Главная / Новости /Общество / Амгалан байдал үршөөһэн Илалтын һайндэр – Улаан-Үдэдэ

Амгалан байдал үршөөһэн Илалтын һайндэр – Улаан-Үдэдэ

13-05-2019

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр 74 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан һайндэр Буряад уласта үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэбэ. Һалхи бороотой, хүйтэн үдэрэй болоошье һаа, баяраар халиһан арад зон Улаан-Үдын түб талмайда олоороо суглараа. Дайнай ба ара талын хүдэлмэриин ветеранууд Илалтын парадай хүндэтэ айлшад болоһон байна. Хэмжээ ябуулга эмхидхэгшэд хүндэтэ айлшадаа халуун сайгаар хүндэлөө.

Кутузов болон Богдан Хмельницкин Улаан тугта орденто ракетнэ бригадын командир Алексей Леснов, 36-дахи бүхы сэрэгэй армиин командующиин уялга дүүргэгшэ генерал-майор Валерий Солощук гэгшэд парад хүтэлбэрилөө. Эдэ хоёр баатар сэрэгшэд байлдаануудта хабаадажа, гүрэнэй шагналнуудта хүртэнхэй гээд тэмдэглэлтэй.

Парадай эхиндэ заншалта ёһоор, В.И. Лебедев-Кумач болон А.В. Александровай «Священная война» гэһэн һүрөөтэ дуун доро Ородой Холбоото Уласай болон Илалтын тугууд намилзаа.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сугларагшадые амаршалжа, Ородой Холбоото Уласай, Буряадай ажаһуугша бүхэндэ майн 9 – арад зониие нэгэдүүлһэн нангин һайндэр гэжэ хэлэбэ.

«Илалта шэрэээлсэһэн хүн бүхэниие һананабди. Буряад уласһаа 120 мянган хүн дайнда мордожо, олонхинь ерээгүй. Эсэгын дайнда унаһан баатарнууд мүнөө хүрэтэр нютагаа бусаһаар. Һаяхана Орловско можодо Бэшүүр нютагай Михаил Савельевэй шарил элирүүлэгдэжэ, нютагтань асаржа хүдөөлөө. Советскэ Союзай Геройнуудай дурасхаалай сээжэ барималнууд Буряад уласта табигдаа. Бабушкин хотодо Борис Быстрых, Хяагта хотодо Павел Баннов гэгшэдэй дурасхаал мүнхэлэгдөө. Советскэ Союзай хоёр удаа Герой Константин Рокоссовскиин сэрэгшын намтар Буряадта эхилээ. Жэлэй дүүрэтэр тэрэнэй дурасхаалда Улаан-Үдэдэ хүшөө табигдаха. «Дурасхаалай номой» 11-дэхи боти бэлдэгдэнэ», - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов амаршалгын үгэдөө хэлэбэ.

Барабанаар наададаг эхэнэрнүүд-сэрэгшэдэй 75-дахи бригадын взвод Соведүүдэй талмайда парад эхилээ. Бүхыдөө баярай хэмжээ ябуулгада ябаган 20 расчёт хабаадаа. Сэрэгшэдтэй хамта «Юнармия» гэһэн хүдэлөөнэй хүмүүжэмэлнүүд болон кадедүүд парадай жагсаалда алхалаа.

Сэрэгэй 60 техникэ Соведүүдэй талмай дээгүүр гаража, олоной һонирхол татаһан байна. Бронетранспортёрнууд, тагнуулшадай сэрэгэй машинанууд, «Конкурс», «Торнадо-Г», «Искандер-М» гэһэн сэрэгэй һүрдөөмэ томо машинанууд болон бусад техникэ харагшадай анхарал татаа.

Удаань дайнай һүрөөтэ жэлнүүдые һануулһан зураглалнуудые бэлдэжэ, Буряадай зүжэгшэд Соведүүдэй талмай дээгүүр ашаанай машинануудаар гараһан байна. 


Парадай түгэсхэлдэ бүхы сэрэгшэд, харагшадшье «День Победы», «Служить России» гэһэн дуунуудые нэгэн мэтэ зэдэлүүлээ.


Удаань арад зониие нэгэдүүлһэн, баатар сэрэгшэдэй, ара талын хүдэлмэрилэгшэдэй дурасхаал мүнхэлһэн «Хэтэ мүнхын жагсаал» үнгэргэгдөө. Буряад Уласта энэ хэмжээ ябуулга 2014 онһоо хойшо эмхидхэгдэжэ, жэлһэээ жэлдэ хабаадагшадай тоо олошорно. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагууд


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэ Алексей Цыденов Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеранууд Илалтын һайндэр майн 917:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания