Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай Хэжэнгэ аймагай ажахынууд тракторнуудаа шалгаба

​Буряад уласай Хэжэнгэ аймагай ажахынууд тракторнуудаа шалгаба

21-05-2019

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман Хэжэнгэ аймагай захиргаантай хамта Ородой Адаг нютагта тракторнуудай техосмотр үнгэргэбэ.

Ородой Адаг, Худанай үртөө, Ород нютагуудай хүдөө ажахын техникэ, хамта дээрэ 50 трактор шалгалта гараба. Иимэ шалгалтанууд гурбан часай туршада үнгэрхэ ёһотой юм. Ганса нюдөөрөө хараад дүүрэшэхэ бэшэ, тусхай хэрэгсэлнүүдэй ашаар шалгалта эмхидхэгдэдэг. Жэшээнь, оршон байгаалида хохидол үзүүлэгдэнэ гү гэжэ тракторһаа гараһан утаан шалгагдадаг байна.

Түмэр хүлэгөө саг соонь заһабарилжа, дансануудыеньшье гуримтай байлгаха гэжэ хүдөө ажахы эрхилэгшэд оролдоно. Нэгэ газарта иимэ шалгалтын үнгэргэгдэһэндэ, олзын хэрэг эрхилэгшэд урматай. Дансануудаа бүтээхын тула зорюута аймагай түб ошоһоной хэрэггүй болоно ха юм.

Шалгалтын дүнгүүдээр эрхим механизаторнууд грамота болон бэлэгүүдээр шагнагдаа.

Бүхыдөө Буряадай дэбисхэртэ хүдөө ажахын 25 мянган техникэ бүридхэлдэ абтанхай. Нэн түрүүн хүнүүдэй аюулгүй байдал сахихын тула тэдэниие саг соонь Буряадай Гостехнадзор шалгаха ёһотой.

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагНаши издания