Главная / Новости /Экономика / ​АМИТАДАЙ ДЭЛГҮҮР НЭЭГДЭБЭ

​АМИТАДАЙ ДЭЛГҮҮР НЭЭГДЭБЭ

13-06-2019

Улаан-Үдэдэ амитадай түрүүшын дэлгүүр июниин 8-да хүдэлжэ эхилбэ.

Амитадай тусхай дэлгүүр байгуулха асуудал энэ боло­тор шиидхэгдээгүй байгаа. Тиимэһээ хотын дэлгүүр бүхэндэ шубуу шонхор, гэ­рэй ба зэрлиг амитадые наймаалагшад нэгэ булан эзэлдэг һэн. Эрилтын ёһоор, хүдөөгэй, гэрэй амитадые тусхай дэлгүүртэ наймаал­ха гурим хадаа халдабарита үбшэнүүдһээ һэргылхэ зо­рилготой. Наймаашад хотын захиргаанда хандажа, хуули­та газар эриһэн байгаа. Тии­гэжэ “Крестьянский” дэлгүүр дээрэ майн 1-һээ барилгын ажал эхилжэ, 21 үдэрэй туршада дэлгүүр бүтэшэбэ.

Бүхыдөө энэ хэрэгтэ 700 мянган түхэриг гарга­шалагдаа. Амитадай болон наймаашадай һуури байра түхеэрэгдэнхэй. Эндэл тэ­жээл наймаалагдана, мүн малай аргашанай таһаг бай­гуулагдаа. Амитадай дэлгүүр наймаанай 30 һууритай, хамта дээрээ 500 дүрбэлжэн метр зайтай. Энэнь Буряад Уласай ветеринарна албанай эрилтэдэ таарама талмай бо­ложо үгөө.

Гэхэ зуура, амитадай дэлгүүр наймаанай өөрын хаһатай байдаг. Тиимэһээ энэ дэлгүүр дээрэ үбэлдөө мяха, хабартаа тариха модо­хонуудые худалдадаг боло­хо. Эндэ ганса шубууд бэшэ, мүн гахай, туулай болон бусад хүдөө ажахын гэрэй амитад наймаалагдаха юм. Буряадай тоо баримтын албанай мэдээгээр, уласай бүхы хүдөө ажахынуудта 385 толгой хүдөө ажахын амитад бүридхэгдэнхэй, тэдэнэй 8 мянга 900-иинь шубууд бо­лоно.

Анна ОГОРОДНИГОЙ гэрэл зураг

Цырегма САМПИЛОВА

Теги:Наши издания