Главная / Новости /Общество / ​Үльдэргын найрһаа - дүнгүүд

​Үльдэргын найрһаа - дүнгүүд

15-05-2019

Эмнигые һургаха гэжэ түрэдэг юм даа эсэгын хүбүүд

Яруунын Үльдэргэдэ үнгэрһэн Мянган адуунай найрай хэмжэ­эн соо урилдаануудта хабаадагшадай тоо урда жэлнүүдһээ үлүү олон байгаа гээд, эмхидхэгшэд мэдээсэбэ. Хэрбэеэ да­ага дэллэхэеэ 16 команда буугаа һаа, аяар 81 гүйгөөшэд 9 зайда урилдаа.

Агын команда амжалта туйлаба

Буряадай аймагуудһаа, Үбэр Байгалай хизаарһаа болон Шэнэхээнһээ ерэһэн 16 команда адуу­шанай шадаха бүхы арга болом­жонуудые харуулаа. Мори ургалха, эмээллэхэ, мориной гүйдэл дунда номо годлёор харбаха ба даага дэллэхэ талаар бусадһаа эрхим байһанаа Агын Зугаалайн хоёр ко­манда гэршэлээ. Байгша оной апре­лиин 28-да Агын тойрогто болоһон Даага дэллээндэ 19 команда сооһоо Зугаалайн бэрхэшүүл Догойн ко­мандада шүүгдэжэ, II һуурида гараһан юм. Харин Үльдэргэдэ түрүүшын хоёр һууринуудые эзэл­жэ, 50 болон 30 мянган түхэриг шан абаад, нютагаа бусаба. Тиихэдэ үльдэргынхидэй бүридүүлһэн ко­манда III һуурида гараа.

Урда жэл Хэжэнгын Загаһатын команда түрүүшын һуури абаһан гээд һануулая. Энэ амжалтаяа дабтажа шадаагүй.

Хэжэнгын хүлэгүүдые хүсэхэнь хэсүү

Адуушанай найр анха түрүүшынхиеэ урзанда үльдэргынхидэй эмхидхэхэдэнь, 60-аад морин урилдаа бэлэй. Зүгөөр нёдондо 74 морин байгаа. Ха­рин байгша ондо 81 морин болоо. Энэ­эндэнь эмхидхэгшэд ехэ олзуурхана.

Мори урилдаанай гол шүүгшэ Цы­рен Жаргаловай дуулгаһаар, Хэжэнгын морид хэдэн зайда түрүүлжэ ерээ. Оро­дой-Адагай Аюр Сампиловай Теодор ба Скарлетт гэжэ хүлэгүүд даагануудай бо­лон гунануудай дундаһаа тон эрхимүүд гэжэ элирээ. Эгээл богони 1200 болон 1600 метрэй зайда эдэ урилдаһан бай­на. Тиихэдэ 8000 метрэй тон ута зайда урилдаһан 11 хүлэгүүдһээ баһал Хэжэн­гын Доржи Дашидылыковэй Лэгдэн гэжэ морин түрүүлээ.

Сэлэнгын Ноёхоной мэдээжэ абарга Зоригто Цырендондоповой һориһон Хонгор гэжэ буряад азаргань 4800 ме­трэй зайда бултаниие хүсэжэ шадаа.

Улаан-Үдын ипподромой захирал Фёдор Шантагаровай Акбар болон Альф гэжэ моридынь түрүүлжэ, эзэ­нэйнгээ нэрэ нэрлүүлбэ. 6000 зайда Ивалгын Оронгын Гомбо Бадмаевай Бар гэжэ шара азарга эрхимлээ. 3200 метрэй зайда Яруунын Мүнхэ Ширапо­вай морин бусадһаа түрүүн ерээ.

Хүсэһэнөө хүсэлдүүлээбди. Ажалша малша арад зоной ёһотой найр болоо гээд, «Үльдэргэ» ажахын захирал Булад Будажанаев тобшолол хэбэ.

Александр ГАРМАЕВАЙ гэрэл зурагууд  

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: мори урилдаан Буряад Уласай Ярууна аймагай Үльдэргэ тосхон даага дэллээн15:30

​Баир Цыренов Буряад Уласай Аха аймагта “Алас Дурнын тэдхэмжын” барилгануудые шалгаба 

14:44

​Бурятия примет женщин-боксёров из 75 стран 

14:24

​83% жителей Бурятии хотят платить за тепло круглый год равными долями 

14:06

Хальмаг Буряад уласууд мяханай үүлтэрэй мал суг хүгжөөхэ 

13:21

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо 

12:13

В Улан-Удэ потерявшую память женщину вернули родственникам 

12:04

Уровень воды в реке Джида в Бурятии вновь поднялся 

11:51

​Чем сейчас заняты кандидаты в мэры Улан-Удэ? 

11:32

​Зүгын балай һайндэр Буряадта эмхидхэгдээ 

11:18

​Буряад уласай Түнхэн аймагта сэрэгшэдтэ хүшөө бодхоогдохонь 

11:00

Буряад уласай Захаамин аймагта шэнэ үйлэдбэри нээгдэбэ 

10:54

​Цанид Хамба Агван Доржиевта зорюулагдаһан III нүүдэл үзэсхэлэн Хальмаг Уласта дэлгэгдэбэ 

10:38

На улан-удэнских дорогах идёт большой ремонт 

10:21

Буряад уласта үертэ абтагшадта - үнэн туһаламжа 

09:53

Жители Бурятии смогут повесить российский флаг на свои дома 

09:43

В Бурятии издали монографию к 80-летию Победы в боях на реке Халхин-Гол 

09:36

Ради выезда из Бурятии в Киргизию супруги выплатили долг в 823 тысячи рублей 

09:21

В Бурятии женщины с детьми до 3-х лет получают новые профессии 

09:12

В улан-удэнской школе №25 строится корпус на 250 учеников 

08:32

Алексей Цыденов: «Мы делаем акцент на бурятские дорожные и строительные компании» 

08:30

​Бурят-монгольский зурхай с 21 по 27 августа 

08:24

Зампред бурятского правительства осмотрел объекты «единой» дальневосточной субсидии в Окинском районе 

08:15

Глава Бурятии вошел в состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления 

08:10

Местами небольшой дождь, днем до +25 ожидается в Бурятии сегодня, 21 августа 

Наши издания