Главная / Новости /Экономика / ​Хүгжэхын түлөө хүрэнгэ хэрэгтэй

​Хүгжэхын түлөө хүрэнгэ хэрэгтэй

11-09-2019

Сентябриин 4-һөө 6 болотор Владивосток хото­до үнгэрһэн Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай үедэ Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ ородог регионуудай толгойлогшонор ба бизнес эрхилэгшэд инвесторнүүдтэй уулзажа, өөһэдынгөө можо нютагуу­дые танилсуулаа.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүн лэ уласайнгаа хүрэнгэ оруу­лалтын бодолго, амжалтада хүрэһэн “түүхэ”, аласай ха­раагай түсэлнүүд, мүн баһа хүрэнгэ оруулагшадтай хүдэлдэг команда тухайгаа хөөрэжэ үгөө.

Гадна “Улаан-Үдын ави­ационно заводой”, DRD Biotech, Oriental Way ком­панинуудай түлөөлэгшэд өөһэдынгөө түсэлнүүдые танилсуулаа. Алексей Цы­денов өөрынгөө элидхэл соо Буряад Улас амжал­татай хүгжэхэ бүхы эрхэ нүхэсэлтэй гэжэ тэмдэглэ­хын хажуугаар, хүрэнгэ оруулалтын эгээл ашаг­тай хэдэн шэглэлнүүдые тодорхойлоо. Нэн түрүүн тэрэ нютаг можын бэлэн логистикада анхарал хан­дуулаа. Буряад орондо фе­деральна шэнэ харгынууд баригдахаһаа гадна, “агаарай эрхэ сүлөөгэй” табадахи зэр­гын “Байгал” гэһэн уласхо­орондын аэропорт хүдэлнэ. Тиимэ аэропортнууд Ородой Холбоото Уласта оройдоол гурба: Владивостокто, Сочи­до ба Улаан-Үдэдэ юм.

Гэхэтэй хамта, танил­суулгын үедэ аяншалга хүгжөөлгын арга болом­жонууд тухай асуудал хүндэхэдөө, дэлхэйн эгээл сэбэр нуур болохо Байгал Бу­ряад Уласай дэбисхэр дээрэ оршоно гэжэ тэмдэглээ.

- “Байгалай гавань” гэһэн эдэй засагай тусхай зоно бай­гуулагдажа, нуурай эрьедэ барилга хэхэ арга боломжо олгогдоһон юм. “Байгалай гаваниин” дэбисхэр тусхай татабариин гуримтай болон бусад хүнгэлэлтэнүүдтэй. Эндэ таатай инфраструкту­ра байгуулагдаһан, аяншал­гын хүсэ шадал хүгжөөхын тула хүрэнгэ оруулхада, бүхы боломжо гаргагдаһан, - гэжэ Буряад Уласай Толгой­логшо хэлээ.

Танилсуулгын үедэ ашаг­та малтамалай ехэ нөөсэ тухай хөөрөөн болоо. Ула­сай дэбисхэртэ 390 ашагта малтамалай уурхайнууд бии гэжэ мэдээжэ. Мүнөөдэр юниорно компанинуудай туһаар эрилтэтэй ашагта малтамалнуудые шэнээр нэ­эхэ хүсэ шадал бии. Буряад Уласай Засагай газар шэнэ компанинуудые байгуулха хэрэгтэ туһа хүргэхөөр бэ­лэн.

Удаань Алексей Цыденов Буряад Уласай авиационно промышленность тухай хэ­лээ.

- “Улаан-Үдын авиацион­но завод” – Россида верто­лёдуудые ба самолёдуудые суглуулдаг ори ганса завод. Аласай хараагай VRT-500 гэһэн хүнгэн вертолёдуу­дые ба ТВС – 2ДТС «Байкал» гэһэн хүнгэн мотортой само­лёдуудые дурадханабди. МС- 21 гэһэн дунда магистрали­ин дюймово трубопровод үйлэдбэрилгэ туршажа бай­набди. «УУАЗ» - манай ам­жалтын түүхэ гэршэлхэһээ гадна, гансал ашагта мал­тамал олзоборилоод байдаг бэшэ, дээдэ технологиин бүтээлнүүдыешье хэжэ ша­дадагыемнай харуулна бшуу, - гэжэ Алексей Цыденов омо­горхон хэлээ.

ВЭФ-2019 хүреэндэ үзүүлэгдэһэн вертолёдууд һаяын сагта Энэдхэг эль­гээгдэхэ. «Ка – 226Т» гэһэн модель ерээдүйн сагта Энэд­хэгтэ суглуулагдадаг болохо­ор хараалагдана. Түрүүшын 60 вертолёт суглуулагдаад эльгээгдэхэ, саашадаа тэрэ гүрэнэй предприятинуудта суглуулха талаар түсэл бэл­дэгдэжэ эхилхэ.

Үшөө нэгэ һонирхолтой бүтээл гэбэл, Алас Дур­на зүгэй уларилда ба орон зайда ехэ тааруу ТВС-2ДТС «Байкал» гэһэн бага авиа­циин онгосо болоно. УУАЗ-ай түсэлые хүтэлбэрилэгшэ Кирилл Буренков онгосо үзүүлээ ба тэрээн тухай хөөрэжэ үгөө.

Элидхэлэй түгэсхэлдэ эрдэм ухаанай һалбарида хэгдэһэн дүнгүүдтэй танил­суулга болоо. Буряад орондо шарха ба шатангир эмшэлхэ арга зохёогдоо.

- Шууд үйлэдбэри США- да бии, зүгөөр манай арһан удаан болзорто хадагалагда­хаараа илгаатай. Америкын аналог табан үдэр байха ар­гатай, манайхи – табан һара. Энэ хэмэл арһан аллерги хүдэлгэдэггүй ба долоон хо­ногой туршада үбшэнтэнэй бэедэ гүйсэд эдэгэдэг, - гэжэ уласай толгойлогшо һайн талануудыень тоолон байжа, дүн гаргаа. – Хям­да мүртөө һайнаар хадага­лагдадаг, хүндэ хүртэсэтэй. Клиникэнүүдтэшье болон эмэй сангуудташье худалда­анда гараха аргатай.

Хуралдаанда хабаадаг­шадта Буряадай эрдэмтэдэй үшөө нэгэ бүтээл - уураг тархиин гэмтэл оношол­гоо хэхэ шууд тестнүүд - үзүүлэгдэһэн байна.

- Уласай толгойлогшын ба тэрэнэй командын һайгаар бидэ Энэдхэгэй Меданта гэһэн эмнэлгын согсолбо­риин хүтэлбэрилэгшэтэй танилсаабди. Сунил Сачдева дарга нэгэ талаараа анагааха ухаанай томохон хүрэнгэ ору­улагша, харин нүгөө талаһаа эмнэлгын үргэн сүлжээнэй хүтэлбэрилэгшэ болоно. Тэ- рэ Россиин элүүрые хамга­алгын хүгжэлтэдэ хүрэнгэ оруулха һанаатай. Мүнөө бидэ тэдэнэй клиникэдэ ма­най тестнүүдые сентябриин һүүлээр хэхээр хэлсээбди. Тэрэ шалгалтын дүнгөөр ха­рюу абахабди, хэрбэеэ тур­шалгын амжалтатай бай­гаа һаань, бидэ түлбэригүй клиникын туршалгануудые Энэдхэгтэ хэхээр болохобди, - гэжэ DRD компаниин мар­кетингын талаар захирал Се­мён Покацкий хэлээ.

Танилсуулгын талмай эмхидхэгшэд Буряад Уласай элидхэлые һайшаагаа.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Теги: УУАЗ Буряад Улас Владивосток Алексей Цыденов Ородой Холбоото Улас Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаан16:09

Гостиница «Байкальская резиденция» лидирует в онлайн-голосовании в топ-5 лучших курортных отелей 

16:08

​Авторов, пишущих на бурятском языке, поддержат в конкурсе «Хүхюу зохёолшон» 

15:52

Бурятский театр принял участие в международном фестивале «Байкальский талисман» 

15:46

Бурятия подписала межрегиональную Декларацию о взаимопонимании и сотрудничестве 

15:35

Таксисты Бурятии ознакомились с требованиями Минтранса на период чемпионата мира по боксу 

14:59

Солнечная энергия обеспечит бурятских фермеров электроснабжением 

14:49

​Угай бэлигтэй уран дархан 

14:45

В Улан-Удэ стартовал 80-й юбилейный театральный сезон 

14:33

​Дачная амнистия в Бурятии продлена до 1 марта 2021 года 

14:29

Пожары в районах Бурятии за минувшие выходные 

14:15

В Бурятии прошла массовая посадка леса  

13:54

​Халхын голой байлдаанай Илалтын 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан жагсаал Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ  

13:44

В финал регионального конкурса Russian Event Awards вышли 19 проектов из Бурятии 

13:21

Улан-удэнцы "окунулись" в музыкальную историю Алтайского края  

13:11

Площадь Советов в Улан-Удэ соберет этносы России от Ханты-Мансийска до Сахалина 

13:10

Второй виртуальный концертный зал откроется в Бурятии 

13:05

В Бурятии выбирают «Народного участкового» 

12:46

Чемпионка Европы Дарима Сандакова призвала жителей Бурятии посетить ЧМ по боксу среди женщин 

11:46

В Улан-Удэ снесли незаконно возведенный пристрой к балкону 

11:41

Улан-удэнцам предлагают выбрать новую дату празднования Дня города 

11:33

В Бурятии думают, как снизить количество употребления алкоголя 

11:28

​В бурятском селе Бичура пройдёт уникальное туристское событие 

11:25

Артисты театра «Байкал» вернулись домой после победы в Международном конкурсе 

11:23

​Россия, Монголия и Китай укрепляют сотрудничество 

11:21

Расторгнут договор с директором хореографического колледжа Бурятии 

11:07

Бурятские ресурсоснабжающие организации сбрасывают сточные воды в реки Муя и Муякан 

11:06

Бурятия представила свои туристские возможности на Генеральной ассамблее UNWTO  

11:01

Мошенники предлагают улан-удэнцам удалёнку, а после снимают все деньги со счетов через «программное обеспечение» 

10:45

В Улан-Удэ прошел парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол  

10:42

​Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Үдын засаг даргын тушаалда зууршалагшадтай уулзаа 

10:39

В Бурятии закрепили единый принцип зачисления доходов от штрафов 

10:30

Студотряд «Арон» устроил экологическую акцию на берегу Байкала 

10:09

Бурятские семьи с детьми смогут поучаствовать в программе льготных ипотечных кредитов 

10:00

Дети-сироты в Бурятии смогут получить единовременную денежную выплату 

09:53

В Улан-Удэ сотрудники УФСИН помогли в проведении косметического ремонта 

09:38

​В Бурятии в соревновании по разбиванию хребтовой кости автомобиль выиграл волейболист 

09:35

Глава Бурятии провёл совещание по проблемным объектам долевого строительства  

09:06

Иволгинский район Бурятии отметил 80-летний юбилей  

08:45

Зурхай на ​16 сентября, 17 лунный день 

08:35

​Местами небольшой и умеренный дождь, днём до + 18 ожидается в Бурятии, сегодня, 16 сентября 

Наши издания