Главная / Новости /Общество / ​Хубиин баярһаа хуули тогтоол хүрэтэр

​Хубиин баярһаа хуули тогтоол хүрэтэр

13-06-2019

Ажабайдал үргэлжэлһөөр. Гэбэшье социальна холбоон соо гэрэл зурагууд хойно-хойноһоо һэлгэгдэн, алибаа нэгэнэй ажабайдалые гү, һанаа үнөөн болоһыень түүхэдэ оруулна. Хубиингаа хуудаһа үргэлжэ шэнэлжэ байдаг зон олошоржол байна. Тиихэ­дээ Интернедэй нүлөөн ехэл даа.

Хуухан амһарта хориё!

Буряад Уласай Толгой­логшын эдэй засагай тала­ар зүблэгшэ Алдар Бадмаев хуухан амһарта хэрэглэхые хориһон федеральна хуу­ли баталагдаха гэжэ мэдэ­эсэбэ. Дээрэһээ захиралта хүлеэнгүйгөөр, можо нюта­гай хэмжээндэ энээниие эр­хилжэ боломоор бэшэ юм гү гэһэн һанамжанууд доронь хэлэгдэбэ. Үнэхөөрөөшье, һүүлэй байдалаар хуухан амһарта целлофан хоёр бай­гаалида ехэ гэгшын хохидол асарна. Энэ асуудалые Буря­адай олониитэ үргэлжэ бод­хоожо байбалнь, зүйтэйл һэн.

Иисэнгын жэшээ

Сэлэнгэ аймагай Асын дасанай жэшээе Улаан-Үдэһөө эхилээд, бусад ню­таг һууринууд халан абаа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Илангаяа һаяхана Иисэн­гын ажаһуугшад Жигжит­доржо Будаев сомон дарга түрүүтэй аяар 2 мянгаад нарһан модо Баян Хонгорто һуулгаба. Тиигэһэнэйнгээ удаа Михайловка гэжэ газа­рые бог шоройһоо сүлөөлбэ. Энэ хэрэг баһал лама сана­артанай үүсхэлээр болоо. Еши-Рабжин ламбагай бул­таниие иимэ буянта хэрэг хэхыень уряалһан байна.

Баяртай гээгүй байтар

Буряадай баледые 2012 онһоо ударидаһан Морихиро Иватые олониитэ ажалһаань үдэшэжэ байна. Гайхал­тайнь гэхэдэ, ябахамни гэжэ дуулгаагүй байтарнь, соци­альна холбоон соо шаналһан удхатай комментнүүд бэ­шэгдэжэ эхилээ. Буряадай гүрэнэй оперо болон бале­дэй театрай захиралай ту­шаалые ехэ хүлгөөтэйгөөр сүлөөлһэн Аюна Цыбик­доржиевагай бэшэһээр, Мо­рихиро Иватые уригшад олон байгаа. 

«Үшөө 5 жэлэй саана ондоо тээшээ ябаха­яа һанахадань, баалахын хүсөөр байлгаа һэм», – гэжэ тэрэ дуулгана.

Теэдшье Морихиро ябан­гаа ябашаха бэшэ, саашадаа зүжэг найруулгада хабаадал­сажа байха юм ха.

Бусаба

Нэгэеэ үдэшэжэ байтар, нүгөөдэеэ угтаха ушарнууд олон даа. Жэшээнь, мэдээ­жэ сэтгүүлшэн Елена Шири­боной хүбүүниинь сэрэгэй албанһаа табигдаба. Энэ уша­раар сэдьхэл хүдэлгэмэ иимэ пост тунхаглаба: 

«Бүтэн жэл хойномнай - сэрэгшын гутал­тай, эжынь һанаагаа зобон­хой. Эсэгэ оронойнгоо урда уялгаяа үгэбэбди! Семашкын нэрэмжэтэ РКБ-гэй таһагые ударидажа байгаад, ехээр хүсэбэл, хүбүүгээ албанһаань алад гаргуулжа боломоор байгаа аабза. Нюунагүйб – эмшэнтэй хөөрэлдөө һэм. Ти­ихэдээ үгэ бүхэнөө арай ша­май үгүүлээб, аягүй байгаа. «Өөрөө шиидхэ – эдэ эмшэдэй дугаарнууд, хэлсэ», - гээ бэ­лэйб. Һүүлэй һүүлдэ сэрэгэй албанда ябаха гэжэ тэрэмни бодоо. Каштагта хахад жэл шэнээн санинструктор ябаа, Примориин хизаарай Бое­войдо алба гараа. Тиихэдэнь маани уншажа, унтангүй үнгэргэһэн һүнинүүд бай­гаа. Далайн дэргэдэ ханяа­да хамшаг боложо зобоогоо. Хроническа түхэл абажа бо­лохо ха юм. Командирта, ге­нералда, үндэр тушаалтай найза нүхэдтөө, Путиндашье бэшэхээр бэлэн болоод яба­аб. Сэрэгэй албан гээшэмнай парадна хубсаһан, романти­ка бэшэл даа. Офицернүүдэй хоол баридаг газарта хоёр үдэр хүдэлһэн байна. Тэндэ хэгдэһэн гэрэл зурагыень дэлгэнэм. Бусад үдэрнүүдтэ сэрэгшэдые ходо амтан хо­олоор баясуулжа ябаа... Те­эдшье гүбюулээгүй бэшэ, гүбюулээл аабза. Тэрээнгүй байхагүй. Сэрэгэй албан руу ябуулагты гэжэ зүбшэл үгэхэ аргамгүй. Хүн бүхэн өөрөө шиидэнэ... Мүнөөдэр сэдь­хэлни дүүрэн, хүбүүмни сэрэ­гэй албанhаа ерэбэл даа. Ута наhатай, удаан жаргалтай ябыш даа! Бүхы эжынэрэй хүбүүд дорюун, бэрхэ ябаг лэ даа!»

Сэрэгэй албанhаа бусаа.

Нүүдэл байдалаа алдаагүй

Анжелика Дымчикова Фейсбук холбоондо иигэ­жэ дуулгаба: 

«Ярууным­най Үльдэргын нүүдэлшэд үхэрөө туугаад, Түрхэлэй үдэсэтэй, ногоотой газар руу 3 үдэрэй туршада зөөжэ ябана. Эды хугасаада үшөө hайн ябаа һаа, хүрэхэ юм. Эдэ гурбан үдэр соо 160-аад модо гаталхань гээшэ. Нялха тугалнуудынь яба­жа байтараа эсээд, дүрбэн шүшэгэр хүлөө эбхээд, хэб­тэшэнэ. «Хоёр тугал трак­тор дээрэ тээгээбди, ураг­шаа ябахаяа болёо», - гэжэ малшан хэлэнэ. Арбадахи hара тээшэ эдэмнай hөөргөө бусахабди гэжэ манда дуул­гаад, саашаа ябаба. Буряа­дуудаа хараад, сэдьхэл соо гүнзэгы мэдэрэл түрэбэ - түргэн энэ үеын забhар соо урданаймнай бардам, уртын дуун шэнги уужам, аажам, буряад-монголойм ажабайдал, зан абари хараг­даба...»

Үзэсхэлэнһөө

Социальна холбоон соо Намжил Мардваев хүдөө ажахытай хабаатай пост­нуудые үргэлжэ толил­жо байдаг. Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэнһөө тобир тар­ган «сумоист» хонидой гэ­рэл зурагуудые тунхаглажа байгаа. Гадна үзэсхэлэнэй һая эхилээд байхадань, хэн илагша болохоб гэжэ өөрынгөө һанамжа бэшээ. Тиихэдээ тон зүб бодоһон байнал даа.

«Үльгэрэй» амжалта

«Үльгэр» театр Крас­ноярск хотодо фестиваль­да хабаадажа байна гээд, урдахи дугаартаа дуулгаа бэлэйбди. «Сибирь. Тер­ра Магика» гэжэ анха удаа болоһон можо нютагууд хо­орондын энэ фестивальда театр «Алтан баг» абаагүй «Руслан ба Людмила» гэжэ зүжэгөө дурадхаа. Тиигэжэ «Томошуулда зорюулһан зүжэг» гэжэ номинацида лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.

«Үльгэр» театрайхидые урдань үшөө нэгэ ехэ ажал хүлеэнэ. Байгалай эрьедэ августын 5-һаа 15 болотор залуу халааниие суглуулжа, тусхай һургуули гаргаха юм. 9-дэхи анги түгэсхэһэн буряад хэлэтэй үхибүүд ти­ишэ ошохо аргатай. Ямар­шье түлбэри хэрэггүй!


Теги:Наши издания