Главная / Новости /Власть / ​Хүүгэд шэнэ сэсэрлигүүдтэ хүмүүжүүлэгдэхэ

​Хүүгэд шэнэ сэсэрлигүүдтэ хүмүүжүүлэгдэхэ

19-06-2019

Мүнөө үедэ олонхи хүүгэд хүгшэдэйнгөөл харууһан доро байна

Буряад Уласта хүүгэдэй сэсэрлигүүд болон һургуулинуудай барилга хэзээшье иимэ олоор эрхилэгдэжэ үзөөгүй юм. 2021 оной дүүрэтэр аяар 24 сэсэрлиг бодхоогдохоор хараалаг­данхай. Тэдэнэй хоёрынь һаяхана ашаглалгада тушаагдаа.

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй барил­гада “Болбосорол хүгжөөлгэ” бо­лон “Демографи” гэһэн федераль­на түсэлнүүдэй ашаар аргагүй ехэ мүнгэн һомологдоно гээшэ. Тиимэһээ бүхы барилгануудые ходо хинажа байха хэрэгтэй. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ ажалай хэр ябуулагдажа байһые шалгажа, 8 сэсэрлигтэ хүрөө.

Стеклозаводто жэлэй эсэстэ сэсэрлиг нээгдэхэ

Улаан-Үдын Стеклозавод һуурин- да 150 һууритай сэсэрлиг баригдана. Эндэхи олон үхибүүд гэрһээнь холо оршодог сэсэрлигүүдтэ ошохо баа­тай болоно. Зарим түрэлхид бүри хо­тын нүгөө захада хүбүүд, басагадаа шэрэн абаашана.

Шэнээр баригдаһан сэсэрлиг Улаан-Үдэ хотын түбтэ оршодог 52- дохи сэсэрлигэй филиал болохоор ха­раалагданхай. Тиимэһээ һургуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй болбосоро­лой энэ гуламтын хүмүүжүүлэгшэд болон багшанарай барилгын тал­майда ерэһэниинь гайхалгүй.

Стеклозавод һууринай ажаһуугша Любовь Самаринагай онсолһоор, гэртээ дүтэхэнэ үхибүүгээ сэсэрлиг­тэ ябуулаа һаа, ехэ һайн байгаа.

- Бидэ гэр бүлөөрөө ажалтайб­ди. Үхибүүдыемнай хүгшэн эжынэр харалсана. Наһатай болонхой хадаа, тэдэ ехээр эсэнэ, үхибүүдтэй һуухань хүшэр ха юм, - гэжэ Любовь Самари­на Буряадай Толгойлогшодо дуул­гаа.

Барилгашадай хэлэһээр, барилга апрель һарада эхилээ. Тэдэ декабрь соо сэсэрлигые ашаглалгада тушаа­ха һанаатай.

Сотниководо барилга ехэ түргөөр ябана

Үнинэй хүлеэгдэһэн сэсэрлиг Сотниково һууринда баригдажа эхилэнхэй. Эндэ “Рябинка” сэсэрлиг хүдэлбэшье, бүхы үхибүүдые багта­аха аргагүй. Юуб гэхэдэ, һүүлэй мэ­дээгээр 850 гаран хүүгэд ээлжээндэ байна. Үдэр бүри ута боложо байһан ээлжээн олон хүнүүдэй иишээ нүүжэ ерэдэгтэй холбоотой бшуу.

Сотниково һууринай ажаһуугша Баирма Лосолова Алексей Цыденов­тэ баяр хүргөө. Шэнэ сэсэрлиг хара­хаяа олон хүн суглараа, тэдэ булта хүхижэ байһанаа мэдүүлнэ.

Мүн барилгашад ажалаа түргөөр ябуулжа байһанаа, Буряадай Толгой­логшодо харуулаа. Барилгын удари­дагша Бато Сандаковой хэлэһээр, сентябрь һарын һүүл багаар сэсэр­лиг ашаглалгада тушаагдаха юм. Алексей Цыденов энээндэнь ур­машажа, барилгашаниие магтаа. Һүүлэй байдалаар эндэхи дүрбэн байшанай хоёрдохи дабхарнуудые барилгашад түгэсэжэ байна.

Барилгын ажал саг болзор соогоо ябуулагдана

Мүнөө үедэ олонхи хүүгэд хүгшэдэйнгөөл харууһан доро байна

Хойто-Бэедэ һургуулишье, сэсэрлигшье бодхоогдохо

Ивалга аймагай Хойто-Бэе һууринда һургуули болон сэсэрлиг һаял баригдажа эхилээ. Байшанууд доро­хи газарынь лэ малтагдаад байна. Иимэ байдалтай дайралдаһан Буря­адай Толгойлогшо уурлажа, барил­гашадта ажалаа түргэдүүлхыень зууршалаа.

Хойто-Бэедэ ажаһуугшадай тоо үдэр бүри гэхээр олошорно: бүхы аймагуудһаа хүн зон иишээ нүүжэ ерэнэ. Эндэхи фельдшерэй ба акуше­рэй байшанай хүдэлмэрилэгшэдэй һүүлэй мэдээгээр, мүнөө үедэ Хой­то-Бэедэ һургуулиин наһа хүсөөгүй 1 мянга 500 гаран хүүгэд тоолог­доно. Тиимэһээ эндэ сэсэрлиг бо­лон һургуули бариха болоһониинь һайшаалтай. Юуб гэхэдэ, эгээл дүтын Сокол болон Аэропорт һууринуудай һургуули ба сэсэрлигүүдтэ эндэ­хи хүбүүд, басагадые абанагүй. Түрэлхид үхибүүдээ Доодо Ивалга, Ивалга, Сотниково абаашажа һур- гаха баатай болоно.

Бүхы байдалтай танилсаһан Алексей Цыденов һанамжаараа ху­баалдаа.

“Горхо хараагүй аад, гуталаа бү тайла” гэжэ дэмы хэлэдэггүй ааб даа. Тиимэһээ бүхы барилгануудаа түгэсөөд, хинан шалгадаг албануу­дай тобшолол абаһанайнгаа һүүлдэ баярлахабди. Харин мүнөө ажал ябуулагдаһан зандаа. Хүлеэел даа, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

2021 оной түгэсэтэр үшөө 24 хүүгэдэй сэ­сэрлиг баригдаха. Шэнэ сэсэрлигүүдтэ 5 мянган 600 һуури хараалагданхай. Энэ хэрэгтэ 6,3 миллиард түхэриг һомологдохо.

2 һаратайһаа 3 наһатай болотор үхибүүдэй яба­ха гурбан сэсэрлиг ганса Улаан-Үдэдэ бодхоогдохо. Улаан-Үдын түбэй Калан­даришвилиин гудамжаар, мүн Бурвод болон Энерге­тик һууринуудта баригдаха­ар түсэблэгдэнхэй. Гадна Ярууна аймагай Нарһата, Улаан-Үдын Дивизион­ный болон Забайкальский һууринуудта, Ивалгын Гүрэльбэ, Загарай айма­гай Эрхирэг һууринуудта сэсэрлигүүд баригдаха юм.

Һургуулинуудта гурбадахи хала­аниие усадхахын тула баһа ехэ ажал хэгдэнэ. Тарбагатай аймагай Доодо Саянта, Кабанскын Клюевка, Ивал­гын Хойто-Бэе болон Поселье, Зага­рай аймагай Доодо Тайлсы, Түнхэнэй Аршаан һууринуудта барилга эхилээ. Улаан-Үдын 33-дахи гимназида, 49- дэхи болон 25-дахи һургуулинуудай дэргэдэ шэнэ байшанууд бодхоогдо­хо. Тиихэдэ 40-дэхи һургуули шэнээр баригдаха.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, бүхы зорилго­нууднай бэелүүлэгдэжэ, үхибүүднай һайн оршон байдалда эрдэм мэдэсэ­еэ дээшэлүүлхэнь болтогой.

Борис БАЛДАНОВАЙ гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги:Наши издания