Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Тарбагатай аймагта эмхидхэгдэхэ

​Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Тарбагатай аймагта эмхидхэгдэхэ

16-07-2019

Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман, уласай мэдээсэлэй-методологическа түб болон Тарбагатай аймагай захиргаантай хамта «Куналей-Агро» бүлгэмдэ августын 2-то можо хоорондын «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ.

«Полиин үдэр» хадаа уласаймнай хүдөө ажахын һалбариин шухала хэмжээ ябуулгануудай нэгэн болоно. Тиимэһээ тарилгын ажал дэмжэхэ, ногоо, таряа ургуулгын, хүдөө ажахын машинануудай үйлэдбэриин, агрохимиин һалбариин дүй дүршэлтэй хубаалдаха зорилготой хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ.

Можо хоорондын хүдөө ажахын үзэсхэлэндэ үрэһэ, талха таряа аршалха зүйлнүүд, үтэгжүүлгэ, наранай элшын батарей, хүдөө ажахын техникэ (тракторнууд, комбайнууд, борона, анзаһа болон бусад) үйлэдбэрилэгшэд болон дилер-компанинуудай түлөөлэгшэд хабаадаха.

Хэмжээ ябуулгада «Агрозащита», «БурятАгроСнаб»,«Тимбермаш Байкал» бүлгэмүүд хабаадаха гэжэ уригданхай.

«Полиин үдэр» гэһэн үзэсхэлэнэй хэмжээндэ таряа, ногоо ургуулгын түрүү дүршэл харуулагдаха, техникын тусхай харалган үнгэргэгдэхэ юм.

Тиихэжэ «Эрхим газар хахалагша» гэһэн урилдаан эмхидхэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада ехэ һургуулинуудай болон дунда мэргэжэлэй һургуулинуудай оюутад болон трактористнууд хабаадаха. Урилдаанда илагшадта мүнгэн шан барюулагдаха.

Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга арбаад жэл шахуу үнгэргэгдөөгүй. 2018 ондо Мухар-Шэбэр аймагта эмхидхэгдэжэ, жэл бүри үнгэргэхэ тухай шиидхэбэри абтаһан юм. Мухар-Шэбэр аймагта хүдөө ажахын хэмжээ ябуулгада 200-гаад хабаадагшад байгаа һэн.

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: хүдөө ажахы Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман Буряад Уласай Тарбагатай аймаг15:45

​Минии эдирхэн герой 

15:22

​Онтохоной ороноор 

15:03

​Зохёохы зорилготой «Ая ганга» 

14:45

​Малай хэшэг: «Дулаан шэмэг»  

14:32

История одной фотографии-9 

14:26

​Базар Ринчиногой нэрэмжэтэ Агын багшанарай колледждо бэрхэ мэргэжэлтэдые бэлдэдэг 

14:17

​Танковый ас: почему ветеран из Бурятии не стал Героем? 

14:13

Игорь Кобзев Усть-Ордын тойрогтой танилсаба 

14:00

​Желанная земля: 1200 человек в Бурятии получили дальневосточный гектар 

13:44

​Түүхэтэ хуулинууд 

13:43

Сирота из Бурятии девять лет не может получить положенное жилье 

13:32

Коронавирус на свободе: в Бурятии госпитализировали мужчину с подозрениями на болезнь, но диагноз не подтвердился 

13:26

Мысли вслух Виктора Балдоржиева 

13:13

Буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудал 

12:50

Прощай, гастарбайтер?.. 

12:26

​Бакланье нашествие 

11:35

​Балдан, Коби, спортивные Idols… 

11:07

«Теплая красота»: в Улан-Удэ собрались мастера по выделке шкур со всей Бурятии  

10:52

Хариин байгуулга хамгаалха 

10:41

​Шэнэхээнэйхид сагаалба 

10:24

Яркие победы: спортсмены из Бурятии завоевали призовые места на турнире «Иван Ярыгин-2020» 

10:21

​КВН-эй дээдын лигэдэ 

09:54

​Сагаалган – Кремльдэ 

09:31

​Найдал түрүүлнэ 

09:05

​В Бурятии вышел документальный фильм об истоках горлового пения  

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 29 января по 4 февраля 

08:30

Переменная облачность, днём до -19 ожидается в Бурятии сегодня, 29 января 

Наши издания