Главная / Новости /Культура / Ёрдын наадан урина

Ёрдын наадан урина

07-06-2019

Ээлжээтэ Ёрдын наадан урданайнгаа хэбээр Эрхүү можын Ойхон аймагай Хуторук гэһэн һууринда июниин 14-15-ай үдэрнүүдтэ болохоор хараалагдана. Энэ хэмжээ ябуулга долоодохиёо үнгэргэгдэхэнь гээшэ.

Ёрд хадын хормойдо эмхидхэгдэдэг энэ наадан хүн зоной анхарал бүри ехээр татадаг болонхой. Һүүлэй үедэ Еврази түбиин арадуудай Олимпиада шэнги һанагдадаг болоһониинь гайхалгүй. Юуб гэхэдэ, эндэ ганса буряад угсаатан уулзана бэшэ, мүн Саха (Яхад) Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Красноярска хизаарай үсөөн тоото яһатад хабаадана ха юм.

Байгал далайһаа холо бэшэ Ёрд хадын хормойдо энэ наадан 2001 ондо анха түрүүшынхиеэ һэргээгдэһэн байна. Хоёр жэлдэ нэгэ дахин үнгэргэгдэхэ гэжэ хэлсээтэй найр наадан зургаа дахин болоо. 2017 оной нааданай олон тоото һонирхолтой хэмжээ ябуулгануудта табан мянга гаран хүн хабаадаһаниинь урмашамаар. 2013 ондо Ёрдын наадан ЮНЕСКО эмхиин мэдэлдэ оруулагдаа.

Энэшье удаа эмхидхэгшэд һонирхол татама олон хэмжээнүүдые бэлдэһэн байна. Евразиин арадуудай дүхэриг хатарнуудай урилдаан жэл бүри хаа-хаанаһаа зүжэгшэдые суглуулна. “Ёрдын нааданай Дангина”, “Элинсэг хулинсагуудай хубсаһан” болон бусад конкурснууд болохоор хараалагданхай. Ёрдын нааданай үедэ табадахияа эрдэмэй конференци үнгэргэгдэхэ.

“Баатарнуудай нааданууд” табан зүйлһөө бүридэнэ. Эдэ юуд бэ гэбэл, буряад барилдаан, һур номшоор харбалга, хүндэ шулуу шэдэлгэн, саха-яхадай арадай модо таталган, Ёрд хадые тойроод урилдаан гэһэн зүйлнүүд ороно гээшэ. Буряад Уласай Чингис Инкеев болон Балдан Цыжипов хоёр урда жэлнүүдтэ түрүүлжэ гараа һэн гээд һануулая. Дээрэ нэрлэгдэһэн зүйлнүүдһээ гадна үшөө ондоо мүрысөөнүүд болохоор түсэблэгдэнхэй. Яхад угсаатанай һүрэлгэдэ, һээр шаалганда болон буряад шатарта хабаадаха дуратайшуул үсөөн байхагүй гээд һанагдана.

Хэдэн жэлэй саана хониной нооһо хайшалагшадай дунда урилдаан Ёрдын нааданай бүридэлдэ оруулагдажа, хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй ажалай хүндые үргэһөөр.

Гэрэл зураг: http://erdy.ru

Борис БАЛДАНОВ

Теги: ЮНЕСКО Иркутская область Ольхон Ёрдынские игры- 2019Наши издания