Главная / Новости /Культура / ​Түрэлхидэй дэмжэлтээр түрүүшын алхам хэгдээ

​Түрэлхидэй дэмжэлтээр түрүүшын алхам хэгдээ

09-08-2019

Номина Бадлуева, Арюна Ламаева, Саран Ёндонова, Нарана Айсуева

«Мүнгэн хонхонууд» гэһэн студида ябадаг үхибүүдэй түрэлхид хүүгэднай буряад хэлэндээ бэрхэ болоо, бэеэ даагаад ябажа һуранал даа гэжэ онсолон тэмдэглэнэ.

Элбэг-Доржын эжы - Наталья Владимировна Доржиева:

- Хүбүүмнай ойндоо хүрөөд, хэ­лэндэ ороо. Тииһэн лэ сагһаа маши­нада зэдэлүүлһэн буряад дуунуудые дууряажал ябадаг һэн. Машина соо дуулаһанаа гэртээ ороод наадаха­даа, аман соогоо дуулаха. Тиихэдэнь «Мүнгэн хонхонууд» студида үгэе гэжэ нүхэртэеэ зүбшэлсөөд, Саран­туяа багшада шалгуулаад, үнгэрһэн жэлэй февраль һарада ерээбди. Хо­ёрдохи жэлээ дуунай студида ябажа байнабди.

- Студиин нүлөө ямар бэ? Хуби­лалтанууд харагдана гү?

Буряад дуунуудаа дуула-дуулаһаар, гэртээ буряадаараа дуугардаг болоо. Сагаалганай үедэ сэсэрлигтээ “Гэсэр” боложо, 1-дэхи һуури эзэлээ. Олон конкурсдо хабаадаа. Дискдэ 3 дуум­най оронхой. Клиптэ буулгуулаабди. Репетицидээ ехэ дуратайгаар ябадаг. Бэлдээд, намайе хүлеэгээд байдаг.

Хэшэгтын эжы – Сэсэгма Балда­новна Балданова:

- Сэсэрлигтэ ябахадань, буряад дуу һургадаг байгаа. Өөрөөшье дуу­лаха ехэ дуратай. Элдэб тоглолтону­удта 2-3-тайһаань дахуулаад ябадаг байгааб. Ехэ һайхашаажа харадаг бэлэй. Өөрөө шүлэг хэлүүлхэш, дуу­луулхаш. Һүүлдэнь хүршэмнай диск үгэһэн байгаа. Тэрэнээ өөрөө таби­жа шагнаад, дууһыень хуу сээжэл­дээ. Ивалгын дасанда үнгэрдэг “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэжэ урил­даанда ошодог һэн. Забһарлалтын үедэ дуу дуулахамни гээд, 3 дуу дуулажархиһан байгаа. “Мүнгэн хонхонуудай” бэрхэ администратор Оюна Чимитовна Хэшэгтые хараад, студида ябахыемнай дуудаһан бай­на. Гурбадахи жэлээ ехэ дуратай яба­набди. Олон дуу мэдэхэ болообди. Урда жэл Монголдо үнгэрһэн “Гэгээн аласай ододто” ошоод ерээ. Һүүлдэнь Эрхүү Алтарганада оролсоо. Харида бэеэ даагаад ябажа һуранал даа.

Баиртын эжы – Оксана Батоев­на Бухаева:

- 2017 оной октябрь һарада студи­да дуулажа эхилээ. Багаһаа дуулаха дуратай. Сэхыень хэлэбэл, “Мүнгэн хонхонууд” тухай мэдэхэшьегүй байгаабди. “Эхэ хэлэн – манай бая­лиг” урилдаанда оролсоһон байгаа. Забһар болоходо, Хамба лама дура­тайгаа хэгты гэбэ. Баиртын дуу ду­улахыень хараад, “Мүнгэн хонхону­удай” гэшүүн болохыень уряа. Шэнэ дуунуудые дуулаабди. Алтаргана­да хабаадалсаа, Монгол, Шэнэхээн ошоо. Ехэ баяртайбди. Багшанарнай бэрхэнүүд. Ехэ юумэ абанабди. Олон нүхэдтэй болообди. Дуулаха шадаба­ринь саашадаа хэрэгтэй болохол даа.

Долсоной эжы - Дарима Зориг­туевна Гомбоева:

- Сарантуяа багша нүхэрни бо­лодог. Тэрэ жэл ерэхэдээ, басагаяа намда юундэ асарнагүйбши гээ. Ти­игэжэ түрэлэй басаган Адисатай суг ябажа эхилээл даа. Жэл тухай ябана. Томошуулай тооходонь ехэ дуратай. Гэртээ буряадаар хөөрэлдэдэгбди. Хэлэхэ байнаб - буряаднай дээрэ болоо. Олон дуунуудые мэдэдэг бо­лоо. Дүүниинь дахаад, дуу дуулажа эхилээ. Саашадаа ябахабди. Бүхы наһандань хэрэгтэй. Харидашье бу­ряадби

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА


14:33

​Уникальная этнодеревня на Сахалине: пример использования «дальневосточного гектара» 

13:39

Буряад Уласай аймагуудаар хэдэн шэнэ номой сангууд һаядаа үүдэеэ сэлихэнь 

13:33

​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэдэ 7 мянга хүн сэбэр уһаар хангагдаха 

13:13

​Стереотипы о Дальнем Востоке обсудили на «Территории смыслов» в Подмосковье 

12:52

Буряад Уласай Загустайн дасанай Согшон дуган рамнайлагдана 

11:42

Улан-удэнцы отпраздновали День российского флага  

11:37

​Сколько стоит подготовка к школе в Бурятии? 

11:26

Автовладельцы в каких городах чаще всего разбивают машины в ДТП полностью? 

11:20

Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул отметку 7 трлн рублей 

11:12

В Улан-Удэ для утилизации изъяли опасную находку 

11:00

Игры детей с огнем привели к пожару в Бурятии 

10:54

Школьник из Бурятии участвует в Чемпионате мира Worldskills Kazan 2019 

10:48

19 работников Улан-Удэнского авиационного завода стали отличниками качества 

10:44

​Улас тогтоолгын уг унги 

10:28

Книжные памятники Бурятии станут доступными в цифровом формате 

10:23

Пять модельных библиотек Бурятии отремонтируют на 35 млн рублей 

10:12

Верховный суд РФ признал законным решение о виновности лиц, осужденных за убийство Юрия Власко 

10:07

​Бурятские фермеры выходят на международный уровень 

10:04

Мать троих детей из Бурятии провернула незаконную сделку за счет маткапитала 

09:53

​Баабайнгаа бэлиг халан абаа 

09:46

Глава Бурятии: Наша задача, чтобы местное предприятие работало стабильно  

09:27

​Какие изменения ждут детей и их родителей в Бурятии в новом учебном году? 

08:40

​Зурхай на 23 августа, 23 лунный день 

08:25

Местами кратковременные дожди, днём +30 ожидаются в Бурятии сегодня, 23 августа 

Наши издания