Главная / Новости /Культура / Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё

14-06-2019

Захаамин аймагай үндэр наһатан үльгэр жэшээ боломо ажал ябуул­гаараа мэдээжэ болонхой. Аяншалгада гарана, номуудые хэблэнэ, дүхэриг шэрээ үүсхэнэ. Түрэл аймагайнгаа 90 жэлэй ойдо зорюул­жа, 90 наһандаа ербэгэр эрдэмтэн Б.Ш. Доржиев, 80-ай дабаан өөдэ на­яржа ябаһан багшанар, эрдэмтэд Б.Г. Базарова, О.А. Батуева, Д.Ц. Баль­жанов, Н.Ю. Банзаракшеев, Р.П. Дымбрылова, Д.Г. Чимитова Улаан-Үдэ - Захаамин гэһэн маршрудаар патриотис-хүмүүжүүлгын удхатай авто- ябаган аяншалгада ябажа ерээ һэн.

Мүнөө энэ бүлэг зон Монгол оро­ноор аяншалгада мордохоор бэеэ зэһэжэ, бэлдэжэ байнхай. Хүтэлбэрилэгшэнь – эдэндээ орходоо, “за­луубтар” арадай уран дархан В.Д. Цыбиков мүн.

Эдэ зүтгэлтэн гар хооһон ябахагүй, өөр өөрын бэлэгүүдтэй юм. Жэшээлбэл, Валерий Цыбиков шүлэгүүдэйнгээ “Зүүдэнэй орон” гэһэн шэнэ номтой монгол нүхэдөө танил­суулха.

Ород Уласай гэгээрэлэй отличник, Ород Уласай габьяата багша Бад­ма Гомбоевна Базарова “Хужарайм юртэмсэ үеһөө үедэ” гэһэн барюуб­шатай, баримтаар баян номоо һая хэблүүлэн гаргуулба. Өөрөө Нурта нютагта түрэһэн, Хужарта һураһан намтартай юм.

- Юрэнхыдөө, хүн гээшэ наһан соогоо бэедээ нөөсэлһэнөө зондоо һөөргэнь тараажа үгэхэ, ондоогоор хэлэбэл, үриеэ түлэхэ ёһотой гээд һанагшаб. Дайнда хабаадагшадаа, ара талада ажаллаһан, нютагайн­гаа омогорхол болоһон зоноо, үндэр наһатанаа, Эхэ-Геройнуудаа, обоо уулаяа, мүргэл шүтээнээ, угайнгаа зал­гаае, һонирхолтой ушаралнуудые – али алинииень алдангүй согсол­хые оролдооб. Намдаа гар үзүүрэй туһаламжа үзүүлэгшэд - мүн лэ 80 гаран наһатай Ханда Банзаракца­евна Дамбаевада, Дора Зуйконовна Цыреновада баярые хүргэнэб, - гээд, Бадма Гомбоевнагай хөөрэхэдэнь:

Бадма Базарова

- Захаамин басагад, шангал бай­нат. Сэдьхэлэй сэсэг ургуулжа, хужа­райхидаа хужарлуулбат, - гээд амар­шалбаб.

- Үшөө нэгэ ном гаргаха хүсэлтэйб. Хилэ шэнээр тогтооходо, Монголдо, Тэшэг сомондо үлэшэһэн Нуртын 80-яад хүнэй нэрэ мэдээжэ юм. Эль­гэн нютагаа эрьежэ хараха золгүй бурхандаа мордоһон үбгэд, хүгшэдэй дурасхаалые мүнхэлэн, мүнөө үеынь үри һадаһадта һануулга болгон зо­рюулхам. Жэшээлбэл, Баантиин Башлиин Балданай Гомбожаб Мон­голдоо 8 хүбүүтэй болоһон байна. Балдан Гомбожаб хоёр хамалганда орожо алуулһан. Үри үхибүүдынь мүнөө хуу дээдэ эрдэмтэй. Иимэ айл­нууд олон, - гээд, габьяата багша он­солон дурсаба.

Ямар һайхан, дэмбэрэлтэй зорил­го гээшэб. Хайрата нютагай халу­ун эльгэ тухай шэнэ энэ үүсхэлынь шууд бэелэг лэ гээд, Бадма Гомбоев­надаа доро дохиё.

Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА

Теги:Наши издания