Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хэмжээ ябуулгада хабаадана

Буряад Уласай Толгойлогшо Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хэмжээ ябуулгада хабаадана

13-08-2019

Энэдхэгэй Худалдаа-наймааанай болон үйлэдбэриин сайд Пиюш Гоял болон энэ гүрэнэй табан штадай түлөөлэгшэд олзын хэрэг эрхилэлгын асуудалнуудаар Владивосток хотодо хэмжээ ябуулгануудта хабаадана.

Энэ уулзалгада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов оролсожо, «Здравоохранение и фармацевтика: возможности сотрудничества» гэһэн сессидэ хабаадаа. Эндэ элүүрые хамгаалгын һалбарида албан хэрэгэй холбоо харилсаа хүгжөөхэ тухай хэлсэһэн байна.

Элүүрые хамгааалгын һалбарида Буряад Уласай арга боломжонууд, тэрэ тоодо, биофармацевтика болон биомедицинын һалбарида бэелүүлэгдэжэ байһан түсэлнүүдтэй Алексей Цыденов танилсуулаа. Тодорхойлбол, Зүүн зүгэй эмнэлгын түб 30 жэлэй туршада мүнөө үеын болон арадай арга нэгэдүүлэн, ажалаа урагшатай ябуулна. Энэ түбтэ фито-эмүүдые бүтээдэг юм. Тиихэдэ МИП «Байкалия», «Строй жизнь», «Байкальский знахарь», ИП Разживин болон бусад эмхинүүдэй Буряадай эм домто ургамалһаа бүтээдэг сайнууд тухай хэлэгдээ.

2019 ондо улас дотор «Шэнэскин» бүлгэм NovoSkin гэһэн «амиды» арһа дууряан бүтээдэг, ашаг үрэтэй үйлэдбэри нээһэн байна. байгша оной хабар улас дотор «ДРД» (DRD Biotech) гэһэн Буряадай компаниин саа үбшэндэ дайруулха хүнүүдые элирүүлхэ лабораторно тест байгуулаа.

- Энэ оньһон хэрэгсэл нэн түрүүн Буряад Уласта нэбтэрүүлэгдэхэ. Удаань Ородой Холбоото Уласай эмнэлгын һалбарида оруулжа, саашада хари гүрэндэ дэлгэрүүлхэ зорилготойбди, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Тиихэдэ уласай хүтэлбэрилгшэ Буряадта мүнөө байгуулагдажа, бэдэгдэжэ байһан түсэлнүүд тухай хөөрэһэн байна.

Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хэмжээ ябуулгада пленарна суглаан үнгэргэгдөө. Эндэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев, Алас Дурнын болон Арктикын хүгжэлтын талаар Ородой Холбоото Уласай сайд Александр Козлов, Алас Дурнын федеральна тойрогой болон Энэдхэгэй штадуудай хүтэлбэрилэгшэд хабаадалсаа.

Пленарна суглаанда Алексей Цыденов Буряад уласай аяншалгын һалбариин арга боломжонуудтай танилсуулжа, Буряад улас Байгалай дэбисхэртэ роржо, аяншалагшадые һонмрхуулна гэжэ тэмдэглээ. Тиимэһээ аяншалга манай можо нютагай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын түрүү һалбаринуудай нэгэн болоно.

Улаан-Үдын «Байкал» аэропортдо ямаршье түхэлэй агаарай онгосонууд угтан абаха аргатай. Буряадай ниислэл хотоор транссибириин магистраль гарана гэжэ уласай хүтэлбэриэгшэ тодорхойлоо.

Буряадай байгаалиин баялиг, эдеэ хоолой, шажан мүргэлэй, үндэһэтэ арадуудай, түүхын гэһэн аяншалгы һалбаринууд тухай Алексей Цыденов хэлэһэн байна.

Энэ үдэр Ородой болон Энэдхэгэй компанинууд B2B түхэлөөр уулзалгануудые эмхидхээ.

Мүнөөдэр, августын 13-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Владивосток хотодо ажалаа үргэлжэлүүлхэ. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын АласДурнын федеральна тойрогото бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневэй хүтэлбэри доро Зүблэлэй суглаан эмхидхэгдэхэ. Суглаанда Алас Дурнын федеральна тойрогой 2025 болон 2035 он болотор хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программааар хэлсэхэ юм. Удаань энэ программатай Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшые танилсуулха.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Владивосток олзын хэрэг эрхилэлгэ Алексей Цыденов Ородой Холбоото Улас Юрий Трутнев Александр КозловНаши издания