Главная / Новости /Власть / ​Буряадай Толгойлогшо уласта хүрэнгэ оруулха арга боломжотой танилсуулаа

​Буряадай Толгойлогшо уласта хүрэнгэ оруулха арга боломжотой танилсуулаа

06-09-2019

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Алас Дурнын можо нютагууд талмайнуудые бэлдэжэ, хүтэлбэрилэгшэд болон олзын хэрэг эрхилэгшэд нютаг можонуудайнгаа булюу талануудые хүрэнгэ оруулагшадта харуулһан байна.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэтгүүлшэд, хүрэнгэ оруулагшад, бизнес эрхилэгшэд болон сайдта можо нютагайнгаа хүрэнгэ оруулха бодолго, холын хараатай түсэлнүүд, уласай хүрэнгэ оруулагшадайнгаа команда тухай хөөрэжэ үгөө.

Уласта хүрэнгэ зөөри оруулха талаар Буряад тухайгаа ролик бэлдэжэ, “Улаан-Үдын авиационно заводой», DRD Biotech, Oriental Way компанинуудай түлөөлэгшэд өөһэдынгөө түсэлнүүд тухай баһа хөөрэжэ үгөө. Буряад ороной амжалтатай хүгжэхэ талаар бүхы арга боломжонуудтай гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ элидхэлдээ тэмдэглээ.

Алексей Цыденов ашагтай хүрэнгэ оруулалгын хэдэн шэглэлнүүдые тодорхойлоо. Нэн түрүүн тэрэ можо нютагай логистикада анхарал хандуулаа. Федеральна шэнэ харгынууд баригдахаһаа гадна, Буряад орондо “агаарай сүлөөтэй” табадахи зэргын уласхоорондын “Байгал” аэропорт хүдэлнэ. Тиимэһээ агаарай зөөлгэдэ хэлсээнэй ёһоор зоригшодые, почто ба ашаа буулгаха ба онгосодоо абаха эрхэ бии. Тиимэ аэропортнууд Ородой Холбоото Уласта оройдоол гурба: Владивостокто, Сочидо ба Улаан-Үдэдэ юм.

Гэхэтэй хамта, танилсуулгын үедэ аяншалгын хүсэн шадалай аласай хараа хүндөө, Буряад орон дэлхэйдэ эгээл сэбэр нуур болохо Байгалтай.

- Хүрэнгэ оруулагшадта зорюута гайхамшаг нүхэсэл хараалагдаа – “Байгалай гавань” гэһэн эдэй засагай тусхай зоно байгуулагдаа, тэрэнь Байгал нуурай эрьедэ барилга хэхэ зүбшөөрнэ, энэнь онсогой нүхэсэл юм. “Байгалай гаваниин” дэбисхэр тусхай татабариин гуримтай болон бусад хүнгэлэлтэнүүдтэй. Эндэ таатай һуури бүтэсэ байгуулагдаһан ба аяншалгын хүсэн шадалые хүгжөөхэ ба аяншалгада хүрэнгэ оруулхада бүхы боломжо гаргагдаһан, - гэжэ БУ-ай толгойлогшо хэлээ.

Танилсуулгын үедэ ашагта малтамалай ехэ нөөсэ тухай хөөрөөн болоо. Дэбисхэртэ 390 ашагта малтамалай уурхайнууд бии гэжэ мэдээжэ. Мүнөөдэр юниорно компанинуудай туһаар эрилтэтэй ашагта малтамалнуудые шэнээр нээхэ хүсэн шадал бии. Буряад Уласай Засагай газар шэнэ компанинуудые байгуулхада хэрэгтэй туһа хүргэхэ бэлэн.

Удаань Алексей Цыденов Буряад Уласай авиационно промышленность тухай хэлээ.

- “Улаан-Үдын авиационно завод” – Россида ори ганса завод, вертолёдуудые ба самолёдуудые суглуулдаг. Аласай хараагай VRT-500 гэһэн соосно схемын хүнгэн вертоледуудые ба ТВС – 2ДТС «Байкал» гэһэн бүтэн композитно хүнгэн мотортой самолёдуудые дурадханабди. МС-21 гэһэн дунда магистралиин дюймово трубопровод үйлэдбэрилхые туршажа байнабди. Манай заводто һэлбэгүүдые үйлэдбэрилгэ эхилжэ байна. Бидэнэй түхэдэ болбол «УУАЗ» - амжалтын түүхэ ба ганса ашагта малтамал олзоборилхоһоо гадна дээдэ технологиин үрэ бүтээл гаргажа шадахые гэршэлгэ мүн, - гэжэ Алексей Цыденов омогорхон хэлээ.

ВЭФ-2019 хүреэндэ үзүүлэгдэһэн вертолёдууд һаяын сагта Энэдхэг эльгээгдэхэ. Ка – 226Т гэһэн модель ерээдүйн сагта Энэдхэгтэ суглуулагдадаг болохоор хараалагдана. Мүнөө хөөрэлдөөн боложо байна, удаань тус тээбэри эльгээгдэжэ эхилхэ. Түрүүнэй 60 вертолёдууд суглуулагдаад эльгээгдэхэ, саашадаа тэрэ гүрэнэй преприятинуудта суглуулха талаар түсэл дээрэ хүдэлжэ эхилхэбди.

Үшөө нэгэ һонирхолтой бэлдэбэри гэбэл, Алас Дурна зүгэй уур амисхалда ба орон зайда ехэ тааруу - ТВС-2ДТС «Байкал» гэһэн бага авиациин онгосо болоно. УУАЗ-ай түсэлые хүтэлбэрилэгшэ Кирилл Буренков онгосо үзүүлээ ба тэрэнэй характеристика тухай хөөрэжэ үгөө юм.

Элидхэлэй түгэсхэлдэ эрдэм ухаанай һалбарида хэгдэһэн дүнгүүдтэй танилсуулга болоо. Буряад орондо шарха ба түлэгдэл эмшэлхэ арга зохёогдоо.

- Шууд үйлдэбэри США-да бии, зүгээр манай арһан удаан болзорто хадагалагдахаараа илгаатай. Америкын аналог табан үдэр хадагалагдаха аргатай, манайхи – табан һара. Манай хэмэл арһан аллерги хүдэлгэдэггүй ба долоон хоногой туршада үбшэнтэнэй бэедэ гүйсэд эдэгэдэг, - гэжэ уласай толгойлогшо һайн талануудыень тоолон байжа, дүн гаргаа. – Үнэ хямда, һайнаар хадагалагдадаг, хүндэ хүртэсэтэй. Клиникэнүүдтэшье болон эмэй сангуудташье худалдаанда гараха аргатай.

Хуралдаанда хабаадагшадта буряадай эрдэмтэдэй үшөө нэгэ үрэ бүтээл үзүүлэгдэһэн байна – уураг тархиин гэмтэл оношолгоо хэхэ шууд тестнүүд болоно.

- Уласай толгойлогшын ба тэрэнэй командын һайгаар бидэ Энэдхэгэй Меданта гэһэн эмнэлгын согсолбориин хүтэлбэрилэгшэтэй танилсаабди. Сунил Сачдева дарга нэгэ талаараа анагааха ухаанай томохон хүрэнгэ оруулагша болоно ба хүрэнгэшье оруулха һанаатай, тэрэ тоодо Россиин элүүрые хамгаалгын хүгжэлтэдэ, харин нүгөө талаһаа эмнэлгын үргэн сүлжээнэй хүтэлбэрилэгшэ болоно. Мүнөө бидэ тэдэнэй клиникада манай тестнүүдые сентябриин һүүлээр хэхээр хэлсээбди. Тэрэ шалгалтын дүнгөөр харюу абахабди, хэрбээ туршалгын амжалтатай байгаа һаань, энэдхэг нэгэ ажалтанда һайшаагдаа гээшэ һаань, бидэ түлбэригүй клиникын туршалгануудые Энэдхэгтэ хэхээр болохобди, - гэжэ хүрэнгэ оруулха һанаатай нэгэндэ DRD компаниин маркетингын талаар захирал Семен Покацкий хэлээ.

Танилсуулгын талмай эмхидхэгшэд Буряад Уласай элидхэлые өөгшөөгөө.

- Ехэ гоё байна, нютаг можонуудай танилсуулгануд үндэр технологичнэ болоно. Бидэ, арайхан гэжэ ашагта малтамалай хөөрөөнһөө гаража байнабди, үндэр технологитой үйлэдбэридэ шэлжэн оронобди. Энэ болбол Буряад Уласай танилсуулга урда жэлнүүдэй Дорнодахинай эдэй засагай хуралдаануудта байдаг нүгөө элидхэлнүүдһээ холо ондоо болоо, - гэжэ ТАСС-ай хэблэлэй албанай шэнжэлэгшэдэй бүлэгэй хүтэлбэрилэгшэ, танилсуулгын талмай залан хүтэлэгшэ Андрей Журналов тобшолоо.  

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Владивосток Алексей Цыденов Ородой Холбооной Улас Буряад Улас Эрхүү можо Үбэр Байгалай хизаар Ородой Холбоото Улас Алас Дурнын федеральна тойрог Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаан17:14

​Абынгаа буусада бусаад... 

17:13

В Бурятии ведутся работы по созданию Дома научной коллаборации (ДНК)  

16:55

Француженка в Бурятии 

16:35

Сберечь родную речь: как молодой удан-удэнец заботится о народных традициях 

16:19

​Лариса САНЖИЕВА: «Хүгжэмэй зохёолшодто анхарал хэрэгтэй» 

15:53

Делегация из Бурятии посетила молодежный предпринимательский форум 

15:46

Эпоха перемен: из-за чего буряты покидали родину? 

15:25

Станет ли рабочая неделя для жителей Бурятии четырёхдневной? 

15:21

​«Хүндэ туһалхые хүсэнэб» 

15:03

Виталий Лыгденов: «Работаю с людьми и для людей» 

14:58

Амин шухала асуудал бэшэ гэжэ гү? 

14:38

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии 

14:25

Восстановлением леса занимаются бурятские студенты-лесники 

14:22

Джарун Хашарой субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан номтой танилсалга Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ 

14:19

В Улан-Удэ восстановят тротуар на перекрестке улиц Бабушкина и Трубачеева 

14:11

В Бурятии прошёл слёт молодых педагогов 

14:10

Известный российский актер Евгений Миронов посмотрел бурятский спектакль «Ричард III» 

13:54

​Буряад уласта нүүдэл хоёр кванториум байгуулагдаха 

13:38

Юные журналисты Бурятии примут участие в Международном медиафоруме 

13:22

​Буряад Уласта «Байгалай сэбэр эрье» гэһэн экологиин марафон үнгэргэгдэхэ 

13:17

В Бурятию приехала делегация Среднегобийского аймака Монголии 

13:13

В Улан-Удэ презентуют книгу к 100-летию самой большой буддийской ступы Джарун Хашор 

12:02

В Улан-Удэ дешевеют овощи и дорожает хлеб 

11:52

Денберел Ооржак может стать участником «Детского Евровидения-2019» 

11:47

Оперная звезда Юлия Маточкина о Бурятии и фестивале оперы: «Такое остается надолго в памяти и в душе» 

11:42

Многодетным семьям Бурятии помогут оплатить ипотеку 

11:30

МЧС усиливает профилактическую работу в жилом секторе Бурятии 

11:30

Театр «Байкал» исполнит любимые и известные бурятские песни 

11:26

Лжецелительницу из Бурятии приговорили к четырем годам лишения свободы 

11:19

Бурятского предпринимателя оштрафовали за угрозу вреда здоровью граждан 

11:17

​ТАШХАНЭЙН ДУУНУУД 

11:11

В Народном Хурале рассмотрят законопроект о содержании и защите животных на территории Бурятии 

11:10

Акция «Чудесный портфель» прошла в районе Бурятии 

10:56

Общественники проверили ход реконструкции участка автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян 

10:47

Дээдэ гарай эмшэн 

10:38

Бурятский педагогический колледж отмечает свой 95-летний юбилей  

10:25

Бурятия выиграла более 300 млн рублей по проекту «Успех каждого ребенка» 

10:03

В Бурятии стартуют авиарейсы до Ольхона 

09:55

Расписание поезда Улан-Удэ-Таловка изменится 

09:43

​«ШИ» 

09:30

Дети из Бурятии вернулись со Всероссийского съезда школьных лесничеств 

09:24

Бурятские школьники высадили голубые ели 

09:14

Презентация монографии «От Ветки до Забайкалья: очерки истории и родословные семейских» пройдёт в Бурятии 

09:08

Домогто элинсэгүүдээ дурдажа... 

08:45

Зурхай ​на 20 сентября, 21 лунный день 

08:30

​Местами небольшие осадки, днём до +22 ожидаются в Бурятии сегодня, 20 сентября 

Наши издания