Главная / Новости /Экономика / ​Хүгжэхын түлөө хүрэнгэ хэрэгтэй

​Хүгжэхын түлөө хүрэнгэ хэрэгтэй

11-09-2019

Сентябриин 4-һөө 6 болотор Владивосток хото­до үнгэрһэн Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай үедэ Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ ородог регионуудай толгойлогшонор ба бизнес эрхилэгшэд инвесторнүүдтэй уулзажа, өөһэдынгөө можо нютагуу­дые танилсуулаа.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүн лэ уласайнгаа хүрэнгэ оруу­лалтын бодолго, амжалтада хүрэһэн “түүхэ”, аласай ха­раагай түсэлнүүд, мүн баһа хүрэнгэ оруулагшадтай хүдэлдэг команда тухайгаа хөөрэжэ үгөө.

Гадна “Улаан-Үдын ави­ационно заводой”, DRD Biotech, Oriental Way ком­панинуудай түлөөлэгшэд өөһэдынгөө түсэлнүүдые танилсуулаа. Алексей Цы­денов өөрынгөө элидхэл соо Буряад Улас амжал­татай хүгжэхэ бүхы эрхэ нүхэсэлтэй гэжэ тэмдэглэ­хын хажуугаар, хүрэнгэ оруулалтын эгээл ашаг­тай хэдэн шэглэлнүүдые тодорхойлоо. Нэн түрүүн тэрэ нютаг можын бэлэн логистикада анхарал хан­дуулаа. Буряад орондо фе­деральна шэнэ харгынууд баригдахаһаа гадна, “агаарай эрхэ сүлөөгэй” табадахи зэр­гын “Байгал” гэһэн уласхо­орондын аэропорт хүдэлнэ. Тиимэ аэропортнууд Ородой Холбоото Уласта оройдоол гурба: Владивостокто, Сочи­до ба Улаан-Үдэдэ юм.

Гэхэтэй хамта, танил­суулгын үедэ аяншалга хүгжөөлгын арга болом­жонууд тухай асуудал хүндэхэдөө, дэлхэйн эгээл сэбэр нуур болохо Байгал Бу­ряад Уласай дэбисхэр дээрэ оршоно гэжэ тэмдэглээ.

- “Байгалай гавань” гэһэн эдэй засагай тусхай зоно бай­гуулагдажа, нуурай эрьедэ барилга хэхэ арга боломжо олгогдоһон юм. “Байгалай гаваниин” дэбисхэр тусхай татабариин гуримтай болон бусад хүнгэлэлтэнүүдтэй. Эндэ таатай инфраструкту­ра байгуулагдаһан, аяншал­гын хүсэ шадал хүгжөөхын тула хүрэнгэ оруулхада, бүхы боломжо гаргагдаһан, - гэжэ Буряад Уласай Толгой­логшо хэлээ.

Танилсуулгын үедэ ашаг­та малтамалай ехэ нөөсэ тухай хөөрөөн болоо. Ула­сай дэбисхэртэ 390 ашагта малтамалай уурхайнууд бии гэжэ мэдээжэ. Мүнөөдэр юниорно компанинуудай туһаар эрилтэтэй ашагта малтамалнуудые шэнээр нэ­эхэ хүсэ шадал бии. Буряад Уласай Засагай газар шэнэ компанинуудые байгуулха хэрэгтэ туһа хүргэхөөр бэ­лэн.

Удаань Алексей Цыденов Буряад Уласай авиационно промышленность тухай хэ­лээ.

- “Улаан-Үдын авиацион­но завод” – Россида верто­лёдуудые ба самолёдуудые суглуулдаг ори ганса завод. Аласай хараагай VRT-500 гэһэн хүнгэн вертолёдуу­дые ба ТВС – 2ДТС «Байкал» гэһэн хүнгэн мотортой само­лёдуудые дурадханабди. МС- 21 гэһэн дунда магистрали­ин дюймово трубопровод үйлэдбэрилгэ туршажа бай­набди. «УУАЗ» - манай ам­жалтын түүхэ гэршэлхэһээ гадна, гансал ашагта мал­тамал олзоборилоод байдаг бэшэ, дээдэ технологиин бүтээлнүүдыешье хэжэ ша­дадагыемнай харуулна бшуу, - гэжэ Алексей Цыденов омо­горхон хэлээ.

ВЭФ-2019 хүреэндэ үзүүлэгдэһэн вертолёдууд һаяын сагта Энэдхэг эль­гээгдэхэ. «Ка – 226Т» гэһэн модель ерээдүйн сагта Энэд­хэгтэ суглуулагдадаг болохо­ор хараалагдана. Түрүүшын 60 вертолёт суглуулагдаад эльгээгдэхэ, саашадаа тэрэ гүрэнэй предприятинуудта суглуулха талаар түсэл бэл­дэгдэжэ эхилхэ.

Үшөө нэгэ һонирхолтой бүтээл гэбэл, Алас Дур­на зүгэй уларилда ба орон зайда ехэ тааруу ТВС-2ДТС «Байкал» гэһэн бага авиа­циин онгосо болоно. УУАЗ-ай түсэлые хүтэлбэрилэгшэ Кирилл Буренков онгосо үзүүлээ ба тэрээн тухай хөөрэжэ үгөө.

Элидхэлэй түгэсхэлдэ эрдэм ухаанай һалбарида хэгдэһэн дүнгүүдтэй танил­суулга болоо. Буряад орондо шарха ба шатангир эмшэлхэ арга зохёогдоо.

- Шууд үйлэдбэри США- да бии, зүгөөр манай арһан удаан болзорто хадагалагда­хаараа илгаатай. Америкын аналог табан үдэр байха ар­гатай, манайхи – табан һара. Энэ хэмэл арһан аллерги хүдэлгэдэггүй ба долоон хо­ногой туршада үбшэнтэнэй бэедэ гүйсэд эдэгэдэг, - гэжэ уласай толгойлогшо һайн талануудыень тоолон байжа, дүн гаргаа. – Хям­да мүртөө һайнаар хадага­лагдадаг, хүндэ хүртэсэтэй. Клиникэнүүдтэшье болон эмэй сангуудташье худалда­анда гараха аргатай.

Хуралдаанда хабаадаг­шадта Буряадай эрдэмтэдэй үшөө нэгэ бүтээл - уураг тархиин гэмтэл оношол­гоо хэхэ шууд тестнүүд - үзүүлэгдэһэн байна.

- Уласай толгойлогшын ба тэрэнэй командын һайгаар бидэ Энэдхэгэй Меданта гэһэн эмнэлгын согсолбо­риин хүтэлбэрилэгшэтэй танилсаабди. Сунил Сачдева дарга нэгэ талаараа анагааха ухаанай томохон хүрэнгэ ору­улагша, харин нүгөө талаһаа эмнэлгын үргэн сүлжээнэй хүтэлбэрилэгшэ болоно. Тэ- рэ Россиин элүүрые хамга­алгын хүгжэлтэдэ хүрэнгэ оруулха һанаатай. Мүнөө бидэ тэдэнэй клиникэдэ ма­най тестнүүдые сентябриин һүүлээр хэхээр хэлсээбди. Тэрэ шалгалтын дүнгөөр ха­рюу абахабди, хэрбэеэ тур­шалгын амжалтатай бай­гаа һаань, бидэ түлбэригүй клиникын туршалгануудые Энэдхэгтэ хэхээр болохобди, - гэжэ DRD компаниин мар­кетингын талаар захирал Се­мён Покацкий хэлээ.

Танилсуулгын талмай эмхидхэгшэд Буряад Уласай элидхэлые һайшаагаа.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Теги: УУАЗ Буряад Улас Владивосток Алексей Цыденов Ородой Холбоото Улас Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаан17:14

​Абынгаа буусада бусаад... 

17:13

В Бурятии ведутся работы по созданию Дома научной коллаборации (ДНК)  

16:55

Француженка в Бурятии 

16:35

Сберечь родную речь: как молодой удан-удэнец заботится о народных традициях 

16:19

​Лариса САНЖИЕВА: «Хүгжэмэй зохёолшодто анхарал хэрэгтэй» 

15:53

Делегация из Бурятии посетила молодежный предпринимательский форум 

15:46

Эпоха перемен: из-за чего буряты покидали родину? 

15:25

Станет ли рабочая неделя для жителей Бурятии четырёхдневной? 

15:21

​«Хүндэ туһалхые хүсэнэб» 

15:03

Виталий Лыгденов: «Работаю с людьми и для людей» 

14:58

Амин шухала асуудал бэшэ гэжэ гү? 

14:38

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии 

14:25

Восстановлением леса занимаются бурятские студенты-лесники 

14:22

Джарун Хашарой субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан номтой танилсалга Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ 

14:19

В Улан-Удэ восстановят тротуар на перекрестке улиц Бабушкина и Трубачеева 

14:11

В Бурятии прошёл слёт молодых педагогов 

14:10

Известный российский актер Евгений Миронов посмотрел бурятский спектакль «Ричард III» 

13:54

​Буряад уласта нүүдэл хоёр кванториум байгуулагдаха 

13:38

Юные журналисты Бурятии примут участие в Международном медиафоруме 

13:22

​Буряад Уласта «Байгалай сэбэр эрье» гэһэн экологиин марафон үнгэргэгдэхэ 

13:17

В Бурятию приехала делегация Среднегобийского аймака Монголии 

13:13

В Улан-Удэ презентуют книгу к 100-летию самой большой буддийской ступы Джарун Хашор 

12:02

В Улан-Удэ дешевеют овощи и дорожает хлеб 

11:52

Денберел Ооржак может стать участником «Детского Евровидения-2019» 

11:47

Оперная звезда Юлия Маточкина о Бурятии и фестивале оперы: «Такое остается надолго в памяти и в душе» 

11:42

Многодетным семьям Бурятии помогут оплатить ипотеку 

11:30

МЧС усиливает профилактическую работу в жилом секторе Бурятии 

11:30

Театр «Байкал» исполнит любимые и известные бурятские песни 

11:26

Лжецелительницу из Бурятии приговорили к четырем годам лишения свободы 

11:19

Бурятского предпринимателя оштрафовали за угрозу вреда здоровью граждан 

11:17

​ТАШХАНЭЙН ДУУНУУД 

11:11

В Народном Хурале рассмотрят законопроект о содержании и защите животных на территории Бурятии 

11:10

Акция «Чудесный портфель» прошла в районе Бурятии 

10:56

Общественники проверили ход реконструкции участка автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян 

10:47

Дээдэ гарай эмшэн 

10:38

Бурятский педагогический колледж отмечает свой 95-летний юбилей  

10:25

Бурятия выиграла более 300 млн рублей по проекту «Успех каждого ребенка» 

10:03

В Бурятии стартуют авиарейсы до Ольхона 

09:55

Расписание поезда Улан-Удэ-Таловка изменится 

09:43

​«ШИ» 

09:30

Дети из Бурятии вернулись со Всероссийского съезда школьных лесничеств 

09:24

Бурятские школьники высадили голубые ели 

09:14

Презентация монографии «От Ветки до Забайкалья: очерки истории и родословные семейских» пройдёт в Бурятии 

09:08

Домогто элинсэгүүдээ дурдажа... 

08:45

Зурхай ​на 20 сентября, 21 лунный день 

08:30

​Местами небольшие осадки, днём до +22 ожидаются в Бурятии сегодня, 20 сентября 

Наши издания