Главная / Новости /Общество / Гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтанууд Буряад уласта эхилбэ

Гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтанууд Буряад уласта эхилбэ

27-05-2019

2019 оной һурагшадай өөһэдөө шэлэһэн географи болон уран уншалгаар гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтанууд мүнөөдэр, майн 27-до эхилбэ.

Буряад уласта 11-дэхи ангинуудай 283 һурагша – географи, 472 хүн уран уншалгаар гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушааха юм. ЕГЭ тушааха 28 пункт байгуулагданхай.

Гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушааха талаар гараһан асуудалнуудаар һурагшад болон тэдэнэй түрэлхид 8 (3012) 20-10-50, 8924-457-68-57, 8 (3012) 21-35-97 гэһэн утаһануудаар уласай мэргэжэлтэдтэ хандаха аргатай.

Буряад уласта гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтын шухала хаһань майн 27-һоо июлиин 1 болотор үргэлжэлхэ. 6315 хүн гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушааха гэжэ бүридхэлдэ абтанхай. Тэдэнэй 5642-ынь мүнөө жэлдэ һургуули дүүргэгшэд, дунда мэргэжэлэй һургуули дүүргэжэ байһан 334 хүн, урдахи жэлнүүдтэ һургуули дүүргэгшэд 278 хүн, дунда һургуули дүүргээгүй 18 хүн, 10-дахи ангинуудай 43 хүн байгша жэлдэ ЕГЭ тушааха.

Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтанууд ЕГЭ-2019Наши издания