Главная / Новости /Культура / ​Цанид Хамба Агван Доржиевта зорюулагдаһан III нүүдэл үзэсхэлэн Хальмаг Уласта дэлгэгдэбэ

​Цанид Хамба Агван Доржиевта зорюулагдаһан III нүүдэл үзэсхэлэн Хальмаг Уласта дэлгэгдэбэ

21-08-2019

Агван Доржиевтай харилсаха хубитай байһандаа Нина Уланова баясана

Хальмаг Уласта Цанид Хамба Агван Доржиевта зорюулагдаһан III нүүдэл үзэсхэлэн дэлгэгдэбэ. Гол түлэб гэрэл зурагуудһаа бүридэһэн тус үзэсхэлэн Дхарамсала хотодо, XIV Далай ламын үргөөнэй дэргэдэ, нээгдээ һэн. Удаань тэндэһээ нүүлгэгдэжэ, Монголой арад түмэнэй үзэмжэдэ дурадхагдаа. Тиигэжэ мүнөө Хальма­гай Түб хурулда дэлгэгдэбэ гээшэ.

Һонирхолтойнь гэхэдэ, үзэсхэлэнэй нээлгын баяр ёһололдо бага байхадаа, Аг­ван Доржиевтай харилсаһан Нина Санджарыковна Ула­нова хабаадалсаа. Тэрэ халь­маг тайжа Данзан Тундуто­вай дүтын хүнүүдэй басаган болоно. Эгээл Тундутовай ордондо Агван Доржиевай заларха үеэр тэрэ хараһанаа дурсана: «Абатаймни уул­заха гэжэ ерэхэдэнь, бидэ газаагаа һуужа байгаабди. Харин тэрэ үедэ абамнай барибшалагдаһан, түрмэдэ һуулгагдаһан байгаа. Энээн тухайнь мэдэхэдээ, Агван Доржиев гансата уруу дуруу боложо, һөөргөө эрьелдээд ябашоо һэн».

- Гоман Ценшаб Хамба Римбүүшэ Агван Доржиевай наһанай намтарта, шажанай, гүрэнэй болон ниитын ажал ябуулгада зорюулагдаһан нүүдэл үзэсхэлэн хүлеэн аба­ха гээшэ манда нэрэ хүндын хэрэг. Юуб гэхэдэ, Агван До­ржиев үнэхөөрөө агууехэ хүн байһан ха юм. Манай Халь­маг талаар Буддын шажан дэлгэрүүлхэ хэрэгтэ тэрэ тон ехэ хубита оруулһан, - гэжэ Хальмагай Түб хурулай шэрэ­этэ Анджа гэлэн тэмдэглэбэ.

Түб хурулай гурбадахи дабхарта Агван Доржиевай гэрэл зурагуудтай найман самбар дэлгэгдэжэ, Хальма­гай арад зондо, холо, ойрын мүргэлшэдтэ агууехэ сана­артанай ажал ябуулгатай танилсаха арга боломжо ол­гобо. Тус үзэсхэлэн сентябрь болотор үргэлжэлхэ.

Facebook.com/ Центральный Хурул Калмыкии сайтһаа гэрэл зураг абтаба

Цырен НАЙМАНОВ

Теги: Буряад Улас үзэсхэлэн Хальмаг Улас Агван Доржиев гэрэл зурагуудНаши издания