Главная / Новости /Экономика / Буряад улас Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха

Буряад улас Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха

21-05-2019

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда бэлэдхэлэй талаар суглаан Владивосток хотодо үнгэрөө. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын эдэй засагай хүгжэлтын талаар орлогшо Алексей Мишенин болон эдэй засагай яаманай гадаадын харилсаанай талаар хорооной түрүүлэгшэ Евгения Новикова хабаадаһан байна. Суглаанда хабаадагшад Алас Дурнын федеральна тойрогой можо нютагуудай соёлой, тамирай программануудаар хэлсэжэ, үзэсхэлэн дэлгэхэ комплексын барилнгын болон эмхидхэлэй бусад асуудалнуудаар хэлсээ.

Байгша ондо Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда сентябриин 4-6-най үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэхэ. Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ орооһн ушарһаа Буряад улас хэмжээ ябуулгада дэлхэйн түлөөлэгшэдые можо нютагайнгаа мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын, соёлой, аяншалгын арга боломжонуудтай танилсуулха.

Тобшо мэдээн:

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаан Ородой холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай захирамжаар 2015 ондо байгуулагдажа, жэл бүри Владивосток хотодо эмхидхэгдэдэг. Ородой Холбоото Уласай болон Азиин-Номгон далай дэбисхэрэй гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд уулзажа, дэлхэйн эдэй засагай шухала асуудалнуудаар, үйлэдбэриин болон технологинуудай шэнэ һалбаринуудые хүгжөөхэ тухай, бэелүүлхэ томо зорилгонууд тухай хэлсэдэг.  

Буряад Уласай эдэй засагай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Владимир Путин Алексей Мишенин Владивосток Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанНаши издания