Главная / Новости /Общество / ​Буряадта түрүүшынхиеэ Юнармеецүүдэй жагсаал үнгэргэгдэхэ

​Буряадта түрүүшынхиеэ Юнармеецүүдэй жагсаал үнгэргэгдэхэ

12-09-2019

Сентябриин 15-да уласаймнай дээдэ һургуулинуудай дүн хамта 3 мянга гаран оюутад, кадедүүд ба юнармеецүүд Халхын Гол дээрэ туйлаһан Илалтын 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан баяр ёһололой жагсаалай алхалаанда хабаадаха. Тэрэнэй хэмжээндэ Юнармеецүүдэй уласай түрүүшын жагсаал ба Ородой оюутадай XVIII жагсаал эмхидхэгдэхэ.

Улаан-Үдэ хотын түб талмай дээрэ Илалтын, ород сэрэгшын эрэлхэг зоригой ба баатаршалгын һүлдэ тэмдэг болодог мантан ехэ Георгиевска лентэ татагдаха. 150 метр утатай энэ лентые кадедүүд ба эдир хасагууд – Уласай кадедүүдэй интернат һургуулиин болон Улаан-Үдын 9-дэхи ба 22-дохи һургуулинуудай хасагай ангинуудай һурагшад баряад ябаха. Мүн “Эсэгэнэрэй харгыгаар” гэһэн уласхоорондын авто-урилдаанай хабаадагшад ябалсаха.

Тиихэдэ ВСГУТУ, БГСХА, ВСГИК, БГУ-гай болон СибГУТИ-гай филиалай оюутад Ородой ба Буряадай тугуудай түхэлөөр жагсаал боложо алхалха. 1-дэхи курсын оюутад тангаригаа үгэхэ, оюутанай үнэмшэлгэтэй болохо.

Халхын Гол дээрэ туйлаһан Илалтын 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгада Монголой Зүүн аймагай амбан захирагша М. Бадамсурэн ба Улаан-Үдэ хотодо Монголой юрэнхы элшэн түлөөлэгшэ Л. Чадрабал түрүүтэй хүндэтэ айлшад хабаадахаар уригданхай.

Уласай ажаһуугшадта ба айлшадта һайндэрэй тоглолто, сэсэ һунааха урилдаан, мүнөө үеын зэбсэгэй ба урданай сэрэгшэдэй хэрэгсэлнүүдэй үзэсхэлэн дурадхагдаха. Сэрэгэй алба хаагшад Халхын Голой байлдаанда алдалан унаһан Буряадай 394 сэрэгшын мүнхэ дурасхаалда нэгэ доро 5 һүргэжэ буудаха.

Энээгээр ойн баярай хэмжээ ябуулганууд түгэсэхэ. Августын 30-да Монголой Дорнод аймагта Ремизовэй хада дээрэ дайн байлдаанай газарнууд дээрэ ами наһаяа үгэһэн совет ба монгол сэрэгшэдтэ хүшөө нээгдээ һэн гэжэ һануулая. Буряад, ород ба монгол яһанай гурбан сэрэгшэдэй дүрсэтэй стелэ дээрэ Буряадай 398 сэрэгшын нэрэнүүд бэшээтэй.

80 жэлэй саана тохёолдоһон тэрэ үйлэ хэрэгүүд Буряад Уласта онсо удха шанартай. Хүршэ Монгол ороной эрхэ сүлөө хамгаалхаяа тон олон сэрэгшэд Буряадһаа татагдаһан юм – 16 мянга гаран хүн.

Буряадай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманай сайтһаа абтаһан гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас ВСГУТУ БГСХА БГУ Монгол Улас Халхын голой байлдаанНаши издания