Главная / Новости /Культура / ​УРАН ШҮЛЭГЭЙНЬ УДХААР ШЭМЭГЛЭГДЭНЭ

​УРАН ШҮЛЭГЭЙНЬ УДХААР ШЭМЭГЛЭГДЭНЭ

13-06-2019

Ирагуу найрагшын «Газелеокая» гэжэ шүлэгэйнь нэрээр нэрлэгдэһэн ханын үргэлжэ ехэ зураг июниин 11-дэ – Намжил Нимбуевай түрэһэн үдэртэ нээгдээ. Тэрэ Ленинэй гудамжын 63-дахи гэрэй ба Арадай Хуралай байшангай хоорондохи хана дээрэ зураатай. Иимэ маягаар бүтээгдэһэн зураг ниислэл хотодо хаанашье үгы юм.

- Манай хотодо стрит-артын (гудам­жын зурагай) шанар дээшэлүүлхэеэ һанаа хүм. Минии һанамжаар, зориһондоо хүрэжэ шадааб, - гэжэ зу­рагай автор Артём Маганов хэлээ.

Артём Маганов

Һайндэртэ хабаадаһан Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын уялгануудые дүүргэгшэ Игорь Шутен­ков эндэ зураглагдаһан шүлэгыень ирагуу гоёор уншажа үгөө. Гадна За­луушуулай театр “Намжил Нимбуев. Стихи” гэһэн зүжэгэй хэһэг харуулаа.

Намжил Нимбуевай гудамжада ха­баатай түсэл энээгээр дүүрэшэхэ бэшэ гэжэ һануулая.

- Манай түсэл гурбан ехэ хубиһаа бүридэнэ. Түрүүшын ханые бидэ ира­гуу найрагшын дүрэ зурагаар шэмэ­глээд, хүн зоной сайтда орожо, Нам­жил Нимбуевай зохёолнуудтайнь танилсажа байхын тула тэндэнь QR-код тодхообди. Хоёрдохи үргэлжэ зурагынь хадаа орёо бүтээл болоно. Саашадаа Главпочтамтын хана дээрэ ажалаа үргэлжэлүүлхэбди. Тэндэнь хэдэн шүлэг зурагуудтаяа үгтэхэ. Ти­ихэлээрээ “Утренний намаз” гэһэн шүлэгыень ород ба буряад хэлэн дэ­эрэ уран зураашан Зоригто Доржиев шэмэглэхэ юм. Удаань Уралигай кол­леджын оюутад хубитаяа оруулалсаха, - гэжэ энэ түсэл үүсхэгшэ, “Байкал Ме­диа” компаниин юрэнхы захирал Сер­гей Бурдиков хэлээ. – Нэгэ шүлэгыень англи хэлэн дээрэшье үгэжэ боло­хобди. Ниислэл хотымнай айлшадта һонин байха ха юм. Главпочтамтын ба Ленинэй гудамжын 63-дахи гэрэй хо­орондохи гудамжа энээнһээ урид ходо гунигтай шэнги, муухай байгша һэн. Харин мүнөө һаруул гоё болохо.

Сергей Бурдиковай мэдээсэһээр, уран шүлэгшэдэй мүрысөөн дахин үнгэргэгдэхэ. Гол шангынь – суута Даша Намдаковой бүтээһэн “Аистёнок” гэһэн статуэткэ. Энэ мүрысөөн гур­ба дахин үнгэргэгдөө һэн. Эртээнһээ бэшэ, тэрэ дороо шүлэг зохёохо хэрэг­тэй. Жюриин гэшүүд ямар нэгэн сэдэб, Намжил Нимбуевай богонихон шүлэг жэшээ болгон дурадхахадань, хабаа­дагшад 10 минутын туршада ирагуу найрагшын маягаар шүлэг зохёохо ёһотой. Түгэсхэлдөө дуугаа үгэлгын дүнгүүдээр илагша тодоруулагдаха юм. Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Теги:Наши издания