Главная / Новости /Общество / ​Агын Буряадай тойрогто - Алханын Риихэ

​Агын Буряадай тойрогто - Алханын Риихэ

11-09-2019

Сентябриин 14-дэ Алхана уулын хормойдо аргамжа таталгаар тэмсээн болохонь. Шара набшын халуунай үедэ огторгойдо Рии­хын одоной мандахада, ямаршье гол мүрэнэй, нуур сөөрэмүүдэй уһан аршаан болодог гэхэ.

Тиигэжэ Алхана уулада аяншалагшадые үлүү олоор татаха, мүн аргам­жа таталгые арад зоной дунда дэлгэрүүлхэ зорилготойгоор 2015 онһоо хойшо Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай шангуудта хүртэхын түлөө нээмэл тэмсээн үнгэргэгдэдэг болонхой.

Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай Физическэ культура болон спорт хүгжөөлгын таһагай дарга Булат Бальжинимаевай мэдээсэһээр, байгша ондо тус тэмсээнэй дүримүүд хубилгагдаа. Тэдэнэйнь ёһоор, 10 хүнһөө (үшөө 4 һэлгэжэ гараха) бүридэһэн команданууд хоёр бүлэг бо­ложо, шадалаа туршалсаха. Нэгэдэхидэнь – аймагуудай болон хотын тойрогуудай, нүгөөдэдэнь – хүдөө һуурингуудай түлөөлэгшэд эрхимээ элирүүлхэ. Тэмсээндэ 18 наһа гүйсэһэн тамиршад хабаадаха аргатай.

- «Алханын Риихэ» жэлһээ жэлдэ олон хабаадагшадые суглуулна. Тамиршадһаа гадна, миин харагшадшье ерэжэ, гоё тэмсээ үзэхын хажу­угаар, Алхана ууладаа мүргөөд, аршаанда орожо, бэеэшье элүүржүүлээд бусана ха юм, - гээд, Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Билигма Будаева тэмдэглэнэ.

aginskoe.ru сайтһаа 


Теги: Агын Буряадай тойрог Билигма Будаева Алхана риихэ17:13

В 2020 году в России пройдет первая цифровая перепись населения 

17:01

​Глава Бурятии посетил в Селенгинске объекты, обновленные за счет дальневосточной субсидии  

16:24

Исполняющим обязанности министра экономики Бурятии назначена Екатерина Кочетова 

15:45

​Итоги участия Бурятии на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве»  

15:21

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо 

15:11

В Улан-Удэ будет открыта ледовая переправа 

15:03

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха 

15:00

Лесники призывают жителей Бурятии сдать макулатуру 

14:43

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ» 

14:30

​В Северо-Байкальском районе Бурятии построят котельную, которая будет работать на экологически чистом топливе 

14:10

​В пригороде Улан-Удэ появится биовегетарий 

13:52

​В Кабанском районе Бурятии сёла будут разрастаться за счёт «дальневосточных гектаров» 

13:02

​В Бурятии 60 % смертей в ДТП в 2019 году произошли по вине пьяных водителей и пешеходов 

11:30

​Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020» 

11:15

​Художник-скульптор из Бурятии принял участие в Международной выставке современного искусства 

10:50

​В Еравнинском районе Бурятии устроили большой праздник в честь открытия клуба и кинозала 

10:33

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ 

10:18

​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна” 

10:06

​Минпром Бурятии рассматривает возможность создания в республике новых технопарков для малого и среднего бизнеса 

09:55

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ 

09:43

​Участник «Большого дальневосточного квеста» выиграл бесплатную путевку в Бурятию 

09:10

​Глава Бурятии посетил в Иволгинский и Кабанский районы  

09:07

​На «Днях Дальнего Востока в Москве» вручили литературную премию «Дальний Восток» 

08:50

​Волонтерский проект из Бурятии признан лучшим на Дальнем Востоке 

08:40

Зурхай на ​16 декабря, 20 лунный день 

08:25

Неустойчивая погода, местами небольшой снег, днём до -24 ожидается в Бурятии сегодня, 16 декабря 

Наши издания