Главная / Новости /Общество / ​Ородой МЧС-эй Байгалай бэдэрэлгын-абаралгын отряд Кабанска аймагта һархяаг түүгшэдые абараа

​Ородой МЧС-эй Байгалай бэдэрэлгын-абаралгын отряд Кабанска аймагта һархяаг түүгшэдые абараа

11-09-2019

Ородой МЧС-эй абарагшад ой соо төөришэһэн һархяагшадые оложо, ой сооһоо гаргаа. Сентябриин 7-до Ородой МЧС-эй Байгалай бэдэрэлгын-абаралгын отрядта Кабанска аймагта ойн хэшэг суглуулагшадта туһа хэрэгтэй болоод байна гэһэн аюулай дохёо ороо юм.

Тэрэ үдэр хоёр эхэнэр ба нэгэ наһатай эрэ хүн һархяаг түүхэеэ ой зориһон аад, Инкино гэжэ һууринһаа 30 модоной зайда машинаараа шабарта шаагдажа, гаража шадахаяа болишоо. Төөригшэдэй хэлэһээр, тэдэ дааража эхилхэ мүртөө хаанашье байһанаа ойлгожо ядаад, тодорхой мэдээнүүдые дуулгажа шадаагүй бшуу. Гэбэшье Посольскын бэдэрэлгын-абаралгын таһагай абарагшад үрдин ерээ.

- Добо гангатай тэрэ газараарнь олон харгы гарадаг. Тиимэһээ зүг шэгээ зүб олохонь хүндэ. Харанхы болоод, 0 болотор хүйтэрөөд байгаа. Бидэ төөриһэн хүнүүдтэй гар утаһаар харилсаа барижа, дохёо үгэдэг ракетэ хэрэглэн бэдэрхэдэмнай, бидэниие хараагүй. Гансал сиренэ носооходомнай, абяаень дуулаа. Тиигэжэ һархяагшадые олообди, - гэжэ Ородой МЧС-эй Байгалай бэдэрэлгын-абаралгын отрядай Посольскын таһагай абарагша Алексей Филонов хэлээ.

Абарагшад машиныень шабарһаа татажа гаргаад, дүтын һуурин хүргэжэ үгөө.


Теги: Буряад Уласай Кабанск аймаг бэдэрэлгэ-абаралгын албанНаши издания