Главная / Новости /Власть / ​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо

21-08-2019

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи нютагай өөһэдын хүтэлбэри хүгжөөхэ талаар зүблэлэй бүридэлдэ оруулагдаа. Августын 19-дэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин зүблэлэй шэнэ бүридэл тухай захиралда гар табиһан байна.

Зүблэлэй түрүүлэгшэнь Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин, зүблэлэй президиум Ород гүрэнэй Засагай газарай премьер-министр Дмитрий Медведев толгойлно. Зүблэлдэ федеральна, можо нютагай ба муниципальна хубинуудһаа бүридэнэ. Тиихэдэ Зүблэлэй нютаг можын хубида Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов бусад можо нютагуудай болон хуули тогтоолгын суглаанай хүтэлбэрилэгшэдтай оруулагдаа. Юрэнхыдөө, нютаг модонуудые түлөөлһэн долоон хүн болоһон байна.

Буряад Уласай Толгойлогшо Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй зүблэлэй тээбэриин талаар ажалай бүлэгые ударидадаг, мүн баһа уһанай объектнүүдые бузарлаһан хойшолонгуудые усадхаха талаар хуби бүлэгые залан хүтэлбэрилдэг гэжэ һануулнабди.

Тээбэриин талаар ажалай бүлэг Ородой Холбоото Уласай бүхы можо нютагуудые нэгэдүүлжэ, “Автомашинын аюулгүй ба һайн шанартай харгынууд” болон “Ехэ харгын үндэһэн һуури шэнэдхэлгэ” гэһэн үндэһэн түсэлнүүдые бэелүүлхэ талаар можо нютагуудай Засагай газарай, Тээбэриин яаманай хоорондо ажал залан хүтэлбэрилдэг юм.

Ажалай бүлэг бүхэн Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Зүблэлэй суглаанда материалнуудые бэлдэдэг, можо нютагуудай бэелүүлэгдэһэн түсэлнүүдэй шэнжэлэн хэжэ, сэгнэлтэ үгэдэг. Ажалай бүлгэмүүдэй зорилгонуудта аласай бодолгын ба үндэһэн түсэлнүүдэй талаар Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи президиумтай харилсаа тогтоодог.

Гүрэнэй Зүблэлэй “Экологи ба байгалиин нөөсэ” гэһэн ажалай бүлгэм “Экологи” гэһэн үндэһэн түсэлөөр ажал ябуулдаг. Буряадай Толгойлогшын ударидаг “Уһанай объектнүүдэй экологиин һэргээлтэ” гэһэн бүлэг “Волго мүрэн элүүржүүлгэ”, “Байгал нуур хамгаалга” ба “Уһанай онсо шухаг объектнүүдые хамгаалга” гэһэн федеральна түсэлнүүдые залан хүтэлбэрилдэг юм.  


Теги: Владимир Путин Дмитрий Медведев Алексей Цыденов Ородой Холбоото Улас Буряад Уласай Улаан-Үдэ Гүрэнэй ЗүблэлНаши издания