Главная / Новости /Спорт / Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

09-07-2019

Буряадууд сооһоо Эрхүү можын Юлиан Гергенов (зүүн гарһаа), Евгений Жербаев хоёр эгээл эрхим дүй туйлаа

Буряадай спорт­до дуратайшу­улай үни уда­ан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зон­до ехэ баяр асарбагүй. Эндэ Буряадай барил­дааша хүбүүд ори ганса хүрэл медаль абажа ша­даа: Евгений Жербаев III һуури эзэлээ.

Ородой чемпионат үнгэргэхэ дуратайшу­ул һүүлэй жэлнүүдтэ олдоногүй. Красно­ярск, Кемерово болон Владикавказ хотонууд гүрэнэйнгөө эгээл эрхим барилдаашадые угтан абахаяа арсаа. Тиихэдэнь мүрысөөн аяар июль болотор хойшолуулаг­дажа, одоошье Сочидо эмхидхэгдэһэн байна.

- Мүнөө жэлэй мүрысөөн ехэ удха ша­нартай. Юуб гэхэдэ, дэл­хэйн чемпионадта эгээл эрхим, шанга барилда­ашаднай хабаадажа, 2020 оной Олимпиин на­адануудта ошохо эрхэдэ хүртэхэ ёһотой. Тиимэһээ эндэ шүүһэн тамиршад нэн түрүүн суглуулагда­мал командын бүридэлдэ оруулагдаха юм. Гэхэтэй хамта, Европын наадану­удта һайн барилдаа ха­руулжа, медальнуудта хүртэгшэд баһа орохо аргатай, - гэжэ Ородой барилдаанай федераци­ин хүтэлбэрилэгшэ Ми­хаил Мамиашвили мүрысөөнэй урдахана тэмдэглэһэн байна.

Тиимэһээ манай ба­рилдаашадай урда холын хараа зорилго табигдаад байгаа. Гэбэшье, Сочи хо­тодо тэдэ бирагүйдөө.

Тус мүрысөөндэ 350 гаран тамиршан хабаа­даа. Олимпиин халаанай урдахи Ородой чемпио­надай иимэ олон тамир­шадые суглуулһаниинь гайхалгүй. 16 тамир­шан Буряад Уласые эндэ түлөөлөө.

70 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ барилдаһан Евгений Жербаев Дагестанай Касум Касумов, Саха-Яхадай Тимур Нико­лаев, Дагестанай Бисул­тан Арсланов гэгшэдые илажа, тэрэ хахад финал­да хүрэһэн юм. Теэд Хой­то Осети-Алани Уласай Давид Баевта шүүгдэжэ, оройдоол III һуури эзэлхын түлөө барилдаха эр­хэтэй болоо. Красноярск хотын Исраил Касумовые 8:3 гэһэн тоотойгоор илажа, Евгений Жербаев хүрэл медальда хүртөө.

Буряадай спортдо ду­ратайшуул, мүн бусад­шье можо хизаарнуудай зон Александр Бого­моевой түлөө һанаагаа зобожо, энэ хүбүүмнай дахинаа шангай һуури эзэлхэ гү, али чемпион болохонь гээшэ гү гэжэ хэлсэжэ байгаа. Теэд Александр Богомоев гур­бан уулзалгада илалта туйлаад, хахад финалда Дагестанай залуу барил­дааша Рамазан Ферза­лиевта шүүгдэшөө. Мүн гурбадахи һууриин түлөө барилдахадаа, Дагеста­най Дамислам Тахта­ровта баһа булигдажа, V һуури эзэлээ.

Түрэл Эрхүү можын­гоо түлөө барилдадаг Юлиан Гергенов шан­гай III һуурида гараа. Тэрэ 65 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ дүрбэн илалта туйлаа. Энэ хадаа тамир­шанай эгээл ехэ амжалта болоно бшуу.

Һүүлэй жэлнүүдтэ эл­дэб янзын уласхоорон­дын мүрысөөнүүдтэ һайн дүнгүүдые харуулдаг аад, эгээл хэрэгтэй, удха шанартай мүрысөөндэ урагшагүйгөөр хабаа- даһаниинь гайхалтай. Тиигэжэ Буряадай барил­даашад Токиодо болохо Олимпиин нааданууд тухай мартаха ёһотой. Зарим хүнүүд Евгений Жербаев тэндэ ошохо аргатай гэлсэнэ. Теэд 61 болон 70 килограммай шэгнүүрнүүд Олимпиин нааданай бүридэлдэ үгы бшуу. 

Болот ЦОКТОЕВОЙ дурадхаһан гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Александр Богомоев Эрхүү можо Евгений Жербаев барилдаан Ородой Холбооной Улас Буряад Улас Эрхүү можо Үбэр Байгалай хизаар Ородой Холбоото Улас Ородой чемпионат Сочи хото17:07

​Студенты Улан-Удэнского авиационного техникума присоединились к Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" 

16:59

Волонтеры Победы посетили ветеранов Бурятии 

16:49

​Гоёһоор, голоо бү хүлдэ! 

16:41

Мастерская по изготовлению бурятских инструментов примет участие в фестивале «Хуурайм наадан» 

16:11

​Жаргалаар түгэсэһэн түүхэнүүд 

15:18

Буряад уласта шэнэ сайдууд томилогдобо 

14:45

​Депутаты Народного Хурала посетят Тарбагатайский район Бурятия 

14:17

​Түүхэтэ хуулинууд 

13:58

​Ездовая собака на Байкале 

13:53

​Изменена схема дорожного движения на улицах, прилегающих к площади Советов в Улан-Удэ 

13:43

Бурятский театр кукол «Ульгэр» получил целевые места в единственном техническом театральном колледже России 

13:15

​В Китае зарегистрирован новый коронавирус 

13:07

​Мэгзэм 

12:59

Тропою оптимиста: основателю юнкоровского движения в Бурятии – 70 

11:30

​Делегация Иркутской области приехала в Бурятию перенимать опыт развития ТОСов  

11:02

​Буряадай ТОСуудай ажалай дүй дүршэл халан абахаяа Эрхүү можын түлөөлэгшэд ерээ 

10:53

​В селе Бурятии на средства гранта Президента России создана этнокультурная семейная экостудия  

10:16

​Стальвира Оршуш бэлэдхэл гарана 

10:03

​Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагта үндэһэн соёлой гэр бүлын экостуди байгуулагдаа 

09:58

Месье Родаро: в Бурятии жителю Парижа вручили медаль почетного гостя 

09:49

Цель - золото: Людмила Воронцова вошла в основной состав сборной России 

09:36

Ложка дегтя: министр спорта Бурятии опроверг информацию о нецелевом использовании бюджета во время ЧМ по боксу 

09:27

​В Улан-Удэ готовится издание о Бессмертном полке Бурятии 

09:25

​Хэлэеэ хамгаалха хүсэл 

08:57

​Дурасхаалай мүрысөөн 

08:40

Зурхай 23 января, 29 лунный день 

08:25

Переменная облачность, днём до -27 ожидается в Бурятии сегодня, 23 января 

Наши издания