Главная / Новости /Общество / ​Үльдэргын найрһаа - дүнгүүд

​Үльдэргын найрһаа - дүнгүүд

15-05-2019

Эмнигые һургаха гэжэ түрэдэг юм даа эсэгын хүбүүд

Яруунын Үльдэргэдэ үнгэрһэн Мянган адуунай найрай хэмжэ­эн соо урилдаануудта хабаадагшадай тоо урда жэлнүүдһээ үлүү олон байгаа гээд, эмхидхэгшэд мэдээсэбэ. Хэрбэеэ да­ага дэллэхэеэ 16 команда буугаа һаа, аяар 81 гүйгөөшэд 9 зайда урилдаа.

Агын команда амжалта туйлаба

Буряадай аймагуудһаа, Үбэр Байгалай хизаарһаа болон Шэнэхээнһээ ерэһэн 16 команда адуу­шанай шадаха бүхы арга болом­жонуудые харуулаа. Мори ургалха, эмээллэхэ, мориной гүйдэл дунда номо годлёор харбаха ба даага дэллэхэ талаар бусадһаа эрхим байһанаа Агын Зугаалайн хоёр ко­манда гэршэлээ. Байгша оной апре­лиин 28-да Агын тойрогто болоһон Даага дэллээндэ 19 команда сооһоо Зугаалайн бэрхэшүүл Догойн ко­мандада шүүгдэжэ, II һуурида гараһан юм. Харин Үльдэргэдэ түрүүшын хоёр һууринуудые эзэл­жэ, 50 болон 30 мянган түхэриг шан абаад, нютагаа бусаба. Тиихэдэ үльдэргынхидэй бүридүүлһэн ко­манда III һуурида гараа.

Урда жэл Хэжэнгын Загаһатын команда түрүүшын һуури абаһан гээд һануулая. Энэ амжалтаяа дабтажа шадаагүй.

Хэжэнгын хүлэгүүдые хүсэхэнь хэсүү

Адуушанай найр анха түрүүшынхиеэ урзанда үльдэргынхидэй эмхидхэхэдэнь, 60-аад морин урилдаа бэлэй. Зүгөөр нёдондо 74 морин байгаа. Ха­рин байгша ондо 81 морин болоо. Энэ­эндэнь эмхидхэгшэд ехэ олзуурхана.

Мори урилдаанай гол шүүгшэ Цы­рен Жаргаловай дуулгаһаар, Хэжэнгын морид хэдэн зайда түрүүлжэ ерээ. Оро­дой-Адагай Аюр Сампиловай Теодор ба Скарлетт гэжэ хүлэгүүд даагануудай бо­лон гунануудай дундаһаа тон эрхимүүд гэжэ элирээ. Эгээл богони 1200 болон 1600 метрэй зайда эдэ урилдаһан бай­на. Тиихэдэ 8000 метрэй тон ута зайда урилдаһан 11 хүлэгүүдһээ баһал Хэжэн­гын Доржи Дашидылыковэй Лэгдэн гэжэ морин түрүүлээ.

Сэлэнгын Ноёхоной мэдээжэ абарга Зоригто Цырендондоповой һориһон Хонгор гэжэ буряад азаргань 4800 ме­трэй зайда бултаниие хүсэжэ шадаа.

Улаан-Үдын ипподромой захирал Фёдор Шантагаровай Акбар болон Альф гэжэ моридынь түрүүлжэ, эзэ­нэйнгээ нэрэ нэрлүүлбэ. 6000 зайда Ивалгын Оронгын Гомбо Бадмаевай Бар гэжэ шара азарга эрхимлээ. 3200 метрэй зайда Яруунын Мүнхэ Ширапо­вай морин бусадһаа түрүүн ерээ.

Хүсэһэнөө хүсэлдүүлээбди. Ажалша малша арад зоной ёһотой найр болоо гээд, «Үльдэргэ» ажахын захирал Булад Будажанаев тобшолол хэбэ.

Александр ГАРМАЕВАЙ гэрэл зурагууд  

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: мори урилдаан Буряад Уласай Ярууна аймагай Үльдэргэ тосхон даага дэллээн17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания