Главная / Новости /Общество / ​Номой сангууд шэнэлэгдэнэ

​Номой сангууд шэнэлэгдэнэ

11-09-2019

«Соёл» гэһэн Үндэһэн түсэлөөр Хяагтын Адагай номой сангые модельнэ түхэл шэнжэтэй болго­хо ажал хэр бэелүүлэгдэжэ байнаб гэжэ Буряад Уласай Үндэһэнэй номой сангай ажалшад Людмила Гар­маева захиралтаяа сентябриин 5-да ошожо хараба.

Хяагтын Адагай хүдөөгэй номой сан 2019 ондо феде­ральна урилдаанда хабаа­дажа, Ородой Холбоото Ула­сай 38 хизаар можонуудай 110 номой сангуудай дунда ороһон юм. Тиигэжэ 5 сая түхэриг абаха болоо һэн.

Буряад Уласай 5 номой сангууд модельнэ болохо. Тэрэ тоодо Хэжэнгын түбэй, Северобайкальскын түбэй, Загарай аймагай Шэнэ Бря­ниин хүүгэдэй болон Улаан-Үдын номой сангуудай Восточный һууринда оршо­дог 5-дахи таһаг оролсоо. Тэдээндэ бүхыдөө 35 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ. Энэ ехэ мүнгэндэ номой сангу­уд шэнэ номуудые, сонин сэтгүүлнүүдые, мүнөө үеын оньһото хэрэгсэлнүүдые абаха болон ажалшадайн­гаа эрдэм мэдэсые, арга шадабариие дээшэлүүлхэ болоно. Харин заһабариин ажалнууд, дулаасуулха, гэрэлтүүлхэ, халуун, хүйтэн уһаар хангаха хэрэгүүд, ор­шон тойронхи газарыень сэсэглэн һалбаруулха, ура­наар хорёолхо, улад зоной амарха ажана байдал тог­тоохо түсэлнүүд өөһэдын хүсөөр аймагай сангай жа­сын мүнгөөр бэелүүлэгдэхэ ёһотой.

Хяагтын Адагай хүдөөгэй номой сан аяар 1896 ондо байгуулагдаһан. Харин мүнөө 1957 ондо баригдаһан байшан соо оршоно. Энэнь тусхай рижскэ түхэлөөр шулуугаар баригдаһан Бу­ряад орон соогоо гансахан иимэ байшан юм. Тиимэһээ анханайнь түхэлые мүнөө сагай эрилтэтэй тааруул­жа, Улаан-Үдын «ELEMENT» студи шэнэ түсэл зохёогоо. «Энэ түсэлэйнь ёһоор юрын хэрэгсэлнүүд бэшэ, харин зо­рюута захилаар бүтээгдэһэн тон өөрсэ янзын шэрээ, зөөлэн һандалинууд, ному­удай тагууд табигдаха. Ута һаруул сонхонуудтань таару­улагдажа, баһал өөрсэ янзын хүшэгэнүүд захигдаха. Үндэр үргэн таһагуудтань зайн га­лай гоё люстранууд яларха. Үргэн ехэ уншалгын танхим соо мүнөө сагай техникэ тод­хогдохо. Хүүгэдэй хоёр таһаг эгээл һүүлшын үеын бүхы хэрэгсэлнүүдээр хангагда­ха», - гэжэ Хяагта аймагай захиргаанай Соёлой таһагые даагша Жанна Балашина хөөрэнэ.

- Дээрэ тоологдоһон табан номой сангуудта заһабарилгын ажалнууд түлэг дундаа ябуулагдана. Нэн түрүүн дулаасуулгын ажалнууд хэгдэжэ, уһанай соргонууд, радиаторнууд, зайн гал оруулгын ажал­нууд түгэсэжэ байна, - гэжэ Үндэһэнэй номой сангай за­хирал Людмила Владими­ровна Гармаева мэдээсээ.

«Ажал гээшэ захагүй даа. Хэзээ заяанай заһабарилагдаагүй байшангуу­дые шэнэлэн һэльбэхэ гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ. Эндэ шэнэ үеын үһээ хэгдэхэ хэлсээн баталаатай аад, түймэр са­рагшадай эрилтээр шэнээр шалгуулжа байна. Шалань баһал шэнэлэгдэнэ. Тиигээд линолеумаар хушагдаха», - гэжэ Хяагта аймагай түбэй номой сангай захиралай ор­логшо Мункожап Дылгыров хөөрэнэ.

Хүдөөгэй номой сангуу­дай тон хүндүүлхэй асуудал гэхэдэ, дулаа оруулгын ажал юм. Хяагтын Адагта энэ асу­удал хүсэд дүүрэнээр шиид­хэгдэнхэй.

1978 онһоо энэ номой санда хүдэлжэ эхилһэн захи­рал Розалия Доржиевна Ло­солова нютагайнгаа түүхые уран гоёор хөөрэжэ үгөө. Хяагтын Адаг анхандаа сло­бода байгаа. Эндэнь ехэ баян наймаашад ажаһуудаг һэн ха. Тэдэнэр нютагтаа һүмэ барюулжа, дэргэдэнь эхин шатын һургуули байгуулжа, номой сан эмхидхээд, хомо­рой шухаг номуудые холо ойроһоо асардаг байгаа.

Энэ нютагта ородууд, буряадуудһаа гадна татар зон эбтэй эетэйгээр хаяа хадха­жа һуудаг юм байна. Тэдэнэй урагшаа һанаатай эдэбхитэд номой сангай ажалшадтай хамта татар арадай соёлой “Алмагаглар” түб байгуулһан байна. Номой сангай хүүгэдэй эдиршүүлэй таһаг даагша Наталья Петровна Чиркова ехэ эдэбхи үүсхэл гаргадаг гэжэ мэдэбэбди. Эндэ өөрын багаханшье һаа, угаа баян музей эмхидхэгдээ. Урданай зэр зэмсэгүүд, аяар Казань хотоһоо асарагдаһан мо­дон, түмэр, шэрэм зүйлнүүд һонирхол татана. Садаар угалзатуулжа бүригдэһэн ехэ, бага абдарнууд соо ба­сагад бэреэдэй энжэ хада­галагдана. Иимэ байра бай­дал мүнөө сагта зохёохо гээшэ бэлэн бэшэ. Теэд зоной туһаламжаар, засагай дэм­жэлгээр яһала ехэ ажал хэг­дээ гэжэ харагдана.

Алина Чагдуровагай гэрэл зурагууд 

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: Буряад Уласай Хяагта аймаг номой сан17:14

​Абынгаа буусада бусаад... 

17:13

В Бурятии ведутся работы по созданию Дома научной коллаборации (ДНК)  

16:55

Француженка в Бурятии 

16:35

Сберечь родную речь: как молодой удан-удэнец заботится о народных традициях 

16:19

​Лариса САНЖИЕВА: «Хүгжэмэй зохёолшодто анхарал хэрэгтэй» 

15:53

Делегация из Бурятии посетила молодежный предпринимательский форум 

15:46

Эпоха перемен: из-за чего буряты покидали родину? 

15:25

Станет ли рабочая неделя для жителей Бурятии четырёхдневной? 

15:21

​«Хүндэ туһалхые хүсэнэб» 

15:03

Виталий Лыгденов: «Работаю с людьми и для людей» 

14:58

Амин шухала асуудал бэшэ гэжэ гү? 

14:38

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии 

14:25

Восстановлением леса занимаются бурятские студенты-лесники 

14:22

Джарун Хашарой субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан номтой танилсалга Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ 

14:19

В Улан-Удэ восстановят тротуар на перекрестке улиц Бабушкина и Трубачеева 

14:11

В Бурятии прошёл слёт молодых педагогов 

14:10

Известный российский актер Евгений Миронов посмотрел бурятский спектакль «Ричард III» 

13:54

​Буряад уласта нүүдэл хоёр кванториум байгуулагдаха 

13:38

Юные журналисты Бурятии примут участие в Международном медиафоруме 

13:22

​Буряад Уласта «Байгалай сэбэр эрье» гэһэн экологиин марафон үнгэргэгдэхэ 

13:17

В Бурятию приехала делегация Среднегобийского аймака Монголии 

13:13

В Улан-Удэ презентуют книгу к 100-летию самой большой буддийской ступы Джарун Хашор 

12:02

В Улан-Удэ дешевеют овощи и дорожает хлеб 

11:52

Денберел Ооржак может стать участником «Детского Евровидения-2019» 

11:47

Оперная звезда Юлия Маточкина о Бурятии и фестивале оперы: «Такое остается надолго в памяти и в душе» 

11:42

Многодетным семьям Бурятии помогут оплатить ипотеку 

11:30

МЧС усиливает профилактическую работу в жилом секторе Бурятии 

11:30

Театр «Байкал» исполнит любимые и известные бурятские песни 

11:26

Лжецелительницу из Бурятии приговорили к четырем годам лишения свободы 

11:19

Бурятского предпринимателя оштрафовали за угрозу вреда здоровью граждан 

11:17

​ТАШХАНЭЙН ДУУНУУД 

11:11

В Народном Хурале рассмотрят законопроект о содержании и защите животных на территории Бурятии 

11:10

Акция «Чудесный портфель» прошла в районе Бурятии 

10:56

Общественники проверили ход реконструкции участка автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян 

10:47

Дээдэ гарай эмшэн 

10:38

Бурятский педагогический колледж отмечает свой 95-летний юбилей  

10:25

Бурятия выиграла более 300 млн рублей по проекту «Успех каждого ребенка» 

10:03

В Бурятии стартуют авиарейсы до Ольхона 

09:55

Расписание поезда Улан-Удэ-Таловка изменится 

09:43

​«ШИ» 

09:30

Дети из Бурятии вернулись со Всероссийского съезда школьных лесничеств 

09:24

Бурятские школьники высадили голубые ели 

09:14

Презентация монографии «От Ветки до Забайкалья: очерки истории и родословные семейских» пройдёт в Бурятии 

09:08

Домогто элинсэгүүдээ дурдажа... 

08:45

Зурхай ​на 20 сентября, 21 лунный день 

08:30

​Местами небольшие осадки, днём до +22 ожидаются в Бурятии сегодня, 20 сентября 

Наши издания