Главная / Новости /Общество / ​“Зүрхэнэй галнуудые һэргээн...”: Буряад, Монгол ороной багшанарай нягта харилсаан тухай номтой танилсалга

​“Зүрхэнэй галнуудые һэргээн...”: Буряад, Монгол ороной багшанарай нягта харилсаан тухай номтой танилсалга

20-08-2019

Монгол багшанарта бэлэгүүдые барюулаа

“Зүрхэнэй галнуудые һэргээн...” гэжэ ном буряад, ород, монгол хэлэнүүдээр хэблүүлһэнээ Захааминай бүлэг багшын ажалай ветеранууд һаяхан Монголдо ошожо, августын 13-да танилсуулгын баяр үнгэргөө.

Ном бэлдэлгын ажалда олон зон хабаадаа. Гол ажалынь 1976-1992 онуудта Захааминай Болбосоролой таһагые даажа байһан Ольга Азангаевна Батуева бэлдээ. Ородоор Дора Гармажаповна Чимитова бэшэжэ, эмхидхэлгын ехэ ажал ябуулаа. Буряадаараа Римма Пагбаевна Дымбрылова, Валентина Доржиевна Цыренова, Цынгэ Цыренович Ринчинов, монголоор Ганхуяг Алтандүш гэгшэд найруулаа.

Юундэ шэнэ номтой танилсалга Монголдо үнгэрхэ болоо юм гэхэдэ, ушарынь иимэ юм. Ном соо Захаамин аймагта хүдэлһэн 63 монгол багшанарай ажал хэрэг тухай хөөрэгдэнэ. Монгол багшанар манай һурагшадта хуушан монгол хэлэ, хүгжэмэй хэшээлнүүдтэ дуу хатар ехэ бэрхээр заадаг һэн. 1990-ээд оноор үхибүүдтэ хүгжэм зааха, эдиршүүлэй дуу хатарай бүлгэмүүдые хүтэлбэрилэгшэд ехээр дутадаг байһан юм.

Жаргалантада

Булган аймагай болбосоролой ажалшадай амаралтын үргэн ехэ байшан нара ногоо татаһан байгаалиин үзэсхэлэнтэ гоё Жаргаланта нютагта оршоно. Номой танилсалганда ном соо бэшэгдэһэн багшанар болон аймагай багшын ажалай солото ветеранууд уригдаа. Сугларагшадые аймагай болбосоролой дарга Түбшэнмүнх, Булган аймагай үндэр наһатайшуулай эблэлэй түрүүлэгшэ Шатарын Шиитар гэгшэд амаршалаа.

Номтой танилсалгын баярай хэмжээе Болбосоролой таһагай орлогшо дарга, уран хэлэтэй, урихан Номууна Туяа хүтэлбэрилжэ, үндэр дээдэ хэмжээндэ үнгэргөө.

-Энэ найрай гол нюурнууд болохо багшанар ехэтэ уяраа, хэһэн ажалнай иимэ үндэрөөр сэгнэгдэжэ, зорюута ном барлагдаха юм гэжэ хаанаһаа мэдэхэ бэлэй. Номуудые үни удаан хаража, өөһэд тухайгаа уншажа, зүрхэндөө няажа, нулимсаа дуһаажа һуухынь харахадаа, өөһэдөөшье уярхаар болообди, - гэжэ Дора Гармажаповна сэдьхэлээ хүдэлгэһэнөө хөөрэнэ. - Тиигэжэ зүрхэеэ хөөрэһэн монгол багшанар буряад дуунуудаа уянгатуулан дуулажа, сэдьхэлээ доһолгоо, - харажаш, шагнажаш булта уяраабди.

-Иимэ ехэ уласхоорондын баярай хэмжээ ябуулга миин бүтэшэдэггүй ха юм даа. Ном хэблэхэдэ, гаргаша ехэ. Захаамин аймагай засаг дарга Сергей Гонжитов, ниигэмэй талаар орлогшо дарга Сэсэгма Намдакова, болбосоролой таһагые даагша Ирина Бандеева, номой сангай дарга Лариса Ардаева гэгшэд туһалаа. Үшөө майн тэнгээр Сэсэгма Дугаровна, Лариса Николаевна, Ольга Азангаевна, Дора Гармажаповна дүрбэн Булган аймаг хүрэжэ, дарганартай бэлдэлгын ажал ябуулжа, хүндэтэ багшанараараа уулзажа, хэмжээ ябуулгаяа хэлсэһэн байнабди, - гэжэ Ольга Азангаевна хөөрэнэ.

-Баһал хари гүрэн гараха гээшэмнай мүнгэнэй хэрэг. Тиимэһээ энэ хэрэг урагшалха ажалда хэд туһалааб гэхэдэ, нэн түрүүн Арадай Хуралай һунгамал Геннадий Доржиев, тэрэнэй туһалагша Цырен Цыренов, Захааминай һунгамал Лариса Ардаева гэгшэдые дээрэ үргэн баяраа хүргэнэбди, - гэжэ Римма Пагбаевна бултанайнгаа һанамжые һайн һайханаар мэдүүлээ.

Үндэр дээдэ хэмжээндэ үнгэрһэн номтой танилсалгада, хоёр ороной багшанарай халуун уулзалгада хабаадаһан багшанар ехэтэ баярлажа, саашадаашье хани барисаагаа бүри үргэгэдхэхэ гэжэ хэлсээ. Захааминай засаг даргын ниигэмэй талаар орлогшо Сэсэгма Намдакова шэнэ хэлсээ баталхаар бэлэн байһанаа мэдүүлээ. Захааминда мүнөө гар бүмбэгөөр һорихо багша тон хэрэгтэй. Тиихэдэ хүгжэмэй бэрхэ багшанар баһал хэрэгтэй, илангаяа морин хуураар, суур хуураар.

Тиимэһээ хүршэ хоёр ороной багшанар нягта харилсаатайгаар саашадаа хүдэлхэ бэзэ гэжэ ветеран багшанар ехэтэ найдана, - гэжэ Валентина Доржиевна найдалаа мэдүүлнэ

Авторай гэрэл зураг

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: Буряад Улас Монгол багшанар шэнэ номтой танилсалга17:43

​Звезда Алексея БУТУНАЕВА 

17:30

Ученый, внесший существенный вклад в науку Бурятии – Валентин Рассадин 

17:26

​Олондо жэшээ - Ольга Намдакова 

17:08

Буряад уласта​ сүлөөтэ барилдаагаар Ородой Холбоото Уласай чемпионадта бэлэдхэл эхилээ 

16:55

​Үрхэ гэрээ – үндэһэн маягаар 

16:52

​Буряад уласта фермернүүдтэ грантын тэдхэмжэ үзүүлхэдэ аша туһатай 

16:40

​В микрорайоне Восточ­ный Улан-Удэ появилась пер­вая модельная библиотека - центр чтения «Семейный меридиан» 

16:31

​Залуушье һаа, залхуурангүй... 

16:20

​Основное энергогенерирующее предприятие Бурятии подвело итоги девяти месяцев работы 

16:05

​Что связывает грузинского художника Ираклия Тоидзе с Бурятией?  

15:11

Үһэ абахада – ушартай 

14:37

​Нэрэдэмнай нэмэритэй гү? 

14:08

​Спортсменка из Бурятии выступит на Кубке мире по женской борьбе в Японии 

13:56

​​Георгий Кушиташвили представляет Бурятию на чемпионате России по боксу 

13:52

​Татьяна Полозова: «Хүдөө нютагуудта үйлэдбэрилһэн эдеэ хоол элбэгжэнэ» 

13:48

Бурятские шахматисты завоевали путевки в Сочи 

13:36

​Бурятия - в лидерах 

13:33

​Москва хотын ажаһуугшад болон айлшад Буряад уластай квестын аргаар танилсаха 

12:10

В Улан-Удэ пожарные спасли шестерых человек 

12:07

Как поживают животные в Уголке живой природы в Этнографическом музее народов Забайкалья? 

12:04

В Бурятии детям с инвалидностью помогают преодолеть изоляцию 

12:01

Картина инфляции в Бурятии: потребительские цены на товары и услуги выросли на 3,4% 

11:59

В Бурятии проверили питание в образовательных организациях 

11:48

Народный Хурал Бурятии обсудил ход реализации государственных программ 

11:33

Более 300 сильнейших спортсменов соберутся на Чемпионате и Первенстве по ушу в Улан-Удэ 

11:19

​Будут в списке героев Бурятии 

11:11

​«Дом, где я спал...»: возродят ли в России вытрезвители? 

11:07

Жителя Бурятии обязали снести самовольно возведенный торговый павильон 

11:03

Директора ресурсоснабжающей организации в Бурятии привлекли к ответственности за перерыв в отоплении домов 

10:59

В Бурятии бывшего оперуполномоченного приговорили к девяти годам лишения свободы за взятку в 1,5 млн рублей 

10:57

​Алексей Цыденов поддержал спецпроект газеты «Бурятия» ­­– «Герои без звезд» 

10:56

Вячеслав Володин: «Дети должны иметь возможность ходить в детсад, школу вместе с братьями и сёстрами» 

10:56

​Хэжэнгэдэ ургаса хэр бэ? 

10:55

​Опыт выращивания лекарственных растений в Бурятии будут доводить до стандартов инвестпроекта 

10:51

Бичура приняла Совет представительных органов МСУ Бурятии 

10:48

Петр Носков бурятским фермерам: «Мы вам в помощь!» 

10:46

​В Бичурском районе Бурятии к новому году откроется новый физкультурно-спортивный центр 

10:33

​Буряад Уласай хүүгэдэй уралигай 26 һургуулида шэнэ пианинонууд дамжуулагдаха 

10:19

​В Улан-Удэ проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека»  

09:47

​Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай оруулагдаһаар жэлэй дүнгүүд тухай Алексей Цыденов хэлэбэ 

09:37

​Успешные практики бурятских стоматологов представлены на международном конгрессе 

09:34

​В главной экстренной больнице Бурятии осваивают новый УЗИ аппарат премиум – класса 

09:03

​Алексей Цыденов об итогах первого года Бурятии в ДФО: "Мы получили сразу много плюсов"  

08:45

Зурхай на 15 ноября, 18 лунный день 

08:35

Местами небольшой снег, днём до -20 мороза 

Наши издания