Главная / Новости /Общество / ​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэдэ 7 мянга хүн сэбэр уһаар хангагдаха

​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэдэ 7 мянга хүн сэбэр уһаар хангагдаха

23-08-2019

Буряад Уласта “Сэбэр уһан” гэһэн федеральна программа бэелүүлэгдэнэ. Августын 22-то уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин Улаан-Үдэ хотын захиргаантай хамта хотын объектнүүдтэ ажалай ябаса хинан шалгаба.

Уласай ниислэлдэ энэ жэлдэ Улаан-Үдын зүүн бэеын уһаар хангаха талаар ажал ябуулагдана. Клеверная, Ковалевскаягай, Шишкинай, Крамскойн, Расковойн, Ольховаягай гудамжануудаар, Герценэй гудамжа болон Улаан-Үдын Забайкальский микрорайондо насосой станци ба уһаар хангалгын 6 километр тухай утатай сорго баригдажа эхилээ. Энэ ажалда мүнгэн 2019 ондо 153 сая гаран түхэриг һомологдохо. Николай Рузавинай хэлэһэнэй ёһоор, жэлэй үнгэртэр бүхы ажалнууд хэгдэжэ, долоон мянган хүн шанартай сэбэр уһаар хангагдаха.

- Уһанай сорго татаха, водоколонконуудые табиха гэһэн зорилго бидэндэ табигдаа. Хэрбээ ажаһуугшад гэртээ уһа оруулха гэбэл, тэдэнэр «Водоканал» МУП-та хандаха болоно, - гэжэ Николай Рузавин хэлээ.

“Сэбэр уһан” федеральна түсэл дүтын 6 жэлэй туршада уласай ажаһуугшадай 66% шанартай сэбэр уһатай болохо гэжэ хараална. Мүнөө энэ тоо 44,1% хүрэнэ. “Сэбэр уһан” түсэл 2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ. Тэрэ сагта уһа абалгын түхеэрэмжэнүүд, уһа бэлдэхэ объектнүүд ба уһаар хангалгын түб сүлжээнүүд бүхы уласта баригдахаар түсэблэгдэнэ.

- Уласай ажаһуугшадай 66% түб худагуудһаа шанартай сэбэр уһаар хангагдахын тула 9,5 гаран миллиард түхэриг хэрэгтэй. Мүнөөдэрэй байдалаар, 1 миллиард 250 сая түхэриг 2019-2021 онуудта Ородой Холбоото Уласай бюджедтэ хууляар баталагданхай, - гэжэ Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд хэлэнэ. 


Теги: Николай Рузавин Улаан-Үдэ Буряад Улас сэбэр уһан10:26

​Галзуу үбшэнһөө зэрлиг амитадые һэргылхэ талаар ажалай II шата Буряадта эхилхэнь 

10:23

Юный бурятский спортсмен завоевал золото по киокушинкай на международных соревнованиях 

09:59

C начала года в Бурятии капитально отремонтировано 134 многоквартирных дома на сумму почти 250 млн рублей 

09:48

Улан-удэнка оплатила задолженность по алиментам 

09:42

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һуралсалай үедэ олиниитын хэмжээ ябуулгануудта үхибүүд хабаадахагүй» 

09:30

В Бурятии дети с лесниками провели экологический десант 

09:09

Бурятские медики привезли бронзу с всероссийского фестиваля 

08:55

В Улан-Удэ в детском технопарке "Кванториум" стартовали занятия по техническому английскому 

08:45

​Зурхай на 17 сентября, 18 лунный день 

08:44

Фестиваль бардовской песни прошел в Бурятии  

08:30

​Преимущественно без осадков погода, днём до +17 ожидается в Бурятии сегодня, 17 сентября 

Наши издания