Главная / Новости /Экономика / ​Буряад Уласта олзын хэрэг эрхилэгшэдэй уласхоорондын хуралдаан үнгэрбэ

​Буряад Уласта олзын хэрэг эрхилэгшэдэй уласхоорондын хуралдаан үнгэрбэ

12-08-2019

Буряад уласай Засагай газарта “Буряад орон – уласхоорондын ба нютаг можын бизнес-хамжаанай дэбисхэр” гэһэн олзын хэрэг эрхилэгшэдэй 17-дохи хуралдаан үнгэргэгдэбэ. Тус хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын эдэй засагай хүгжэлтын талаар орлогшо Алексей Мишенин хабаадаа.

Августын 7-һоо 11 болотор үнгэргэгдэһэн хуралдаанда Ородой Холбоото Уласай Сибириин болон Алас Дурнын, мүн баһа Монгол, Хитад, Япон ба Германиин бизнес байгуулгануудай 100 гаран түлөөлэгшэд хабаадана. Буряад Уласай Засагай газар, «Буряад уласай менеджернүүдэй холбоон» эмхи болон «Минии бизнес» гэһэн Улаан-Үдэ хотын олзын хэрэг эрхилэгшэдэй түб энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ.

- Үндэһэн түсэлнүүдые бэелүүлхэ гол шэглэлнүүдэй нэгэн хадаа экспортын ажал ябуулгые урмашуулга ба хүгжөөлгэ болоно. Тиигэжэ 2024 ондо түүхэй бэшэ эд 10% болотор дээшэлүүлхэ зорилготойбди. Тэрэшэлэн Хитад ба Монгол гүрэнүүдтэй манай улас худалдаа-наймаанай харилсаатай, хүрэтэр жэл жэлдээ экспортын хэмжээн 30-һаа 50% хүрэтжэр болодог, - гэжэ Алексей Мишенин тэмдэглэбэ.

Буряад уласһаа экспортын ехэхэн хубиие Япони (20%) ба Солонгос Улас (14%) эзэлнэ.

- Экспортдэ хүдэлжэ байһан үйлэдбэринүүдтэй хамта 2019 ондо 17 шэнэ эмхинүүдые, 2024 он болотор 120 үйлэдбэринүүдһээ доошо бэшэ уласһаа гадуур наймаа хэхэ гэжэ зорилго табинхайбди. Энэ талаар ажал дэлгэрүүлэгдэхэ. Буряад Улас Алас Дурнын тойрогто орожо, нэмэлтэ дэмжэлгэнүүдтэ хүртөөбди, тэдэнэй нэгэн гэбэл, түрүү хүгжэлтын дэбисхэр болоно. Энэ хуралдаанда һайн туйлажа, эдэй засагай һалбарида харилсаан байгуулагдаха. Дүхэриг шэрээнүүдтэ ба В2В уулзалгануудта ашаг үрэтэй хүдэлхыетнай хүсэнэб, - гэжэ Алексей Мишенин хэлэһэн байна.

Байгша оной хуралдаанда Монголой олзын хэрэг эрхилэгшэдэй түлөөлэгшэд олоороо хабаадана. Ородой Холбоото Уласай суг ажаллаха талаар Монголой албан хэрэгэй зүблэлэй гүйсэдхэхы захирал Энэбиш Оюунтэгш хоёр гүрэнүүдэй харилсаанай талаар элидхээ.

- Үнгэрһэн жэлдэ Монголой гадаадын худалдаа наймаанай эрьесэ 13 млрд долларта хүрөө. Тэрэнэй 80 хубинь Хитад болон Ородой Холбоото Улас тудана. Тиихэдэ Хитадта - 65%, харин Ородто – 15% наймаалагдана, энэнь бага гээшэ. Энэ хуралдаанда Монголой түлөөлэгшэд ерэлсээ, үсэгэлдэр бидэ Кабанск болон ба Мухар-Шэбэрэй аймагуудаар ябаабди, Буряадай сэбэр эдеэ хоол амталаабди, Монголдо ехэ эрилтэтэй симментал үүлтэрэй үхэр мал хаража, худалдан абаха тухай хэлсээ эхилээбди, - гэжэ Энэбиш Оюунтэгш хэлээ.

Хэсжээ ябуулгын үедэ Буряад уластай гадаадын эдэй засагай харилсаанай ерээдүйн тухай Үбэр Монголой ба Монголой хоорондын олзын хэрэг эрхилэлгэ хүгжөөхэ эблэлэй юрэнхылэгшэ Хитадай Лю Баатар, Хабаровск хотодо “Япониин худалдаа-эдэй засагай харилсаанай түб” гэһэн АНО-гой һалбариин захирал Ясумицу Ишихата, DRMN гэһэн Юрэнхылэгшын программын һуралсалай немец түгэсхэгшэдэй эблэлэй түлөөлэгшэ Георг Брейди болон бусад элидхэлнүүдые хэһэн байна.

Ород гүрэнэй арадай ажахын эмхинүүдтэ хүтэлбэрилэгшэдые бэлдэхэ Юрэнхылэгшын программын элдэб нютаг можонуудай түгэсхэгшэд заншалта ёһоороо энэ хэмжээ ябуулгада хабаадана. Байгша оной хуралдаанда Алтай, Красноярск ба Үбэр Байгалай хизаарнуудай, Новосибирск, Омск, Томск, Эрхүү можонуудай ба Хакас Уласай нютаг можын эблэлнүүдэй түлөөлэгшэд ерээ.

- Энэ хуралдаан хадаа Ородой Холбоото Уласай дэбисхэртэ Юрэнхылэгшын программа түгэсхэгшэдэй һуралсалай һүүлээрхи ажалай талаар үргэлжэлһэн түсэлнүүдэй нэгэн болоно. Бүхы түгэсхэгшэд - дээдэ гарай мэргэжэлтэд, тэдэнэр өөрын болбосорол ба олзын хэрэг эрхилэлгэ тухай һанаата болохоһоо гадна Россиин олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хүдэлдэг гадаадын эрхэ нүхэсэл һайжаруулха, зохид бизнес-оршон байгуулха талаар ажал ябуулдаг. Ородой Холбоото Улас дотор энэ хадаа хүтэлбэрилэгшэдэй эгээл томо бүлгэм болоно гэхэ тэмдэглэлтэй. Тиимэһээ бидэ Буряад уласта харилсаа холбооной биржэ байгуулха зорилготойбди. Эндэ Ород гүрэнэй ба Азиин оронуудай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй харилсаа холбоон тогтоогдожо байха. Гүрэн дотор, мүн тиихэдэ гадаадын компанинуудай хоорондо шэнэ эмхинүүдые олохо ажалда туһа нэмэри болохо, - гэжэ тус хуралдаа эмхидхэгшэ, “Буряад ороной менеджернүүдэй холбоон” РООУПП-эй юрэнхылэгшэ Гэсэр Доржиев хабаадагшадта хандаа.

Хуралдаанай хэмжээндэ Монгол, Хитад болон Ородой Холбоото Уласай бизнес эрхилэгшэдэй «B2B уулзалга», гүрэнэй албан зургаануудай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай бизнес дэмжэлгын нютаг можонуудай ба уласхоорондын харилсаанай талаар дүхэриг шэрээнүүд үнгэрөө. Тиихэдэ нютаг можонуудта хүтэлбэрилэгшэдые бэлдэхэ талаар хэмжээ ябуулганууд, Хабаровскда “Япониин худалдаа-эдэй засагай харилсаанай түб” гэһэн АНО-гой бизнес-багша Масаюки Мацумурын “Хүнүүдые хүдэлгэхэ ажалшадай нөөсэ хүтэлэлгэ” гэһэн сэдэбээр 2 үдэрэй семинар болоһон байна.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Мишенин Буряад Улас Монгол Хитад Ородой Холбоото Улас олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хуралдаан14:57

Минии Буряад 

14:40

​В Бурятии анонимные алкоголики помогут другим излечиться от «зелёного змия» 

14:22

​Большие экраны и ничего лишнего: жители Улан-Удэ экономят на смартфонах 

13:59

​Каким будет урожай в этом году в Бурятии, сказать пока сложно 

13:37

​Школы и СУЗы Бурятии получат новое компьютерное оборудование 

13:21

​Суута тамиршанай хүндэлэлдэ хүртөө 

11:48

Миграционная картина Бурятии: население увеличилось за счёт соседей из Забайкальского края 

11:34

В Бурятии продолжается возмездный прием оружия 

11:28

Из семи грозовых пожаров в Бурятии локализовать удалось один 

11:21

Автомобиль загорелся прямо на дороге в Бурятии 

11:08

В Заиграевском районе Бурятии завершился ремонт региональной дороги 

10:57

​Агын одохон Европодо ялалзаа 

10:39

История одной картины из бурятского музея 

10:38

​Молодёжь Бурятии участвует в проекте «Безопасная республика» 

10:27

Электромонтера из Бурятии осудили за коммерческий подкуп 

10:19

«Декабристы в селенгинской ссылке»: 180 лет назад братья Бестужевы прибыли в Бурятию 

10:09

​Одондол яларна олоной буянһаа 

10:08

Перед 166 бурятскими работниками погасили задолженность по зарплате на 6 млн рублей 

09:57

Чем опасны виртуальные «зелёные кресты» для жителей Бурятии? 

09:51

​Памятник дважды Герою Советского Союза Константину Рокоссовскому установят в центре Улан-Удэ 

09:44

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии возвели каркас новой школы 

09:09

​Симфоническую сюиту Эдуарда Артемьева «Алтайский сказ. Полет над временем» представят в Улан-Удэ 

08:45

Зурхай на ​16 августа, 16 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков погода, днём до +23 ожидается в Бурятии сегодня, 16 августа 

Наши издания