Главная / Новости /Власть / Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даалгабаринуудые бэелүүлхэ талаар зүблөөндэ Буряадай Толгойлогшо хабаадаба

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даалгабаринуудые бэелүүлхэ талаар зүблөөндэ Буряадай Толгойлогшо хабаадаба

16-05-2019

Байгша оной майн 14-дэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дмитрий Медведевэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын болон Засагай газарай даалгабаринуудые бэелүүлхэ талаар зүблөөндэ хабаадаһан байна.

Зүблөөндэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшонууд, федеральна яаманууд болон эмхинүүдэй, можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэд хабаадаа. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведевэй хэлэһэнэй ёһоор, Юрэнхылэгшын болон Засагай газарай даалгабаринуудые беэлүүлхэ шухала.

- Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ болон Засагай газар шухала даалгабаринууд үгэһэн байна. Тэдэ зарим ушарта хүсэд бэелүүлэгдэнэгүй, - гэжэ Дмитрий Медведев тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй дутагдалай талаар хэгдэжэ байһан ажал тухай дуулгаба.

- Мүнөө улас дотор хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ орохо ээлжээндэ 3 наһатайһаа 7-той болотор 6 мянган хүн байна. Мүнгэ һомололго, дэмжэлгын түлөө Татьяна Голиковада баяр хүргэнэбди. Мүнөө 2000 мянга һууритай хүүгэдэй сэсэрлигүүдые барижа байнабди. 2020-2022 онуудта үшөө 2 мянган һуурита сэсэрлиг бариха талаар Гэгээрэлгын яамантай хамта ажал ябуулнабди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Бүхы можо нютагуудта хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ ээлжээ усадхаха хэрэгтэй гэжэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ тэмдэглэһэн байна.

- Можо нютагууд ганса өөһэдынгөө хүсөөр хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ орохо ээлжээ усадхажа шадахагүй. Тиимэһээ энэ асуудал шиидхэхын тула туһаламжа үзүүлхэ болонобди. Мүнгэн һангай яамантай хамта дурадхалнуудые оруулагты. Эдэ дурадхалнууд бодото дээрэнь бэелүүлхээр байха гэжэ найданаб, хүүгэдэй сэсэрлигтэ орохо ээлжээндэ арга мэхэ хэрэглэгдэхэгүй, - гэжэ Дмитрий Медведев онсолбо.

Буряад Уласта хүүгэдэй сэсэрлигүүдые барилгада «Демография» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын «майн тогтоолнуудай», премьер-министр Дмитрий Медведевэй даалгабаряар эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй ниигэмэй хүгждэлтын түсэбэй хэмжээндэ федеральна һанһаа мүнгэн һомологдоно. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Владимир Путин Дмитрий Медведев Улаан-Үдэ хото Москва хото Буряад-Улас Алексей Цыденов Ородой Холбоото Улас зүблөөн хүүгэдэй сэсэрлигүүдые барилга17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания