Главная / Новости /Экономика / Буряад уласта эрхим олзын хэрэг эрхилэгшэдые шагнаба

Буряад уласта эрхим олзын хэрэг эрхилэгшэдые шагнаба

27-05-2019

Үсэгэлдэр Ородой Холбоото Уласай олзын хэрэг эрхилэлгын үдэртэ зорюулһан хуралдаан Улаан-Үдэдэ үнгэрөө. Тус хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Зураев, Засагай газарай Түрүүлэгшын эдэй засагай хүгжэлтын талаар орлогшо Алексей Мишенин, үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай сайдай уялга дүүргэгшэ Алексей Оловянников, худалдаа-наймааанай болон олониитын эмхинүүдэй түлөөлэгшэд хабаадаа.

Дунда болон бага олзын хэрэг эрхилэлгэ хүгжөөлгын асуудалнууд Буряад Уласай Засагай газарай ажалай түрүү һалбаринуудай нэгэн болоно. Улас дотор «Бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэлгэ, олзын хэрэг эрхилхэ эдэбхи үүсхэл дэмжэлгэ» гэһэн үндэһэтэнэй түсэл бэелүүлэгдэнэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй зүгһөө олзын хэрэг эрхилэгшэдэй үдэрөөр Игорь Зураев амаршалжа, һаяын сагта Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программа абтажа, улас дотор олзын хэрэг эрхилэлгэ дэмжэхэ талаар шэнэ арга боломжонууд хараалагдаха гэжэ тэмдэглэбэ.

- Ородой Холбоото Уласай олзын хэрэг эрхилэлгын үдэр 12-дохиёо тэмдэглэнэбди. Жэл бүри шэнэ амжалтанууд туйлагдана. Олзын хэрэг эрхилжэ эхилһэн хүнүүд олон болоно, - гэжэ Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Зураев хэлэбэ.

Тус хэмжээ ябуулгада эрхим 42 олзын хэрэг эрхилэгшэд шагнагдажа, анха түрүүшынхиеэ «Гэр бүлын олзын хэрэг эрхилэлгэ», «Олзын хэрэг эрхилэгшэ-эхэнэр», «Ёһо заншалаа үргэлжэлүүлэн», «Эрхим бизнес-старт», «Эрхим фермер» гэһэн табан номинацида бизнес-нэгэдэлнүүдэй дэбжүүлһэн хүнүүд урмашуулагдаа. Тиихэдэ туһаламжа үзүүлгын һалбариин хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ гэһэн нэрэ зэргэдэ Дарима Матханова хүртэбэ. «Хүндэтэ олзын хэрэг эрхилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэ «Титан» компаниин юрэнхы захирал Вадим Бреднийдэ олгогдобо.

Хуралдаанай хэмжээндэ «Кэпитал-Молл» гэһэн түбтэ яармаг-үзэсхэлэн дэлгэгдээ, гүрэнэй дэмжэлгэдэ хүртэхэ, уласай худаалдай-найманай томо эмхинүүдтэй ажал суг ябуулха болон бусад асуудалнуудаар зүбшэлэлгын тайлмайнууд хүдэлөө.

Майн 10-най мэдээсэлээр, Буряад уласта 29,1 мянган бага болон дунда олзын хэрэг эрхилһэн эмхинүүд гэжэ бүридхэлдэ абтанхай. Эдэ эмхинүүдтэ 77 мянган хүн ажаллана.  

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Мишенин Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото олзын хэрэг эрхилэлгэ Игорь Зураев Вадим Бредний Алексей Цыденов олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хуралдаан Дарима МатхановаНаши издания