Главная / Новости /Общество / Буряад уласта ​Хамбын үршөөлөөр хонидоо олошоруулна

Буряад уласта ​Хамбын үршөөлөөр хонидоо олошоруулна

14-08-2019

Ноёхоной ногоон талаар бэлшэһэн хонид Захаамин, Түнхэн эльгээгдэбэ

Һая Сэлэнгэ аймагай Ноёхондо Хамба лама Дамба Аюшеевэй “Ниигэмэй отара” түсэлөөр хонид дамжуулагдаа.

Буряад үүлтэрэй хони үдхэхэ энэ түсэл Юрэнхылэгшын дэмжэлтэдэ хүртэжэ, 2012 ондо бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Мүнөө Буряадтамнай энэ түсэлөөр үдхэгдэжэ байһан хонидой тоо 27 мянган толгой хүрэнхэй.

Ниигэмэй хонидые Ноёхоной зон нэн түрүүн абаһан юм. Тэдэнэр жэл бүхэндэ хурьгадые хажуудахи нюта­гуудтаа болон аймагуудта дамжуул­на.

Августын 11-дэ эндэһээ 600 хурь­гад Захаамин, Түнхэн аймагуудта эльгээгдэбэ. Мүн баһа Сэлэнгэ айма­гай хонишодто дамжуулагдаа.

Энэ түсэлөө Хамба лама өөрөө ходо шалгажа байдаг. Жэл бүхэндэ хонишодынь тэды хурьга абаабди, тэдые тэнжээгээбди, тэды толгой тэрээндэ дамжуулаабди гэжэ Хам­бын урда тоосодог.

Мэдээжэ барилдаашан Зоригто Цырендондопов мүнөө энэл түсэлөөр буряад үүлтэрэй бүүбэй хони нютагтаа үдхэдэг болонхой. Буряад барилдаагаар илалтануудые туйла­жа, түрүүшын зэргэдэ Хамбын гарһаа шангаа хонидоор абаһан байна. Тии­гээд “Ниигэмэй отара” түсэлөөр 600 толгой абаа. Мүнөө Зоригто жэлдээ бүүбэй хони үдхэхэ дуратайшуулда 200 хурьга дамжуулна.

- 6 жэлэй хугасаада мянган хурь­гадые тараагааб. Тиихэдэмни юм гү, хонидни бүри һайнаар үдэжэл бай­на, - гэжэ Зоригто Цырендондопов урматайгаар хөөрэнэ.

Эгээл иигэжэ Ноёхоной зургаан хонишод анхандаа 500-гаад хонидые абажа, ажахынуудаа эрхилээ һэн. Мүнөө аймагта 18 отарада 12 мян­ган хонин үдхэгдэнэ. Энэ түсэлөөр Сэлэнгэ аймагта бүүбэйнүүд дүрбэ дахин олошороо.

- Захааминай 9 нютагуудай хо­нишод Хамбын түсэлдэ хабаадана. Мүнөө гурбан хонишоднай Хамбын үршөөлөөр хурьгадые абахаяа ерээ, - гэжэ Елена Мунжиханова хөөрэнэ.

Энэ түсэл үүдхэжэ бэелүүлэгшэ Хамба Лама Дамба Аюшеев өөрөө:

- Түлөөһэгүйгөөр хони абажа үдхэхэ арга ажалша хүн бүхэндэ ол­гогдоно. Гансал хонидоо ажаллагты, үдхэгты! – гэжэ хонидые дамжуул­хадаа захина. – Түрэһэн һайхан ню­тагтаа заншалта малаа үдхэжэ, ураг­шатай урматай, олзотой омогтой ябагты! – гэжэ үреэнэ. Мүнөө жэл 5050 толгой хонидые тараанабди.

Facebook.com/Селенгинский вестник сайтһаа гэрэл зураг абтаба

Сэнгэ РИНЧИНОВ


Наши издания