Главная / Новости /Общество / ​ХҮБҮҮД БАСАГАДАЙ ХҮСЭЛ ЗОРИЛГО

​ХҮБҮҮД БАСАГАДАЙ ХҮСЭЛ ЗОРИЛГО

24-06-2019

Мүнөөнэй залуушуул ажабайдалай үргэн хар­гыда гарахадаа, хари газарта гү, али захагүй үргэн гүрэнэйнгөө булан тохойнуудаар аза талаангаа туршахаяа оролдодог. Гэбэшье олонхинь дээдэ һургуулияа дүүргээд, Улаан-Үдэдөө ба түрэл нютагтаа хүдэлхэеэ бусадаг. Залуушуулай шухала шиидхэгдээгүй асуудал - нютаг дээрэмнай һайн са­линтай ажал үгы. Иимэ эрхэ байдалда тэдэ яажа ажамидарнаб, ямар ажал хэнэб, сүлөө сагаа ямараар үнгэргэнэб гэжэ hонирхобобди.

Бадарма Ардаева Солонгосой Сеул хотодо хүдэлнэ. Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулида монгол ба англи хэлэ шудалһан, Захаамин аймагhаа гарбалтай басаган:

- Дээдэ hургуулияа дүүргээд, хари гүрэнүүдээр аяншалха зорилготой hэм. Солонгос ерэhээр, хоёр жэл болооб. Жэмэсүүдые таридаг ажалда хүдэлнэб. Эндэхи хэлэ мэдэхэгүйһөө боложо, түрүүн ехэл хүндэ байгаа. Сүлөө сагтаа Фран­ци, Турци гүрэнүүдээр, мүн манай гүрэнэй хотонуудаар аяншалнаб. Тиихэдээ хари гүрэнүүдтэ ямар сэбэр гээшэб даа гэжэ гайхааб, эндэ-тэндэ хаяатай бог шорой нэгэшье харагдадаггүй. Бүхы харгы­нуудынь шэнэхэн асфальта­ар хушагданхай. Зониинь ехэ ажалша, бэе бэеэ хүндэлдэг байна. Хотын ажаһуугшад олон дабхартай үндэр гэгшын гэрнүүд соо байдаг. Гадна ехэ­шье хотодо үхибүүд ганса ган­саараа сэнгэжэ ябадаг. Юун­дэб гэхэдэ, аюул бага, хүнүүд хүмүүжүүлгэ ехэтэй, хулгай, наншалдаан гэжэ юумэн үгы. Намда энэ газар хэды ехээр hайшаагдаашье hаа, нютагайм шарай онсо дула­ахан. Хоёр жэл болоод, түрэл нютагаа бусаха хүсэлтэйб.

Энхэ Бадмаев Улаан-Yдэ хотодо сэрэгэй алба гаража байна. Захааминһаа гарбал­тай зорилго, эрмэлзэл ехэтэй 26 наһатай хүбүүн:

- Би Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын дээдэ hургуули дүүргээд, хэлсээнэй ёhоор сэрэгэй алба гаранаб. Саашадаа үнэн сэхэ­эр ажалдаа хандажа, аба эжыдээ туhатай болохые оролдоноб. Эхэ ороноо хамгаалаг­шад алишье талаар эрдэм мэдэсэтэй, шу­умар, хүсэтэй байха ёһотой гэжэ hананаб. Тиимэһээ сүлөө сагтаа барилдаанай сек­цидэ ябажа, олон тоото мүрысөөнүүдтэ ха­баададагби. Би гэр бүлэтэйб, үхибүүтэйб. Энэ ажалдамнай ехэ hайн дэмжэдэг, бо­лохоор салин хүлhэ түлэдэг, олон янзын хүнгэлэлтэнүүд бии. Саашадаа энэ ажалаа хэлсээнэй ёhоор үргэлжэлүүлхэб.

Эржена Доржина Ярууна аймагай Тулдуунай hургуулиин һүүлээр Пермь хотын фармацевтическэ ака­деми дүүргээ. Улаан–Yдэ хотын эмэй сангай фармацевт-провизор:

- Һуража абаhан мэргэжэлни мүнөө сагта тааруу, хүн зондо хэрэгтэй гэжэ hананаб. Юундэб гэхэдэ, оршон той­ронхи байгаалиин муушаг болоод байхада, үбшэн элбэг болоно. Тиимэһээ хүнүүд залуу наhанhаа элүүр энхэ бэетэй байхые оролдоно. Адаглахада, мүнөөнэй залуушуул ондоо болоо: архи тамхи намнадаггүй, тамираар бэеэ һоридог. Наhатайшье зон бэеынгээ элүүртэ ехэ анхарал хандуулдаг. Тиимэhээ эм дом, витаминуудые, эдеэ хоолдо нэмэлтэ боло­дог зүйлнүүдые хэрэглэдэг.

Мүнөө мэргэжэлээ шэлэжэ, үргэн харгыда гаража байhан залуушуулда иигэжэ хандаха байнаб: “Фармацев­тын мэргэжэл ехэ хэрэгтэй, туhатай, мүнгэ олзоньшье бага бэшэ, хүдэлмэрилэгшэд эмэй санда ходо хэрэгтэй байдаг. Тиимэһээ энэ мэргэжэл шэлэгты даа”.

Зоригма Цыренова гэжэ олон үгэгүй залуу басаган ехэнхи сагаа һуралсалдаа зорюулдаг байна. Томск хото­до Сибириин гүрэнэй медицинскэ ехэ hургуулиин 3-дахи курсын оюутан:

- Тус дээдэ hургуулида hайн мэдэсэтэй эмшэдые бэлдэдэг гэжэ мэдээд, эндэ hурахаяа ороhон байнаб. Түрүүшээр hурахадамни хүндэшэг байгаа, сааша­даа дадахадаа, нэгэ бага ба­раг болоо. Сүлөө сагтаа би нүхэдтэеэ кино харахаяа, ха­тархаяа ошодогбди. Манай hургуулида буряадууд олон, мүн хари гүрэнүүдhээ ою­утад бии. Мэргэжэлтэй бо­лоходоо, түрэл нютагтаа ошожо хүдэлхэ hанаатайб. Теэд байра байдал, салин хүлhэн хэр байхаб гэжэ баһа hанаата болоноб. Ми­нии hанахада, гүрэнэй hайн тэдхэмжэ үгөө hаань, залуу­шуул өөрынгөө мэргэжэлэ­эр хүдэлхэл даа.

Бадмаева ДОЛГОРМА

Теги:11:50

​Снова в воде: сильный ливень со шквалистым ветром, обрушившийся на Улан-Удэ вечером 15 июля, напугал горожан 

11:38

​Амарангаа, арадайнгаа хэлэ, соёл шудалаа 

11:22

Александр Бардалеев: «Шүүмжэлэгты, дутуу дундануудыемнай заагты» 

10:54

В Улан-Удэ полностью восстановили электроснабжение 

10:43

Чемпион Всемирной летней Универсиады Эрдэм Цыдыпов вернулся в Бурятию 

10:29

В Бурятию с рабочим визитом прибывает помощник министра здравоохранения России 

10:15

На реке Турка в Бурятии утонул мужчина 

09:47

В Бурятии объявили сбор книг для библиотек Иркутской области 

09:40

Руководителя РАЛХ Бурятии подозревают в превышении должностных полномочий  

09:10

Глава Бурятии посетил учение Калачакра Тантру - Дуйнхор Ван  

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 июля 

08:25

​Жаркая неустойчивая погода, местами грозы, ливни, днём до +30 ожидаются в Бурятии сегодня, 17 июля 

Наши издания