Главная / Новости /Культура / ​«АЛТАРГАНА» НААДАНДАА БЭЛДЭНЭ

​«АЛТАРГАНА» НААДАНДАА БЭЛДЭНЭ

13-06-2019

Ц. Пүрэвдорж, А. Осипов, С. Дагаева, С. Билигсайхан

Ерэхэ 2020 оной июлиин 16-18-ай үдэрнүүдтэ Бүгэдэ Буряа­дай уласхоорондын “Алтаргана” наадан Ага тойрогто үнгэрхэ. Энэ хэмжээндэ Ага тойрог бэлдэжэ эхилһээр үнинэй.

Һаяхана бэлэдхэлэй ээлжээтэ зүблөөн үнгэргэгдэжэ, гол түлэб эмхидхэлэй түсэб баталагдаа. Өөрынгөө һанамжануудые Эрхүү можын Амбан захирагшын орлог­шо Анатолий Прокопьев, Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дага­ева, Монголой Ехэ Хуралай Зүүн аймагай түлөөлэгшэ һунгамал Н. Хүрэлбаатар, Монголой буряад заншал ба соёл хүгжөөлгын жасын түрүүлэгшэ С. Билигсайхан, Үбэр Монголой буряадуудай түлөөлэгшэ Дэлгэр, Монголой буряадуудай эблэлэй түлөөлэгшэ Л.Оюунцэцэг гэгшэд мэдүүлжэ, хэдэн удха ша­нартай дурадхалнуудые оруулһан байна. Ага тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Билигма Будаева бэлэдхэлэй ажал тухай мэдээсэбэ.

Мүн энэ эмхидхэлэй зүблөөндэ Ородой Холбоото Уласай Фе­деральна зүблэлэй хорооной түрүүлэгшын орлогшо Баяр Жам­суев хабаадалсаа.

Буряад Уласай Соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг 

Цырегма САМПИЛОВА

Теги:Наши издания