Главная / Новости /Спорт / ​Түрүүшүүлэй дунда

​Түрүүшүүлэй дунда

11-07-2019

Николай Вербицкий

Зунай тамирай хаһа үргэлжэлһөөр. Буряадай тамиршад эдэ үдэрнүүдтэ хэдэн мүрысөөнүүдтэ амжалтатайгаар хабаадаһан байна.

Жуковский (Московско можо). Аха дүү Знаменскийнуудай шанда хүртэхын түлөө бүхэроссиин мүрысөөндэ Николай Вербицкий шангай һуури эзэлээ.

800 метрэй зайда урилдаанда Буряадай тамиршан мүнгэн медальда хүртэбэ. Москвагай Константин Холмогоров эндэ түрүүлжэ гараа.

Һаяхана Буряадай тамиршан уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ оролсохо эрхэтэй болоо. Юуб гэхэдэ, Ород гүрэнэй хүнгэн атледүүд допинг хэрэглэһэнэй түлөө өөрын туг доро хабаадаха эрхэеэ хаһагдаа бэлэй.

Июлиин 13-да болон 24-дэ ээлжээтэ мүрысөөнүүдтэ Николай Вербицкий хабаадахаар түсэблэнэ.

Челябинск. 18 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Ородой чемпионадта Бэшүүр аймагһаа уг гарбалтай Максим Любовников хүрэл медальда хүртэһэн байна.

Максим 800 метр зайе 1 минута 54,52 секунда соо гүйжэ гараа. Иигэжэ тэрэ спортын мастерта кандидат боложо шадаа.

- Би оройдоол хоёрдохиёо томо мүрысөөндэ хабаадаһан байнаб. Минии түлөө һанаагаа зобоһон нютагайнгаа зондо баяр хүргэнэб, - гэжэ өөрын Instagram соо Максим Любовников мэдүүлээ.

Калуга. Залуушуулай дунда Ородой чемпио­надта Буряадай тамиршан Сергей Соловьёв шал­гараа.

Сергей  Соловьев һоригшотоёо

10 мянган метрэй зайда Сергей Соловьёв чем­пион болоһон байна. Тэрэ 30 гаран минутын тур­шада энэ зай гаталаа гээшэ.

- 10 мянган метр анха түрүүшынхиеэ гүйһэн байнаб. Ородой чемпионат шүүһэнэйнгээ удаа ёһотойл стайер болобо гээшэб. Минии амжалтада бүхы оршон тойронхи байдал туһалаа, - гэжэ Сер­гей Соловьёв дуулгана.

Гэхэтэй хамта, тус мүрысөөндэ манай тамир­шан 5 мянган метрэй зайда III һуури эзэлээ.

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги: хүнгэн атлетикэ12:24

Ученые назвали самые «вредные» для климата российские леса: бурятские в списке не значатся 

11:37

Фото дня: двое в лодке по улан-удэнской дороге  

11:20

В Бурятии появился первый профессиональный тифлокомментатор 

11:09

Для сельских депутатов Бурятии меняется порядок подачи декларации о доходах 

10:52

Строительство спортивного зала в Кижингинском районе Бурятии откладывается 

10:48

Жамсаран Цыдыпов из Бурятии выиграл международный шахматный турнир 

10:43

​Буряад уласаар аяншалагшадһаа – арьбан олзо 

10:24

На переоснащение сосудистых отделений Бурятии выделили 493 млн 

10:16

​Политик и общественный деятель Бурятии Найдан Чимбеев – о себе и о своём времени 

09:58

В Муйском районе Бурятии в три раза завышали цены на социально значимые товары 

09:51

Жители Бурятии заплатили 63 млн рублей за нарушения на дорогах 

09:30

Кто истинный создатель памятника «Мать Бурятия»?  

09:25

​Дурасхаалай зүйлнүүдые дурадхаба  

09:23

Горловое пение бурятского педагога вызвало восторг у крымских зрителей 

08:45

​Зурхай на 18 июля, 17 лунный день 

08:30

Местами дожди, грозы, ливни, днём до + 31 ожидаются в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания