Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай табан ажал эрхим практика болон үүсхэлнүүд гэһэн Бүхэроссиин урилдаанда хабаадана

​Буряад Уласай табан ажал эрхим практика болон үүсхэлнүүд гэһэн Бүхэроссиин урилдаанда хабаадана

13-09-2019

Шэнэ түсэлнүүдые бэелүүлхэ талаар Холын хараатай түсэбүүдэй агентствын эмхидхэһэн Ородой Холбоото Уласай нютаг можонуудай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын эрхим практика ба үүсхэлнүүдэй Бүхэроссиин урилдаанай нютаг можын шата Буряад Уласта дүүрэбэ.

Буряад Уласһаа урилдаанай федеральна шатата табан практика ба үүсхэл шэлэгдээ. “Хотын хүгжэлтэ ба хангалгын байгууламжа” гэһэн номинацида Улаан-Үдэ хотын захиргаанай “Улаан-Үдын гудамжын гэрэлтүүлгэ шэнэдхэхэ талаар элшэ хүсэнэй сервисэй харилсаан” гэһэн практика эрмэлзэнэ. Элшэ хүсэнэй нөөсэ хэрэглэхэ гаргаша доошолуулһан ба элшэ хүсэнэй ашаг дээшэлүүлһэн дүй дүршэлые хото үзүүлнэ.

“Аяншалга ба соёл” номинацида “Үндэһэн заншал ба баялиг хамгаалха һуури дээрэ угсаатанай соёл ба танин мэдэхэ аяншалга хүгжүүлгэ” гэһэн практикатай Загарай аймагай захиргаан хабаадана. Аяншалгын индустри хүгжөөлгэ – аймагай ниигэмэй-эдэй засагай бодолгын түрүү ээлжээнэй шэглэл бэелүүлхэ алхам юм гэһэн “Асагад нютаг” угсаатанай соёлой аяншалгын сосгсолбори байгуулха жэшээе муниципалитет үзүүлнэ.

Буряад Уласай Ниигэмэй хамгаалгын яаман хэдэн жэлдэ “Гэр бүлын хинагша” гэһэн медиа-түсэл бэелүүлдэг. Тэрэнэй зорилго – ниигэмэй-аюултай бүлэнүүдые элирүүлгэ, гэр бүлын ядуу байдал, үншэрэлгэ һэргылхэ, гэр бүлэдөө хэрзэгы аашада дайрагдаһан хүүгэдтэ ба эхэнэрнүүдтэ туһа хүргэхэ зорилготой. Энэ практика “Ниигэмэй амгалан байдал” гэһэн номинацида Буряад Уласые түлөөлхэ.

Нэмэлтэ болбосоролой «Эдельвейс» түб “Эрдэм ухаан ба болбосорол” гэһэн номинацида хабаадаха болоо. “Ажалай халаан” эмхидхэхэ ба үнргэргэхэ” практика нэмэлтэ болбосоролой талаар хуулиин наһа хүсөөгүйшүүлые ажалаар хангахын тула эрхэ нүхэсэл бии болгохо дүй дүршэл үзүүлхэ. “Эдельвейс” түбтэзалуушуулые албан ёһоор ажалда оруулдаг.

Буряад Уласай Толгойлогшын ба Засагай газарай захиргаанай практика “Буряад Уласай гүйсэдхэхы засагай зургаануудай сайтын нэгэдэмэл технологическа платформо” “Тодо тоогой системэ хүгжөөлгэ” гэһэн номинацида хабаадаха. Уласай гүрэнэй засагай гүйсэдхэхы зургаануудай 27 сайтнууд ба нютагай өөһэдын хүтэлбэриин зургаануудай 23 сайтнууд нэгэдхэмэл платформо дээрэ байрлана. Буряад улас тухай мэдээсэл суглуулха талаар, энэ ехэ амар.

Ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын эрхим практика ба үүсхэлнүүдэй урилдаан нютаг можонуудай ба муниципальна практикануудые болон үүсхэлнүүдые, нютаг можын хэмжээнэй ниигэмэй-эдэй засагай шухала асуудалнуудые шиидхэхэ түлхюурнүүдые элирүүлхэ гэһэн зорилгонуудые урдаа табина.

2019 ондо урилдаанай номинацинуудай сэдэбүүд “2024 он болотор үедэ Ородой Холбоото Уласай үндэһэн зорилгонууд ба аласай хараа бодолнууд тухай” Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Зарлигаар тодорхойлогдоһон зорилгонуудые бэелүүлгэдэ зорюулагдана.

Октябриин 1-һээ 31 болотор крауд-платформа дээрэ шэлэгдэһэн практикануудай түлөө Ородой Холбоото Уласай нютаг можонуудай һанал хуряалга үнгэрхэ. 2020 ондо Ородой хүрэнгэ оруулалтын хуралдаанай үедэ (Сочи хото) урилдаанда илагшадта шагналнуудынь барюулагдаха юм.

Гэхэтэй хамта, Ородой Холбоото Уласай нютаг можонуудай дунда «Регион-донор» номинацида, ондоо нютаг можонуудта практикануудые нэбтэрүүлһэн тоогоор ударидажа шалгарһан нютаг можонууд, ондоо нютаг можонуудта өөһэдын практикануудые дэмжэхэ ажалда эдэбхитэй хабаадагша “Регион-заабарилагша”, ба эгээл олон практикануудые өөһэдын газар дэбисхэртэ амжалтатай нэбтэрүүлһэн “Регион-һэлгэлтын ударидагша” нэрлэгдэхэ.

Ородой Холбоото Уласай нютаг можонуудай ниигэмэй-эдэй засагай эрхим практикануудай ба үүсхэлнүүдэй Бүхэроссиин урилдаанда Буряад Уласай хэдэн практиканууд илагшадай тоодо ороһон байдаг юм гэжэ һануулая.

2019 ондо – “Волонтернуудай (һайн дуранай) ажал ябуулга хүгжөөхэ нүхэсэл байгуулга” гэһэн номинацида ВИЧ-инфекци һэргылхэ талаар хүдэлдэг волонтернуудые бэлдэхэ талаар “Нэгэнь нүгөөдэеэ һургана” программа ябуулагдаа. 2018 ондо – “Хүдөө ажахы хүгжөөлгэ ба хүдөөдэ бизнес хүгжөөхын тула аятай нүхэсэл байгуулга” номинацида «Хүдөө ажахын үрэ бүтээлэй “мобильна заха” байгуулга” түсэл бэелүүлэгдээ юм.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: бүхэроссиин урилдаан17:14

​Абынгаа буусада бусаад... 

17:13

В Бурятии ведутся работы по созданию Дома научной коллаборации (ДНК)  

16:55

Француженка в Бурятии 

16:35

Сберечь родную речь: как молодой удан-удэнец заботится о народных традициях 

16:19

​Лариса САНЖИЕВА: «Хүгжэмэй зохёолшодто анхарал хэрэгтэй» 

15:53

Делегация из Бурятии посетила молодежный предпринимательский форум 

15:46

Эпоха перемен: из-за чего буряты покидали родину? 

15:25

Станет ли рабочая неделя для жителей Бурятии четырёхдневной? 

15:21

​«Хүндэ туһалхые хүсэнэб» 

15:03

Виталий Лыгденов: «Работаю с людьми и для людей» 

14:58

Амин шухала асуудал бэшэ гэжэ гү? 

14:38

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии 

14:25

Восстановлением леса занимаются бурятские студенты-лесники 

14:22

Джарун Хашарой субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан номтой танилсалга Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ 

14:19

В Улан-Удэ восстановят тротуар на перекрестке улиц Бабушкина и Трубачеева 

14:11

В Бурятии прошёл слёт молодых педагогов 

14:10

Известный российский актер Евгений Миронов посмотрел бурятский спектакль «Ричард III» 

13:54

​Буряад уласта нүүдэл хоёр кванториум байгуулагдаха 

13:38

Юные журналисты Бурятии примут участие в Международном медиафоруме 

13:22

​Буряад Уласта «Байгалай сэбэр эрье» гэһэн экологиин марафон үнгэргэгдэхэ 

13:17

В Бурятию приехала делегация Среднегобийского аймака Монголии 

13:13

В Улан-Удэ презентуют книгу к 100-летию самой большой буддийской ступы Джарун Хашор 

12:02

В Улан-Удэ дешевеют овощи и дорожает хлеб 

11:52

Денберел Ооржак может стать участником «Детского Евровидения-2019» 

11:47

Оперная звезда Юлия Маточкина о Бурятии и фестивале оперы: «Такое остается надолго в памяти и в душе» 

11:42

Многодетным семьям Бурятии помогут оплатить ипотеку 

11:30

МЧС усиливает профилактическую работу в жилом секторе Бурятии 

11:30

Театр «Байкал» исполнит любимые и известные бурятские песни 

11:26

Лжецелительницу из Бурятии приговорили к четырем годам лишения свободы 

11:19

Бурятского предпринимателя оштрафовали за угрозу вреда здоровью граждан 

11:17

​ТАШХАНЭЙН ДУУНУУД 

11:11

В Народном Хурале рассмотрят законопроект о содержании и защите животных на территории Бурятии 

11:10

Акция «Чудесный портфель» прошла в районе Бурятии 

10:56

Общественники проверили ход реконструкции участка автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян 

10:47

Дээдэ гарай эмшэн 

10:38

Бурятский педагогический колледж отмечает свой 95-летний юбилей  

10:25

Бурятия выиграла более 300 млн рублей по проекту «Успех каждого ребенка» 

10:03

В Бурятии стартуют авиарейсы до Ольхона 

09:55

Расписание поезда Улан-Удэ-Таловка изменится 

09:43

​«ШИ» 

09:30

Дети из Бурятии вернулись со Всероссийского съезда школьных лесничеств 

09:24

Бурятские школьники высадили голубые ели 

09:14

Презентация монографии «От Ветки до Забайкалья: очерки истории и родословные семейских» пройдёт в Бурятии 

09:08

Домогто элинсэгүүдээ дурдажа... 

08:45

Зурхай ​на 20 сентября, 21 лунный день 

08:30

​Местами небольшие осадки, днём до +22 ожидаются в Бурятии сегодня, 20 сентября 

Наши издания