Главная / Новости /Общество / ​Үльдэргын найрһаа - дүнгүүд

​Үльдэргын найрһаа - дүнгүүд

15-05-2019

Эмнигые һургаха гэжэ түрэдэг юм даа эсэгын хүбүүд

Яруунын Үльдэргэдэ үнгэрһэн Мянган адуунай найрай хэмжэ­эн соо урилдаануудта хабаадагшадай тоо урда жэлнүүдһээ үлүү олон байгаа гээд, эмхидхэгшэд мэдээсэбэ. Хэрбэеэ да­ага дэллэхэеэ 16 команда буугаа һаа, аяар 81 гүйгөөшэд 9 зайда урилдаа.

Агын команда амжалта туйлаба

Буряадай аймагуудһаа, Үбэр Байгалай хизаарһаа болон Шэнэхээнһээ ерэһэн 16 команда адуу­шанай шадаха бүхы арга болом­жонуудые харуулаа. Мори ургалха, эмээллэхэ, мориной гүйдэл дунда номо годлёор харбаха ба даага дэллэхэ талаар бусадһаа эрхим байһанаа Агын Зугаалайн хоёр ко­манда гэршэлээ. Байгша оной апре­лиин 28-да Агын тойрогто болоһон Даага дэллээндэ 19 команда сооһоо Зугаалайн бэрхэшүүл Догойн ко­мандада шүүгдэжэ, II һуурида гараһан юм. Харин Үльдэргэдэ түрүүшын хоёр һууринуудые эзэл­жэ, 50 болон 30 мянган түхэриг шан абаад, нютагаа бусаба. Тиихэдэ үльдэргынхидэй бүридүүлһэн ко­манда III һуурида гараа.

Урда жэл Хэжэнгын Загаһатын команда түрүүшын һуури абаһан гээд һануулая. Энэ амжалтаяа дабтажа шадаагүй.

Хэжэнгын хүлэгүүдые хүсэхэнь хэсүү

Адуушанай найр анха түрүүшынхиеэ урзанда үльдэргынхидэй эмхидхэхэдэнь, 60-аад морин урилдаа бэлэй. Зүгөөр нёдондо 74 морин байгаа. Ха­рин байгша ондо 81 морин болоо. Энэ­эндэнь эмхидхэгшэд ехэ олзуурхана.

Мори урилдаанай гол шүүгшэ Цы­рен Жаргаловай дуулгаһаар, Хэжэнгын морид хэдэн зайда түрүүлжэ ерээ. Оро­дой-Адагай Аюр Сампиловай Теодор ба Скарлетт гэжэ хүлэгүүд даагануудай бо­лон гунануудай дундаһаа тон эрхимүүд гэжэ элирээ. Эгээл богони 1200 болон 1600 метрэй зайда эдэ урилдаһан бай­на. Тиихэдэ 8000 метрэй тон ута зайда урилдаһан 11 хүлэгүүдһээ баһал Хэжэн­гын Доржи Дашидылыковэй Лэгдэн гэжэ морин түрүүлээ.

Сэлэнгын Ноёхоной мэдээжэ абарга Зоригто Цырендондоповой һориһон Хонгор гэжэ буряад азаргань 4800 ме­трэй зайда бултаниие хүсэжэ шадаа.

Улаан-Үдын ипподромой захирал Фёдор Шантагаровай Акбар болон Альф гэжэ моридынь түрүүлжэ, эзэ­нэйнгээ нэрэ нэрлүүлбэ. 6000 зайда Ивалгын Оронгын Гомбо Бадмаевай Бар гэжэ шара азарга эрхимлээ. 3200 метрэй зайда Яруунын Мүнхэ Ширапо­вай морин бусадһаа түрүүн ерээ.

Хүсэһэнөө хүсэлдүүлээбди. Ажалша малша арад зоной ёһотой найр болоо гээд, «Үльдэргэ» ажахын захирал Булад Будажанаев тобшолол хэбэ.

Александр ГАРМАЕВАЙ гэрэл зурагууд  

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: мори урилдаан Буряад Уласай Ярууна аймагай Үльдэргэ тосхон даага дэллээн14:42

​Театрай уласхоорондын үдэр «Үльгэр» театр шэнэ зүжэг табиха  

14:19

​Школьники и студенты Бурятии примут участие в турнире по мини-футболу 

14:00

​Школьники Бурятии сразились в открытом первенстве по интеллектуальным играм  

13:24

​Выпускников Бурятии приглашают в вузы МЧС России 

13:18

​Названы имена победителей Межрегионального детского конкурса бурятских песен 

11:30

​Национальный музей Бурятии стал лучшим по оказанию услуг населению в 2019 году 

11:20

2019 ондо соёлой һалбарида ажаһуугшадта туһаламжа үзүүлхэ талаар Буряад Уласай Үндэһэн музей эрхимлээ 

10:44

​США болон Канадын сэрэгэй инспекторнүүд Улаан-Үдэ ерэбэ 

10:37

В Улан-Удэ представят новый ансамбль моринхуристов 

10:23

​Улаан-Үдэдэ модонуудые олоор тарилгада уласай модо ургуулгын эмхинүүд хабаадахаар бэлэн 

10:19

​В Бурятии снизилось количество поддельных больничных 

10:09

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта үндэһэн түсэлнүүд яажа бэелүүлэгдэнэб гэжэ һунгамалнууд шалгаба 

09:49

​В Бурятии пройдет плановая проверка системы оповещения 

09:47

​В Улан-Удэ готовятся к «Милаан-концерту» 

09:37

​Буряад Уласай Ярууна аймагта үбэлжэлгын уридшалһан дүнгүүд согсологдобо 

09:21

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ оруулагдаһан хуулиин түсэлнүүдээр хороонуудта хэлсэхэ 

09:13

В Улан-Удэ начали использовать УЗИ-аппарат экспертного класса Philips Epiq 7 

08:45

​Зурхай на 28 января, 4 лунный день 

08:30

Переменная облачность, днём до - 18 ожидается в Бурятии сегодня, 28 января 

Наши издания