Главная / Новости /Культура / ​Буряад уласай хатарай жэшээтэ «Булжамуур» ансамбль 35 жэлэйнгээ ойн баяр угтаба

​Буряад уласай хатарай жэшээтэ «Булжамуур» ансамбль 35 жэлэйнгээ ойн баяр угтаба

27-05-2019

Буряад уласай хатарай жэшээтэ «Булжамуур» ансамбль 35 жэлэйнгээ ойн баяр угтажа, гоё һайхан тоглолто баярай оршондо үнгэргэбэ. Хэмжээ ябуулгада ансамблиин 6 бүлэг хабаадажа, олондо мэдээжэ болоһон, шэнэшье хатарнуудаараа харагшадые баярлуулаа. Жэшээтэ ансамблиин баян репертуар нэгэ тоглолтодо бултыень харуулхаар бэшэ гээд тэмдэглэлтэй. «Булжамуур» ансамблиин бэлэдхэлэй бүлэг түрүүшынхиеэ тоглолто хабаадалсаа, харин тиихэдэ арадай хатарай бүлэгтэ 15 басагад һуралсалаа түгэсөө.

Буряад уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева жэшээтэ «Булжамуур» ансамбль ойн баяраар амаршалжа,ансамбль байгуулагша, хүтэлбэрилэгшэ Людмила Овчинниковае «Буряад Уласай үмэнэ аша габьяагай түлөө» гэһэн медаляар шагнаба. Мүн тиихэдэ Буряад Уласай Арадай Хуралай баярай бэшэг балетмейстер-репетитор Алексей Цыремпиловтэ барюулагдаа.

Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбэй захиралай орлогшо Сергей Доржиев энэ үдэшэ баярай бэшэгүүдые хүтэлбэрилэгшэд, балетмейстер, концертмейстер, модельер-дизайнернүүдые барюулаа.

«Булжамуур» ансамблиин байгуулагдахада, Буряад уласай мэдээжэ хатаршад Виктория Абгалдаева, Василиса Тумурова, Дандар Бадлуев гэгшэд эндэ хүдэлөө. Хатарай ансамбль байгуулха тухай шиидхэбэри Надежда Донсоронова дэмжэһэн байна.

«Булжамуур» ансамбль хадаа улас дотор эгээл түрүүн хадаа «Ородой Холбоото Уласай арадай зохёохы габьяата коллектив» гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртөө. Буряад болон Ородой Холбоото Улас дотор хүүгэдэй хатар хүгжөөлгэдэ горитой хубитаяа оруулһан Людмила Овчинникова «Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ», «Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэй, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай «Душа России» гэһэн шанда хүртэһэн юм.

Жэшээтэ ансамблиин 2018-2019 оной зохёохы хаһа үргэлжэлһөөр. «Булжамуурай» 24 хатаршад Уласхоорондын «Артек» түб гаража, «Содружество Артек» гэһэн хүүгэд болон эдиршүүлэй уласхоорондын фестивальда хабаадаха юм.

Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба


Теги: Соелма Дагаева Буряад Улас жэшээтэ ансамбльНаши издания