Главная / Новости /Экономика / ​Хүгжэхын түлөө хүрэнгэ хэрэгтэй

​Хүгжэхын түлөө хүрэнгэ хэрэгтэй

11-09-2019

Сентябриин 4-һөө 6 болотор Владивосток хото­до үнгэрһэн Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай үедэ Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ ородог регионуудай толгойлогшонор ба бизнес эрхилэгшэд инвесторнүүдтэй уулзажа, өөһэдынгөө можо нютагуу­дые танилсуулаа.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүн лэ уласайнгаа хүрэнгэ оруу­лалтын бодолго, амжалтада хүрэһэн “түүхэ”, аласай ха­раагай түсэлнүүд, мүн баһа хүрэнгэ оруулагшадтай хүдэлдэг команда тухайгаа хөөрэжэ үгөө.

Гадна “Улаан-Үдын ави­ационно заводой”, DRD Biotech, Oriental Way ком­панинуудай түлөөлэгшэд өөһэдынгөө түсэлнүүдые танилсуулаа. Алексей Цы­денов өөрынгөө элидхэл соо Буряад Улас амжал­татай хүгжэхэ бүхы эрхэ нүхэсэлтэй гэжэ тэмдэглэ­хын хажуугаар, хүрэнгэ оруулалтын эгээл ашаг­тай хэдэн шэглэлнүүдые тодорхойлоо. Нэн түрүүн тэрэ нютаг можын бэлэн логистикада анхарал хан­дуулаа. Буряад орондо фе­деральна шэнэ харгынууд баригдахаһаа гадна, “агаарай эрхэ сүлөөгэй” табадахи зэр­гын “Байгал” гэһэн уласхо­орондын аэропорт хүдэлнэ. Тиимэ аэропортнууд Ородой Холбоото Уласта оройдоол гурба: Владивостокто, Сочи­до ба Улаан-Үдэдэ юм.

Гэхэтэй хамта, танил­суулгын үедэ аяншалга хүгжөөлгын арга болом­жонууд тухай асуудал хүндэхэдөө, дэлхэйн эгээл сэбэр нуур болохо Байгал Бу­ряад Уласай дэбисхэр дээрэ оршоно гэжэ тэмдэглээ.

- “Байгалай гавань” гэһэн эдэй засагай тусхай зоно бай­гуулагдажа, нуурай эрьедэ барилга хэхэ арга боломжо олгогдоһон юм. “Байгалай гаваниин” дэбисхэр тусхай татабариин гуримтай болон бусад хүнгэлэлтэнүүдтэй. Эндэ таатай инфраструкту­ра байгуулагдаһан, аяншал­гын хүсэ шадал хүгжөөхын тула хүрэнгэ оруулхада, бүхы боломжо гаргагдаһан, - гэжэ Буряад Уласай Толгой­логшо хэлээ.

Танилсуулгын үедэ ашаг­та малтамалай ехэ нөөсэ тухай хөөрөөн болоо. Ула­сай дэбисхэртэ 390 ашагта малтамалай уурхайнууд бии гэжэ мэдээжэ. Мүнөөдэр юниорно компанинуудай туһаар эрилтэтэй ашагта малтамалнуудые шэнээр нэ­эхэ хүсэ шадал бии. Буряад Уласай Засагай газар шэнэ компанинуудые байгуулха хэрэгтэ туһа хүргэхөөр бэ­лэн.

Удаань Алексей Цыденов Буряад Уласай авиационно промышленность тухай хэ­лээ.

- “Улаан-Үдын авиацион­но завод” – Россида верто­лёдуудые ба самолёдуудые суглуулдаг ори ганса завод. Аласай хараагай VRT-500 гэһэн хүнгэн вертолёдуу­дые ба ТВС – 2ДТС «Байкал» гэһэн хүнгэн мотортой само­лёдуудые дурадханабди. МС- 21 гэһэн дунда магистрали­ин дюймово трубопровод үйлэдбэрилгэ туршажа бай­набди. «УУАЗ» - манай ам­жалтын түүхэ гэршэлхэһээ гадна, гансал ашагта мал­тамал олзоборилоод байдаг бэшэ, дээдэ технологиин бүтээлнүүдыешье хэжэ ша­дадагыемнай харуулна бшуу, - гэжэ Алексей Цыденов омо­горхон хэлээ.

ВЭФ-2019 хүреэндэ үзүүлэгдэһэн вертолёдууд һаяын сагта Энэдхэг эль­гээгдэхэ. «Ка – 226Т» гэһэн модель ерээдүйн сагта Энэд­хэгтэ суглуулагдадаг болохо­ор хараалагдана. Түрүүшын 60 вертолёт суглуулагдаад эльгээгдэхэ, саашадаа тэрэ гүрэнэй предприятинуудта суглуулха талаар түсэл бэл­дэгдэжэ эхилхэ.

Үшөө нэгэ һонирхолтой бүтээл гэбэл, Алас Дур­на зүгэй уларилда ба орон зайда ехэ тааруу ТВС-2ДТС «Байкал» гэһэн бага авиа­циин онгосо болоно. УУАЗ-ай түсэлые хүтэлбэрилэгшэ Кирилл Буренков онгосо үзүүлээ ба тэрээн тухай хөөрэжэ үгөө.

Элидхэлэй түгэсхэлдэ эрдэм ухаанай һалбарида хэгдэһэн дүнгүүдтэй танил­суулга болоо. Буряад орондо шарха ба шатангир эмшэлхэ арга зохёогдоо.

- Шууд үйлэдбэри США- да бии, зүгөөр манай арһан удаан болзорто хадагалагда­хаараа илгаатай. Америкын аналог табан үдэр байха ар­гатай, манайхи – табан һара. Энэ хэмэл арһан аллерги хүдэлгэдэггүй ба долоон хо­ногой туршада үбшэнтэнэй бэедэ гүйсэд эдэгэдэг, - гэжэ уласай толгойлогшо һайн талануудыень тоолон байжа, дүн гаргаа. – Хям­да мүртөө һайнаар хадага­лагдадаг, хүндэ хүртэсэтэй. Клиникэнүүдтэшье болон эмэй сангуудташье худалда­анда гараха аргатай.

Хуралдаанда хабаадаг­шадта Буряадай эрдэмтэдэй үшөө нэгэ бүтээл - уураг тархиин гэмтэл оношол­гоо хэхэ шууд тестнүүд - үзүүлэгдэһэн байна.

- Уласай толгойлогшын ба тэрэнэй командын һайгаар бидэ Энэдхэгэй Меданта гэһэн эмнэлгын согсолбо­риин хүтэлбэрилэгшэтэй танилсаабди. Сунил Сачдева дарга нэгэ талаараа анагааха ухаанай томохон хүрэнгэ ору­улагша, харин нүгөө талаһаа эмнэлгын үргэн сүлжээнэй хүтэлбэрилэгшэ болоно. Тэ- рэ Россиин элүүрые хамга­алгын хүгжэлтэдэ хүрэнгэ оруулха һанаатай. Мүнөө бидэ тэдэнэй клиникэдэ ма­най тестнүүдые сентябриин һүүлээр хэхээр хэлсээбди. Тэрэ шалгалтын дүнгөөр ха­рюу абахабди, хэрбэеэ тур­шалгын амжалтатай бай­гаа һаань, бидэ түлбэригүй клиникын туршалгануудые Энэдхэгтэ хэхээр болохобди, - гэжэ DRD компаниин мар­кетингын талаар захирал Се­мён Покацкий хэлээ.

Танилсуулгын талмай эмхидхэгшэд Буряад Уласай элидхэлые һайшаагаа.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Теги: УУАЗ Буряад Улас Владивосток Алексей Цыденов Ородой Холбоото Улас Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаан20:44

Крематорий откроется в Улан-Удэ в 2020 году 

20:25

Максимальный размер пособия по беременности в Бурятии вырастет до 322 тысяч рублей 

20:04

В Улан-Удэ пройдет массовый флешмоб в честь Всемирного дня борьбы с диабетом 

19:23

Два брата из Бурятии угнали автомобиль и предлагали хозяйке его выкупить 

19:15

Госпрограммы в Бурятии: избежать формального подхода 

19:08

Алексей Цыденов о работе глав районов и министров: «Журить приходится регулярно, все должны быть в тонусе» 

19:05

Глава Бурятии о самолете «Байкал»: «Наш проект не останавливается, идет» 

17:27

​Буряадай эдир шатаршад Алас Дурнын федеральна тойрогой мүрысөөндэ 10 медальда хүртэбэ 

17:12

​Буряад Уласай Сорог һууринда соёлой шэнэ байшан нээгдэбэ 

17:00

​«Хадын бүргэд» Утаатада бодхоогдобо 

16:51

​Сорогто – соо шэнэ һургуули 

16:45

​Буряад дамжуулга бэлдэгдэнэ 

16:02

​Что нужно для долголетия детских изданий на бурятском языке? 

15:46

​Сагаан үбгэн шалгараа 

15:25

​Оскарто дэбжүүлэгдээ 

15:23

Заслуженный ветеран Бурятии – Тамара Абидуева 

15:11

​“Бидэ шошоолог угһаа эхитэйбди” 

14:48

​Сэдьхэлэйнь сэгнэшэгүй хэшэг 

14:30

Одноуровневое местное самоуправление в Бурятии: быть или не быть? 

14:04

​Бурятский летчик-истребитель – Бимба Ринчинов 

13:45

Почему культура старообрядцев Бурятии может исчезнуть безвозвратно  

13:23

Писатель Алексей Тенчой: «Мы не должны делать мир безобразнее и уродливее, чем он был до нас» 

13:12

​Жители одной из улиц Улан-Удэ устали жить в «гетто» 

12:20

За прошедшие сутки в Бурятии произошло шесть пожаров 

12:16

В Бурятии прошли чемпионат и первенство по конкуру 

12:13

Масштабное сокращение: что изменится в Бурятии с введением 4-дневной рабочей недели? 

11:57

Ребенок собственник квартиры: что важно знать при продаже недвижимости? 

11:28

Виктор Ефремов: "Улан-Удэ не контролирует ТГК-14" 

11:28

​Уян буряад хэлээ эрхимээр мэдэгшэдые урмашуулан баярлуулба… 

11:25

В Бурятии после реконструкции открыли памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны воинам-землякам 

11:22

Ушел из жизни известный бурятский режиссер Евгений Замалиев 

11:21

Дела писательские 

11:08

​В Улан-Удэ состоится продовольственная выставка 

11:06

Экс-глава бурятского поселения незаконно выделила знакомой 1000 кв.м. земли 

11:03

Руководителя сети агентств недвижимости в Бурятии осудили за мошенничество 

10:59

В Бурятии разыскивают подозреваемого в убийстве 

10:55

​Наадахамнай гү? 

10:47

​В Бурятии стартовала социальная акция «#добро03» 

10:32

​В России с 1 января изменятся правила выплаты пособий 

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 13 по 19 ноября 

08:30

Переменная облачность, местами небольшой снег, днем до -16 ожидается в Бурятии сегодня, 13 ноября 

Наши издания