Главная / Новости /Культура / Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо Африкан Бальбуровай ойн баярта зорюулһан зохёохы үдэшэ Үндэһэтэнэй номой санда үнгэрхэ

Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо Африкан Бальбуровай ойн баярта зорюулһан зохёохы үдэшэ Үндэһэтэнэй номой санда үнгэрхэ

16-05-2019

Майн 23-да 15 сагта Үндэһэтэнэй номой санда Буряад арадай уран зохёолшо, публицист, «Байгал» сэтгүүлэй ахамад редактораар хүдэлһэн Африкан Андреевич Бальбуровай түрэһөөр 100 жэлэй ойн баярта зорюулһан үдэшэ үнгэргэгдэхэ.

Энэ үдэшэ «Байкал» сэтгүүлэй ахамад редактор Булат Аюшеев, сэтгүүлшэн Юрий Невский Африкан Бальбуровай зохёохы намтар тухайнь хөөрэхэ. Буряад арадай уран зохёолшод Ардан Ангархаев, Владимир Митыпов хэмжээ ябуулгада хабаадаха. Африкан Бальбуровай зохёохы үдэшэ номуудайнь үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ.

1939 онһоо СССР-эй уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Буряад арадай уран зохёолшо, Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шангай лауреат Африкан Андреевич Бальбуров 1919 оной майн 5-да Усть-Ордагай Буряадай тойрогой Алайрай аймагай Хурсанга нютагта түрэһэн юм. Тэрэ бага балшар наһанһаа хүдэлжэ эхилээ. Африкан Бальбуров 1941 онһоо 1943 он болотор Улаан Армида алба гаража, удаань эрдэм шэнжэлэгшын, сурбалжалагшын, уран зохёолшын ажал хээ һэн. 1961-1974 онуудта Африкан Бальбуров «Байгал» сэтгүүлэй ахамад редактораар хүдэлөө.

Прозаик Африкан Бальбуров табяад онуудаар аша үрэтэйгээр бэшэжэ эхилһэн юм. Тиигэжэ «Манай Зэргэтэдэ», «Манай Буряад орондо», «Сагаан һара» гэжэ новеллэ болон рассказуудай суглуулбаринууд, Данри Хилтухинтай хамта бэшэһэн «Амиды ябахые захирнаб!» гэжэ баримтата повесть, «Бидэ Байгалай саана ажаһуунабди» гэжэ публицистическэ повесть, «Чау-чау» гэжэ хүүгэдэй повесть хойно хойноһоонь хэблэгдэн гараа. 1962 ондо А. Бальбуров «Зэдэлээтэ зэбэнүүд» гэһэн романаа хэблэн гаргаһан байна.

Африкан Бальбуров үргэн ехэ Эхэ оронойнгоо можо нютагуудаар, олон гүрэнүүдээр аяншалһан юм. Тиигэжэ «Холо, ойрын нютагуудаар», «Хани нүхэсэл, жаргал тухай», «Арбан хоёр эрдэнимни» гэжэ номуудые бэшээ һэн.

Түбэй Азиин арадуудай түүхэ һайн мэдэдэг уран зохёолшон буряад болон монгол зохёолнуудые ород хэлэн дээрэ оршуулдаг байһан юм.

Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо, публицист Африкан Бальбуров олон тоото шагналнуудтай.  

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото зохёохы үдэшэ уран зохёолшон Африкан Бальбуровай 100 жэоэй ойн баярай үдэшэ17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания