Главная / Новости /Культура / ​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ

14-06-2019

Жадо Тулку Римбүүшэ

Июлиин 6-һаа 19 болотор Буряадай ажаһуугшад болон бэшэшье можо хизаарнуудай мүргэлшэд Улаан-Үдэдэ Дуйнхор Ваанда хүртэхэ аргатай. Буд­дын шажантанай заншалта Сангхын болон Дээдэ Онго­стойн Дуйнхор дасанай лама багшанарай урилгаар Бу­ряад орондо гэгээн түрэлтэ Жадо Римбүүшэ заларжа, Дуйнхор Ваан табиха.

Мүнөөдэрэй оршолон дэлхэйдэ дотоодын болон гадаадын тэнсүүри олохо гэжэ эрдэмтэдһээ эхилээд, хүн бүхэн ехэтэ оролдоно. Дуйнхор Ваанай һургаал шадаал һаа олон хүнүүдтэ түхөөхые ХIV Далай лама оролдожо, бүхы дэлхэйгээр ябана. Хүршэ Монгол орон­дошье Далай багшын Дуйнхор Ваан хүртөөхэдэ, Буря­адай мүргэлшэд олоороо ошоо һэн.

Дээдэ Онгостойн “Хам­бын хүреэн” дасанай Дуйн­хор дасанай шэрээтэ, гэбшэ лама Буда багша (Цыденов):

- Дуйнхор Ваан манда хүртөөгыт гэжэ нэгэтэ бэшэ гэгээн түрэлтэ Далай лама­да хандаа һэмди. Тиигэжэ манай гуйлта хангахыень Жадо Тулку Римбүүшэдэ даалгаа. Далай ламын даа­баряар Намжил болон Жуд дасанай шэрээтэ Жадо Тулку Римбүүшэ Буряадта залар­хань, - гэжэ дуулгана.

Дуйнхор Ваанда гэжэ зорюута Калачакра ба Дорже Шуг бурхадай хүрэгүүд бүтээгдээ

Улаан-Үдэдэ гэгээн баг­ша Жадо Римбүүшын Дуйн­хор Ваан табихадань, хаахаанаһаа бууха мүргэлшэдые угтаха бэлэдхэл эршэмтэй­гээр ябуулагдажа эхилэнхэй. Һайниинь гэхэдэ, Буряад Уласай Засагай газар эмхид­хэлэй хороон байгуулаад, ажалаа ябуулна. Мүн энэ дэмбэрэлтэ хэрэгтэ хэншье һайн дураараа хабаадажа, буян үйлэдэхэ аргатай. Ду­ратайшуул 89021606622 утаһаар Бата ламатай харил­сажа бүридхүүлхэдэ болоно.

Дуйнхор хурал Буряад­тамнай тон түрүүн Сандэ­лэг Ванчиков хамбын хүсэл оролдолгоор 1864 ондо Там­чын хүреэндэ үнгэргэгдэһэн түүхэтэй. Бүхы дасангуудта Дуйнхор дуганууд байгуу­лагдаа. Тэндэ хуралай үедэ Сам үнгэргэгдэдэг байһан. Мүнөө үедэ Хамба лама Дам­ба Аюшеевэй үршөөлөөр 1997 онһоо 2013 оной ху­гасаада Дээдэ Онгостойн “Хамбын Хүреэн” дасанда Дуйнхор дуган бодхоогдожо, Дамба-Даржаа Заяевай нэ­рэмжэтэ Буддын шажанай ехэ һургуулида Дуйнхор факультет нээгдээ.

- Агван-Жамса багша ма­най ламанарта Дуйнхорай һургаал түхөөжэ, хурал ху­рахые, Дуйнхорай мандал бүтээхые, Сам наадахые һургаа, - гэжэ Дуйнхор даса­най шэрээтэ Буда лама (Цы­денов) хөөрэнэ.

Жадо Тулку Римбүүшэ Дуйнхор Ваан Дээдэ Онгостойн Дуйнхор да­санда хүртөөхэ гэжэ түсэблөөд байһанииень олон мүргэлшэдэй ха­шалдан түлхисэл- дэхэгүйнь тулада, Буряад Уласай За­сагай газар Улаан- Үдын Түб стадион­до үнгэргэе гэһэн шиидхэбэри гаргаа.

Дуйнхор Ваанда хүртэхэеэ 20 мянганһаа үлүү мүргэлшэд Улаан-Үдэдэ бу­ухаар хүлеэгдэнэ. Хүршэ Монголһоо, СНГ-гэй гүрэнүүдһээ болон Россиин можо хизаарнуудһаа мүргэлшэд ерэхэ.

Дуйнхор дасанай ламанарай дурадхаһан гэрэл зурагууд

Серафима ОЧИРОВА

Теги:13:11

​Харагшадай зүгһөө ханданаб 

13:03

В Сети появился тизер короткометражки о бурятском певце  

12:58

Детский ансамбль из Бурятии завоевал Гран-При в Сочи 

12:36

Буддисты со всего мира съехались в Улан-Удэ: здесь проходит посвящение в учение Калачакры  

11:50

​Снова в воде: сильный ливень со шквалистым ветром, обрушившийся на Улан-Удэ вечером 15 июля, напугал горожан 

11:38

​Амарангаа, арадайнгаа хэлэ, соёл шудалаа 

11:22

Александр Бардалеев: «Шүүмжэлэгты, дутуу дундануудыемнай заагты» 

10:54

В Улан-Удэ полностью восстановили электроснабжение 

10:43

Чемпион Всемирной летней Универсиады Эрдэм Цыдыпов вернулся в Бурятию 

10:29

В Бурятию с рабочим визитом прибывает помощник министра здравоохранения России 

10:15

На реке Турка в Бурятии утонул мужчина 

09:47

В Бурятии объявили сбор книг для библиотек Иркутской области 

09:40

Руководителя РАЛХ Бурятии подозревают в превышении должностных полномочий  

09:10

Глава Бурятии посетил учение Калачакра Тантру - Дуйнхор Ван  

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 июля 

08:25

​Жаркая неустойчивая погода, местами грозы, ливни, днём до +30 ожидаются в Бурятии сегодня, 17 июля 

Наши издания