Главная / Новости /Общество / ЗОНОЙ ҮҮСХЭЛ ҮЛЗЫТЭЙ

ЗОНОЙ ҮҮСХЭЛ ҮЛЗЫТЭЙ

26-06-2019

Түгнын талада эмхидхэгдэһэн энэ ехэ ху­ралда холо ойроһоо олон зон ерэжэ хабаа­даа. Хуралай уншалгые дид хамба Дагба Очиров хүтэлбэрилөө. Арадай Хуралай Бюджедэй, налогуудай болон сан жа­сын талаар хорооной түрүүлэгшэ Зоригто Цы­бикмитов, мүн Хуралай хэдэн зарлалай һунгамал ябаһан, Мухар-Шэбэр ай­магай бэрхэ хүбүүдэй нэ­гэн Бато Семёнов түрүүтэй һунгамалнууд, тэрэ тоодо мэдээжэ сурбалжалагша ябаһан Намсарай Намсара­ев буугаа. Тэдэ миин хабаа­дахаяа ерээ бэшэ, Ганжуур хуралай эдэбхитэй эбээн тэдхэгшэд юм.

Эбээн тэдхэгшэдэй дун­да суута сумо барилдаашан Анатолий Михаханов бай­гаа гэжэ тэмдэглэе. Нюта­гай зониие нэрлэбэл: Ольга Симухина, Жамса, Баир Рая­новууд, Марина Цыдыпова, Буянто Цыбикжапов, Жар­гал Иванов, Баир Дашибальжиров, Бимба-Цырен Очи­ров, Екатерина Эрдынеева, Дугаровтанай, Цыренгарма­евтанай гэр бүлэнүүд. Нютаг нютагуудай эблэлнүүдэй ху­битаяа оруулһаниинь ойлго­сотой. Өөһэдын хэрэг эрхи­лэгшэд гэхэдэ, “Шүлэндөө”, “Линия неба”, “Сарто” болон “Сутойское” эмхинүүд ехэ туһа хүргөө. Дасан автохүлэг табяа.

Урилдаанда илаһан уран бэлигтэн

Тиихэдэ Бато Семёно­вой ударидалгаар дасанай зүблэл ехэ ажал ябуулдаг юм байна. Эндэ-тэндэ тараһан Түгнынгөө буряадуудые тэдэ нэгэдүүлжэ, угсаата зонойн­гоо уг гарбал шэнжэлхэһээ эхилээд, түрэл хэлэн, уран зохёол, үндэһэн соёл урлалаа һэргээн хүгжөөхэ ажал ураг­шатай ябуулна. Дэмбэрэлтэ энэ ажалдань Даша-Чойн­хорлин дасанай шэрээтэ, ам­байнар ехэ үүргэ дүүргэжэ туһална.

Нютагай эдэбхитэй зоной дэмжэлгэ туһаламжаар ло­терей наадан эмхидхэгдээ. Шүүбэридэ нарай хүүгэдэй нааданхайнуудһаа эхилээд, велосипед, мотоцикл, мопед болон модоор, түмэрөөр барилгада хэрэглэгдэдэг зайн галай эритэ зэмсэгүүд элбэг дэлбэгээр табигдаа. Мүнөө тооложо, дүн гаргахада, ганса энэ нааданһаа 1 сая хахадһаа үлүү түхэриг олзо ороһон байна. Тиимэһээ иимэрхүү туһатай хэмжээ ябуулга үнгэргэжэ байхаар ха юм гэлсэгдээ.

Мухар-Шэбэр аймаг урданһаа хойшо олон олон үндэһэ яһатанай үгэ хүүрээ хоорондоо ойлголсожо, хэ­дэн үе соо эб хамта хаяа хадхажа һууһан газар гэ­эшэ. Ородууд - хилэ сахи­хаяа ерэһэн хасагууд, үнэн алдарта шажанай хэдэн гурим баримталагшад, гэр бүлөөрөө сүлэгдэһэн шэмээшэгүүд, Зүблэлтэ за­сагай үедэ ерэһэн, бурхан буян гэжэ үгы юм гэжэ этигэһэн хүдэлмэришэ зон. Буряадууд - хэдэн обогуу­дай түлөөлэгшэд, мүн эндэтэндэһээ сүлэгдэһэн зон, мүн тиихэдэ гуранууд, карымууд ажаһуудаг. Энэ талаараа Му­хар-Шэбэр аймаг бусадһаа онсо илгаатай.

Лотерей нааданай үедэ

- Һүүлэй жэлнүүдтэ Түгнымнай зон айл бүлөөрөө ехэ эдэбхитэйгээр олониитын ажал хэрэгүүдтэ хабаадана. Галтайдамнай залуушуул мүнөө яһала олон болон­хой. Дээдэшье, тусхай дун­да һургуулишье дүүргэһэн мэргэжэлтэй хүбүүд, ба­сагад тоонтоёо хүгжөөхэ дүүрэн хүсэл эрмэлзэлтэйгээр нютагаа бусажа, оло­ниитын ажалда эбтэйгээр хабаадана. Даша Гомбожа­повые онсолон тэмдэглэнэб, - гэжэ Хушуун-Үзүүртэ анхан хүдэлһэн Бимба Валерьевич Очиров хөөрэнэ.

Энэ ехэ дэмбэрэлтэ ху­ралда бүхы нютагуудай зон ехэ багагүй сугларжа, эдэб­хитэйгээр эб хамта хабаа­даа гэжэ тэмдэглэхэ шухала. Мүн баһа буряад арадайнгаа түүхэ, заншал, үндэһэн соёл, арадай аман зохёол шэнжэл­дэг, гүнзэгыгөөр ойлгодог Николай Шабаев, Баатар Санданов, Баир Батодоржи­ев, Дамба Лхасаранов, Баяр­ма Ламаева, Валентина Па­таева, Оюна Мадуева гэгшэд уригдажа, жэлэй эгээл ута, эгээл халуун үдэр дүүрэн һуужа, хабаадагшадай уран бэлигые үнэн зүбөөр сэгнээ.

- Хабаадагшадай хубсаһа хунарһаа эхилээд, уран бэ­лигыень бүхы талаһаа сэгнэ­хые оролдообди. Удаань да­санай амбайнараар зүбшэжэ, хэн ямараар бэлиг шадаба­рияа, ажал хэрэгээ харуула­аб, энэ дэмбэрэлтэ хамтын хэрэгтэ хэниинь хэр зэргэ хубитаяа оруулааб гэжэ сэг­нээд, дүнгүүдые согсолооб­ди.

Эмхидхэлэй ажал ээм дээрээ даажа гарагшад

Шангай III һуурида Му­хар-Шэбэр хүртөө. II һууринуудые Боом, Хушуун-Үзүүр нютагууд эзэлээ. Галтай Ка­линовка хоёрой нэгэдэмэл бүлэг илажа гараа. Хэмжээ ябуулгада хабаадаһан зон булта баярлаа, - гэжэ шүүгшэ, Буряадай арадай артист, Нютаг нютагуудай зоной эблэлэй гэшүүн Баатар Сан­данов хөөрөө.

Ганжуур – Бурхан багшын һургаалнуудые багтааһан 108 боти ном. Ашата багшын­гаа Нирваанда бусахада, Ананда түрүүтэй шабинарынь бүхы һургаалнуудыень согсо­лон, санскрит хэлээр найруулһан. Удаань түбэд хэлэндэ оршуулагдажа, “Ганжуур” (“Оршуулагдаһан захяа”) гэжэ нэрлэгдээ. Бүхы 108 боти монгол хэлээр 1624 ондо хэблэгдээ.

Александр ГАРМАЕВАЙ гэрэл зурагууд

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги:17:00

​В Бурятии создана комиссия по решению спорных вопросов начисления платы за отопление 

16:48

В Селенгинском районе Бурятии прошла спартакиада среди людей «серебряного» возраста 

16:39

​Порядка 10 миллионов рублей направили на выплаты материнского капитала после вхождения Бурятии в ДФО 

16:25

​Ежегодно около шести тысяч жителей Бурятии присоединяются к донорскому движению  

16:15

​Бурятскому ансамблю «Тоонто» - 30 лет 

16:00

​Улан-удэнка добровольно сдала оружие в Росгвардию 

15:40

​Жители Бурятии могут оформить в собственность дом или участок в упрощенном порядке 

15:17

​Бурятский «Полёт» понравился петербуржцам  

15:06

​В Улан-Удэ завершается разработка проекта по улучшению дорожного движения на ул. Ербанова 

14:48

ДҮРБЭН ТЭЭШЭЭ ТЭГШЭ БЭРХЭ ҮХИБҮҮД 

14:44

​Депутаты Улан-Удэнского горсовета обсудили переход многоквартирных домов на закрытую систему водоразбора 

14:27

​Сёла в Кабанском районе Бурятии станут похожи на полигон? 

14:00

​Три золотые и две бронзовые медали завоевали бурятские спортсмены на международном турнире 

13:45

Бурятские вольницы завоевали две золотые медали на всероссийских соревнованиях 

13:39

​В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали следы на снегу 

13:19

​Сотрудники вневедомственной охраны предотвратили пожар на охраняемом объекте в бурятском поселке Усть-Баргузин 

13:00

Театр «Байкал» представит премьеру обновленного проекта «От Монголов к Моголам» 

12:52

​Из Забайкальского края медведи мигрируют в Бурятию 

12:36

Арест внедорожника побудил владельца торговой сети Бурятии оплатить налоговую задолженность 

12:30

В Гусиноозёрске на пожаре спасли жительницу Бурятии 

12:07

Быть ли «зеленому поясу» вокруг городов Бурятии? 

11:56

«Впереди новые победы»: В Народном Хурале чествовали бурятских участниц Чемпионата мира по боксу 

11:51

​В Улан-Удэ прошла городская олимпиада по бурятскому языку 

11:49

Чемпионам и призерам соревнований «Дружба-84» из Бурятии предложили установить выплаты 

11:42

ДНК-следы бурятских преступников попали в единую базу ДНК России 

11:25

​Женская сборная России выиграла медальный зачёт Чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ 

11:21

За сутки в Бурятии зарегистрировано 11 пожаров 

11:17

Алексей Цыденов призвал управленцев Бурятии участвовать в конкурсе «Лидеры России» 

11:13

В Бурятию прибыл первый передвижной комплекс для «Мобильного Кванториума» 

11:09

Волонтеров из Бурятии поблагодарили за ремонт фасадов исторических зданий в Улан-Удэ 

11:03

Более 350 заявок от жителей Бурятии поступило на конкурс «Лидеры России-2020» за первые 10 дней регистрации 

11:03

​Тумуров у Вампилова 

10:54

«Ты станешь лучше»: в Бурятии пройдёт Тункинский легкоатлетический марафон 

10:45

Глава Бурятии дал поручения по поддержке улан-удэнского завода «Энерготехномаш» 

09:56

​Николай Цыремпилов: «Нам часто мешают ненужные эмоции» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 16 по 22 октября 

08:30

​Преимущественно без осадков, днём до +14 ожидается в Бурятии сегодня, 16 октября 

Наши издания