышевск хотын гуманитарно-техно­логическа колледждо оёдо­лойнгоо мэргэжэл гурбан жэ­лэй туршада дээшэлүүлээд, “Һуралсалай үйлэдбэриин мастер” гэһэн үнэмшэлгэ абаа. Теэд нютагаа бусажа ябатараа, Дээдэ-Ториин Эр­дэм Буянтуевтай танилсажа, инаг дуранай охиндо абтажа, хадамда гараа.

Буянтуевтанай эбтэй эе­тэйхэн гэр бүлэдэ 4 басагад хойно хойноһоо һубарижа, эжы абадаа эрхэхэншье һаа, бэрхэхэнээр үндыжэ байна. Эжынь оёхо бэлиг ехэ ба­саган Алтанадань дамжан ошоо ха. Энээнииень юун гэршэлнэб гэхэдэ, Алтана басаган Ивалгын дасанда эмхидхэгдэдэг “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэһэн урилда­анда дуратайгаар хабаадажа, арһаар хубсаһануудые оё­дог байна. Бэшэ басагадынь эжынгээ хажууда оёдолой түрүүшын алхамуудые тур­шажа байдаг.

Туяна Сергеевна ганса гадар хубсаһа оёдог бэшэ, харин элдэб залуушуулда таарама шэнэ үеын пла­ти, сээжэбшэ гэхэ мэтэ хубсаһануудые оёдог юм.

Оёдолой цех байгуулха түсэбтэй

Харин нэгэтэ училищида суг һураһан нүхэр басаган­таяа уулзахадань, тэрэнь бу­ряад түхэлэй хубсаһануудые оёдог болоһон байба. Тиигэ­жэ Туяна тэрэ басаганайн­гаа дүй дүршэл халан абажа, буряад хубсаһануудые оёжо һураа. Тиигэһээр байтараа, малгайнуудые мүнөө үеын сагайхяар оёбол, ямар байха гээшэб гэһэн бодолдо абта­ад, нээрээшье оёжо турша­ха байна гэжэ шиидээ һэн. Торгоор буряад маягтайгаар оёһон малгайнуудынь хүн зоной анхарал татажа заха­лаа бшуу.

“Оёжо байһан комплект Шэтэ хото эльгээгдэхэ гээшэ. Иигэһээр энэ захилай хойноһоо ерэхэеэ байһан байха. Ажалаа хэжэ байгаад хөөрэлдэжэ бо­лохо гү, үгы һаа, үрдихэгүймни, - гэһээр, саашань хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ. - Мүнөөнэй за­луушуул гоё хубсаһа хунарта дуратай. Иимэ малгайнуудые үмдэжэ үзэхэ, гоёшоохо, за­хил хэхэ дуратайшуул олошо­роо. Нэгэ хэды саг үнгэрөөл даа, Владивосток хотоһоо айлшаар ерэһэн бүһэтэй хүн һамгандаа малгай шарф хоёрһоо бүридэһэн комплект һайшаагаад, абажа ошоо һэн. Һая Сахалин хотоһоо захил оро­од байна”, - гэжэ Туяна хөөрэнэ.

Ганса эхэнэрнүүдэй бэшэ, зүгөөр бүһэтэйшүүлэй, мүн үхибүүдэй үмдэхэ элдэб мал­гайнуудые Туяна оёдог бай­на.

Элдэб хубсаһа хунар, тэрэ тоодо малгайнуудыешье оё- жо байха өөрын цехтэй бо­лохо гэһэн түсэбтэй. Мүнөө гэртээ оёдог байна. Харин “Туяа” дэлгүүртэ Оюна эгэ­шэнь өөрын дэлгүүртэй юм байна. Эгэшэдээ хамһалсадаг, хажуугаарнь өөрынгөөшье ажал хэжэ, оёһон хубсаһаяа наймаалдаг юм. Теэд мүнөө сүлжээнэй дэлгэрһэн саг­та олон зон Туянын бүтээлнүүдтэй Интернедтэ танил­сажа, утаһаар хонходожо, захил хэдэг бшуу.

Любовь ЦЫБЕНОВАГАЙ гэрэл зураг

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги:17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания