Главная / Новости /Общество / ​Буряад сэдьхэлтэй Николай

​Буряад сэдьхэлтэй Николай

15-08-2019

Улаан-Үдэдэ оршодог Дээдэ Онгостойдо “Жэлэй вожата” гэһэн уласай урилдаан эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэжэ байна. 12 хабаадагшадай дундаһаа Нико­лай Калита онсо илгарна. Юундэб гэхэдэ, тэрэ шал ород шарайтай аад, уһан буряад хэлэтэй.

Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй университедэй багшанарые бэлдэдэг институдай 2-дохи курсын оюутан Николай Ка­лита ород юм.

- Намтай хүнүүд уулзаад, нэрэ обо­гыемни мэдэхэдээ, «ши белорус, али украин гүш» гэжэ ходо асуудаг. Тии­хэдэнь, ехэ сухални хүрэдэг. Юундэб гэхэдэ, би ород шуһатайб. Тиигэжэ хэлээд, урдаһаань буряадаар дуугархадамни, нюдөө бэлтылгээд, унашан алдадаг, - гэжэ Николай энеэбхилэн һонирхолтойгоор хөөрэнэ.

Багаһаа хойшо эжы абатаяа гэр­тээ буряадаар зугаалдаг Коля хүбүүн Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида ороод, багшанарые баһа гайхуулаа.

- Һургуулиин шаби ябахадаа, буряад хэлэнэй олимпиаданууд­та хабаададаг байгааб. Тэндэ эл­дэб хүндэ асуудалнуудта харюуса­хаш, буряад угсаатанай ёһо заншал хөөрэхэш. Мүн өөрын дураар буряад шүлэгүүдые бүхы хэмжээ ябуулга­нуудта уншадаг һэм, - гэжэ Николай һургуулиингаа наһа дурсана.

Багаһаа хойшо аялга дуунда дур­лажа, хүгжэм гаргадаг оньһон техни­кэ шадамараар хүдэлгэдэг Николай һургуулидаа угаа сэнтэй хүн ябаа бшуу. Тэрэ бүхы хэмжээ ябуулгану­удта ди-джейн ажал дуратайгаар гүйсэдхэдэг байгаа.

Дээдэ һургуулида түрүүшын курс дүүргэжэ, хүүгэдэй лагерьта хүдэлжэ, вожата болохо гэжэ Нико­лай шамдаа. Энэ зунай амаралтада тэрэ “Энхалук” лагерьта хүдэлөө. Гурбадахи курсын һүүлээр лагерь­та заал һаа оюутад хүдэлжэ, дүй дүршэлтэй болодог юм. Тиигэжэ Ни­колай түрүүшын курсһаа эхилээд, үхибүүдтэй харилсаха гэжэ шиидээ. Вожатын хажуугаар ди-джей боло­жо, бүхы амаржа байһан хүбүүд, ба­сагадай нүхэр болоо.

- Үглөөгүүр үхибүүдэй зарядка хэхэдэ, элдэб хүгжэм табижа, тэдэ­ниие һэрюулнэб. Үдэрэй туршада эл­дэб мэдээсэлнүүдтэ хүгжэм табижа, амарагшадые баясуулхада, зосоомни һайн болодог. Мүн үдэшын дискоте­кэдэ дуратай хүгжэмыень соносту­улжа, үхибүүдые хатаруулхаш. Ганса мүнөө үеын хүгжэм бэшэ, мүн зарим­даа 1990-ээд онойшье дуунуудые, “попса” гэжэ алдаршаһан хүгжэм та­бидагби, - гэжэ Николай Калита зу­найнгаа ажал тухай хөөрэнэ.

Николай хадаа буряад хэлэн дээ­рэ рэп уншаха дуратай юм. Тэрэниие шагнаһан хүн бүхэн һайхашааһанаа мэдүүлнэ. Залуу хүбүүнэй хэлэһээр, уншадаг рэп дуунуудынь нэгэ диск болошодог.

- Буряадаар рэп уншахада, гоё даа. Бүхы рэп-дуунууд удха шанар ехэтэй юм. Өөрөөшье нэгэ бага рэп-шүлэгүүдые бэшэжэ һурабал, һайн байгаа гээд һанагдана. Өөрын диск гаргаха тухай үшөө һанажа үзөөгүйб, - гэжэ Николай мэдүүлнэ.

Урагшаа һанаатай, буряад сэдь­хэлтэй энэ хүбүүндэ амжалта хүсэнэбди.

Авторай гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: рэп хүүгэдэй лагерь Буряад Улас Дээдэ Онгостой вожатаНаши издания