Главная / Новости /Общество / ​Буряад эхэнүүдэй зүгһөө бэлэглээ

​Буряад эхэнүүдэй зүгһөө бэлэглээ

10-07-2019

Түрэһэн эхэдээ хоёр дахин “голуулһан” буряад хүбүүн Аюр, мүн тэрээндэ эхын һүн сагаан хай­рые хүртөөһэн аяар холын Москвагай ород эхэ­нэр Наталья Бурдина тухай дуулаагүй хүн үгы ёһотой. Эхэ хүбүүн хоёр мүнөө Буряад орондомнай айл­шалжа байна.

Июлиин 8-да тэдэ М. Хан­галовай нэрэмжэтэ Буряа­дай Түүхын музейдэ Шэнэ­хээнэй буряадуудтай уулзаа юм. Эблэлэй түлөөлэгшэд хари газарта гэр бүлэеэ олоһон, хари хүндэ абаруулһан 5-тайхан Аюр­та бүхы буряад эхэнүүдэй зүгһөө тэрлиг бэлэглээ.

Хэмжээ ябуулга эмхид­хэгшэдэй нэгэн “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай захиралай орлогшо Норжи­ма Цыбиковагай хэлэһээр, энэ хадаа юрын, үдэр бүриин тэрлиг гээшэ. Ха­рин гоёлой дэгэлынь той­робшо малгайтаяа Аюрай Байгалһаа ерэхэдэ, хүлеэжэ байха.

“Бидэ энэ гэр бүлэ ту­хай дуулаад, ехэ сэдьхэлээ хүдэлөөбди, уяраабди. Дэл­хэйн бүхы эжынэр Наталья­да адли иимэ сагаан сэдь­хэлтэй, һайхан һанаатай байха ёһотой. Гурба хахад жэлэй саана хүбүүемнай үргэжэ абаад, эхын халуун хайрые хүртөөжэ, энэ боло­тор үндылгөөд, мүнөө үшөө нютагынь асаржа үзүүлжэ байгаа хадаа ехэ шанга, уха­атай эжы байна даа. Баярые хүргэнэбди”, - гэжэ Дамдин­сэрэнэй Сэнгэл хэлээ.


Юундэ Шэнэхээнэй бу­ряадууд Наталья Бурдинае иимэ үндэртэ үргэнэб гэ­хэдэ, гурбан хүүгэдэй эжы Одон-Гэрэлэй онсолһоор, Шэнэхээндэ үншэн хүүгэд гэжэ мүнөөшье болотор үгы юм. Тэндэхи буряад эхэнэрнүүд үхибүүгээ хаяжа үншэрөөдэггүй. Тиимэһээ Москвагай ород эхэнэрэй үбшэн буряад хүбүү үргэжэ абахадань, хүндэлэнгүй яа­хаб.

Наталья Бурдина өөрөө хоёр хүүгэдтэй. Тэдэнь үни томо болонхойнууд. Дэл­гэр сэдьхэлтэй эхэнэр Аю­рай түрэһэн эхынь гэнтэ хүбүүнтэеэ харилсахам гээ һаань, дурата дурагүйгөөр зүбшөөхэб, зүгөөр өөрөө үүсхэл гаргахагүйб гээ һэн.

Аркадий Батомункуевай гэрэл зурагууд

Дыжид МАРХАДАЕВА

Теги: Буряад Улас Москва хото гэр бүлэ12:24

Ученые назвали самые «вредные» для климата российские леса: бурятские в списке не значатся 

11:37

Фото дня: двое в лодке по улан-удэнской дороге  

11:20

В Бурятии появился первый профессиональный тифлокомментатор 

11:09

Для сельских депутатов Бурятии меняется порядок подачи декларации о доходах 

10:52

Строительство спортивного зала в Кижингинском районе Бурятии откладывается 

10:48

Жамсаран Цыдыпов из Бурятии выиграл международный шахматный турнир 

10:43

​Буряад уласаар аяншалагшадһаа – арьбан олзо 

10:24

На переоснащение сосудистых отделений Бурятии выделили 493 млн 

10:16

​Политик и общественный деятель Бурятии Найдан Чимбеев – о себе и о своём времени 

09:58

В Муйском районе Бурятии в три раза завышали цены на социально значимые товары 

09:51

Жители Бурятии заплатили 63 млн рублей за нарушения на дорогах 

09:30

Кто истинный создатель памятника «Мать Бурятия»?  

09:25

​Дурасхаалай зүйлнүүдые дурадхаба  

09:23

Горловое пение бурятского педагога вызвало восторг у крымских зрителей 

08:45

​Зурхай на 18 июля, 17 лунный день 

08:30

Местами дожди, грозы, ливни, днём до + 31 ожидаются в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания