Главная / Новости /Власть / ​ХОЁР САЯ ХАНДАЛГА

​ХОЁР САЯ ХАНДАЛГА

26-06-2019

«Сэхэ утаһанай» үедэ. Гэрэл зураг: www.kremlin.ru

Үнгэрһэн долоондо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхы­лэгшэ Владимир Путин сэхэ утаһаар арадтаяа харилса­жа, зоной һонирхоһон, һанааень зобооһон асуудалнуудта харюусаа.

Наян нэгэн харюу

Арбан долоодохи удаа үнгэргэгдэһэн энэ хэмжээ ябуулга оло­ной анхарал татаа. Июниин 20-до ниислэлэй сагаар үдэдэ эхилээд, 4 саг үлүүтэй үргэлжэлһэн “Сэхэ утаһанай” үедэ гүрэнэй толгойлог­шо 81 асуудалда өөрөө харюусажа үрдеэ.

Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй мэдээсэһээр, энэ удаа дүн хамта хоёр сая гаран хандалга Юрэнхылэгшын хаягаар ерээ бшуу. Арад зоной ажабайдал, салин хүлһэнэй болон наһанай амаралта­да гарагшадай һара бүриин тэдхэ­бэриин (пенсиин) хэмжээн, элүүрые хамгаалга, болбосорол, гэр байрын-коммунальна ажахы, хото, хүдөөгэй хүгжэлтэ, харгы замуудаймнай шанар гэхэ мэтэ болон бусад олон сэдэбүүдээр асуудалнуудые хүнүүд уридшаланшье эльгээгээ, “Сэхэ утаһанай” үедэшье һураа. Гүрэнэй толгойлогшын хэлэһээр, ехэ ажал үргэлжэлһөөр. Эрхэтэн зоной ажа­байдал хүнгэн, һайн болгохо зорил­готойгоор үндэһэтэнэй түсэлнүүд бэелүүлэгдэнэ.

Баруун хүршын һэдэлгэ

Юрэнхылэгшын арад зонто­ёо хөөрэлдэжэ байха үедэ ви­део-хандалгануудай болон гар утаһаар эльгээгдэһэн бэшэгүүдэй ерэхэнь гэнтэ таһалдаад абаа һэн. “Сэхэ утаһанай” сall-түбэй хүдэлмэрилэгшэдэй хэлэһээр, ком­пьютернуудтань DDoS-добтолго хэгдээ. Тэрэниие манай тусхай алба­нууд урагшатайгаар “угтан абажа”, “Сэхэ утаһанай” ажал үргэлжэлөө.

Сэнхир дэлгэсын “RT” субагай болон мэдээсэлэй “Россия сегодня” албанай ахамад эрхилэгшэ Марга­рита Симоньянай хэлэһээр, “Сэхэ утаһанай” call-түбтэ добтолхо һэдэлгэ баруун тээхи хүршымнай – Украинын дэбисхэрһээ хэгдэһэн байгаа.

Эбгүй байхада, эдэй засаг ядараа гү?

Эбгүй байһан дээрэһээмнай он­доо гүрэнүүд эсэргүү хорюул та­бижа, гүрэн түрымнай экономико хохидожо байна гээд зарим зон то­олоно. Бултантай эблэрэе гэһэншье дурадхал ороо. “Элдэб гүрэнүүдтэй эбтэй болоходомнай, Россиин эдэй засагта ямар нүлөөн болохоб?” гэһэн асуудалшье гараа. Харюудань Влади­мир Путин иигэжэ хэлээ: “Бултан­тай эблэрэе гээшэ юун болоноб даа? Бидэ хэнтэйшье хэрэлдээгүй ха юм­бибди”. Улас түрын толгойлогшын хэлэһээр, манай гүрэнэй эдэй засаг эбдэхэ, доройтуулха гэжэ эсэргүү хорюулнуудые зохёон табяад, хэдэн арбаад миллиард долларой хохи­долдо баруунай гүрэнүүд өөһэдөө ороо бшуу. Гэхэтэй хамта, тэрэ хо­рюулнуудай “һайгаар” манай гүрэн анхан анхаралаашье хандуулдаггүй байһан шэглэлнүүдээр ажал хэжэ һураа. Юрэнхылэгшын хэлэһээр, эблэрхэ тухай асуудал зүбшэн хэлсэгдэнэшьегүй. Гадаадын до­хёонуудай байбашье, гэнтэ хамаг юумэн һайжарха гэжэ найдаһанай хэрэггүй.

«Харюусалгаяа мэдэрнэб»

Эдилгэ абагшад, гүрэнэй һангай мүнгэ хулуугшад тухай асуудал та­бигдаа. Дмитрий Захарченко гэгшын гэртэ 9 миллиард түхэриг ол­доо гээд олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүд дуулгаа һэн. Энээн тухай Магаданһаа Вячеслав Корча­нов һурахадаа, хуули бусын иимэ ябадалнуудай бии байһанай түлөө Юрэнхылэгшэ өөрынгөө харюусалга мэдэрнэ гээшэ гү гэжэ һонирхоо.

- Мэдэрэнгүй яахабиб. Мэдэрээ, ойлгоогүй һаамни, иимэ ушарнууд тухай таанар дуулахагүй байгаат. Минии харюусалга тухай асуудал­нуудай гарахагүйн тула муухай эдэ хэрэгүүдые олондо мэдүүлэнгүй, “шаг шууяа гаргангүй” орхиё гэжэ оло дахин намда дурадхадаг. Ха­рин би эхилһэнээ эсэстэнь заабол хүргэхэ зэргэтэй, олондо дуулгажа, иимэ хэрэг бүтээхэ хэрэгтэй гэдэгби, - гээд В.Путин харюусаа.

- Хуули бусын энэ ябадал тухай мэдэхэдээ, эгээл түрүүн юун гэжэ, ямар үгэнүүдые хэлээ һэмта, - гэжэ “Сэхэ утаһа” хүтэлэгшэ Путинһаа һураба. “Тиимэ үгэнүүдые шанга­ар хэлэһэнэй хэрэггүй. Бэшэхээр үгэнүүд бэшэл даа”, – гэжэ Юрэнхы­лэгшэ шогтойгоор хэлээ.

Эшхэбтэр ушар тухай

- Ямар юумэнһээ эшэдэг гээшэб­та, таниие аягүй байдалда оруулһан ушар бии гү? - гэһэн асуудал “Сэхэ утаһанай” дүүрэхэ тээшэ гүрэнэй толгойлогшодо табигдаа. Тэрээндэ харюусахадаа, эшхэбтэр энэ ушар ту­хай уридшье хэлээ һэмби гээд, Вла­димир Путин хөөрэбэ:

- 2000-аад онуудай эхеэр, улас түрымнай бэрхэшээлтэй байдалда ороод байһан үедэ, гүрэн соогуураа олоор ябадаг һэм. Намарай сагта нэгэ хотодо ерэжэ, бүхэли үдэрөө эсэтэрээ хүдэлөөд, харанхы боло­жо байхада, газаа гараад, маши­надаа ошожо ябатарни, хүгшэн эхэнэр урдаһаамни сэхэ ерээд, үбдэглэжэ һуугаад, бэшэг барюул­хадаа, асуудалым шиидхыт гэжэ ехэтэ гуйгаа бэлэй. Тэрэ бэшэгы­ень туһалагшадтаа үгэхэдэм, үгы хэжэрхёо ха юм...

Уншангүй үгэһэн хадаа, юун гэжэ тэрэ бэшэг соонь бэшээтэй байһыень мэдэнгүй үлэшөө бшуу. Тэрэ гэһэнһээ хойшо бүхы хандалга­нуудые анхаралтай гэгшээр харадаг болоһон тухайгаа юрэнхылэгшэ он­солоо.

Үгы болоһон бэшэг тухай мэ­дээсэл түбэй сэтгүүлшэд бэдэржэ олоһон байна. Коми Уласай ниис­лэл Сыктывкар хотодо Владимир Путинай хөөрэһэн ушар болоо һэн гэнэ. Харин бэшэг үгы хэһэн туһалагшадай хуби заяан тухай хэ­блэл, мэдээсэлэй талаар Юрэнхы­лэгшын зүблэгшэ Дмитрий Песков хөөрэхэдөө: “Тэдэнэр дахин ондоо нэгэшье юумэеэ гээгээгүй. Энээн тухай сэхэ хэлэхээр. Харин бэшэг бэшэһэн эхэнэрые олоогүй”, - гэжэ тэмдэглээ.

Баяр БАЛДАНОВ

Теги:13:44

В столице Бурятии по факту получения травм ребенком в детском саду возбудили уголовное дело 

13:32

В Улан-Удэ перед судом предстанут пятеро молодых людей за похищение человека 

13:30

В Бурятии реабилитацию детей с ДЦП выведут на новый уровень 

13:20

Где в России жизнь дешевле, а доходы больше? 

11:59

​В Бурятии оцифруют книжные памятники 20-30-ых годов 

11:45

В Кабанском районе Бурятии отец с сыном построили детскую площадку 

11:32

​57 команд школ Улан-Удэ примут участие в республиканском конкурсе по бурятскому языку«Эхэ хэлэн – манай баялиг» 

11:23

​Второй этап оральной вакцинации диких животных от бешенства стартует в Бурятии 

11:18

Новый чум для эвенкийского комплекса установили в рамках фестиваля традиционных игр народов Бурятии 

11:06

В Бурятии с 23 по 27 сентября пройдут финалы сразу трёх премий в области туризма 

10:34

Фестиваль Typomania пройдёт в Улан-Удэ  

08:53

Жителям Бурятии расскажут, как правильно составлять родословные 

08:50

В Бурятии открылся музей истории Иволгинского дацана  

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 сентября 

08:30

​Без осадков погода, днём до +20 ожидается в Бурятии сегодня, 18 сентября 

Наши издания