Главная / Новости /Спорт / ​Балтадал нюдаргатай басаган

​Балтадал нюдаргатай басаган

13-09-2019

Боксоор Европын чемпион Дарима Сандакова бага наһандаа үетэн басагадайнгаа хүүхэлдэйнүүдээр наадажа байха үедэ ходол газаагуур хүбүүдээр бүмбэгэ үдьхэлжэ гү, али урилдажа үнжэгшэ һэн. Тоомгүй али нэгэнтэйнь тоосолдоод, наншалдахашье сагууд бо­логшо һааб даа. Нютагайнгаа - Мухар-Шэбэр аймагай Сагаан-Нуур һууринай сасуутан хүбүүдээ нюдаргыншье, үгыншье хүсөөр торгожо шадаха бээлэйн зэргэ басаган тэдэнэйнгээ дунда хүндэтэйдэ тоологдожо, бултандань үгэеэ дуулгадаг бэлэй. Һүүлдэ Улаан-Үдэ зөөхэдөөшье, тэрэ зангаа алдаагүй.

6-дахи ангиин басаган хотын 56-дахи һургуулида ороод, Шишковкынгоо хүбүүдые ударидажа эхил­хэдэнь, эжынь Людмила Намдыковна ори ганса ба­сагандаа һанаагаа зобо­жо, һургуулидаа волейбо­лой секцидэ ябахыень дурадхаһан юм. Тэндэһээ Да­римые “Хара морин” коман­дада уряа. Амаргүй шангаар сохидог добтологшодо тус клубай юрэнхылэгшэ Лев Асалханов ба һоригшо Сте­пан Шойсоронов хоёр боксдо хаба шадалаа туршахыень зууршалаа. Энээн тухайгаа Дарима иигэжэ хөөрэнэ:

- Степан Базарович хэлэгшэ һэн: “Баруун гарш­ни аргагүй хүсэтэй. Ямар шангаар сохинобши! Ринг дээрэ гараад, бултыень шаажа унагаажа байхаш. Боксолдожо туршалши”. Тиихэдэнь би сошожо: “Яа­гаад би ямаршьегүй байһан хүнэй нюур руу шаахабиб? Өөрөөшье шаалгажа, хухар­хай хамартай, хахархай тар­хитай, хүхэ бала нюуртай ябаха дурамгүйл. Үгыхэн даа”, - гэжэ харюусааб. Иимэрхүү хөөрэлдөөн оло дахин болоһон. Тиигэһээр байтараа һонирхол түрэжэ, нэгэтэ миин харахаяа ошоод, һорилго хэжэ байһан Ната­шатай (боксоор уласхоорон­дын спортын мастер, 2018 оной Дэлхэйн Кубогай чем­пион Наталья Шадрина) дай­ралдашооб. Одоол Тайсон шэнгеэр хүдэлхыень хараад, би баһа иимэ бэлигтэй бо­лохоёо һананаб гэжэ өөртөө шиидээд, бокстой хуби заяа­гаа холбооб.

Дарима тиихэдэ 29-дэхи Буряад гимназида 10-дахи ангида һуража ябаа. Аба эжынь - Жалсан Бальжини­маевич Людмила Намды­ковна хоёр ори ганса басага­найнгаа (гэр бүлэдөө гурбан хүбүүд, нэгэ басаган) шаа­салдадаг болохомни гэхэ­дэнь, огто буруушаагаа, хо­рёо юм ааб даа. Дүүгэйнгээ үсэд зангыень мэдэхэ ахань: “Мүрысөөндэ ябаад ерэг лэ саашань. Нэгэ һайн со­хюулхадаа, хаана ошохо һэм, һонёо буурана бэзэ”, - гэжэ хэлээ. Теэд Дарима түрүүшынгээл мүрысөөндэ - Шэтэдэ үнгэргэгдэһэн Сиби­риин федеральна тойрогой чемпионадта амжалта туй­лажархёо.

- Айһандаа диилээ юм бэшэ гүб. Ринг дээрэ 15 се­кундал болооб. Нюдөө аняад лэ, би үгы шадалаараа ша­ашоо һэм, - гэжэ тамиршан мүнөө хөөрэнэ.

Түрэлхидынь басага­найнгаа үнэн зүрхэнһөө бок­соор һонирхоһыень, үнэхөөр бэлигтэйень ойлгоходоо, эхэнэр хүндэ тааруугүй аю­ултай тамирай зүйлөөр бэеэ һорихо шиидхэбэрииень бүри мүһэн дэмжэжэ эхи­лээ. Зубхиингаа хабдатар, арһанайнгаа шулгартар ша­алгахадань, ехээр эсэхэдэнь, эхэ эсэгын зүрхэн үбдөөл ааб даа. Теэд басагаяа хэды хайрлаашье һаа, өөрынь ду­раараа шэлэһэн зам гүб даа гээд, аргадахаяашье болёо һэн.

"Номто" клубай хүтэлбэрилэгшэд болон һоригшодтой

“Номто” гэһэн тамирай клубай хүтэлбэрилэгшэ, эбигээн тэдхэгшэ, Буряад Уласай Арадай Хуралай хо­рооной түрүүлэгшэ Валерий Доржиев Даримада нилээд туһалһан гэжэ мэдээжэ. 2014 ондо танилсаад, бэлигтэй тамиршанай арга болом­жо үргэдхэхын тула Москва ошожо, суута Бато Михай­лович Батуевта һорилго га­рахыень зууршалһан юм. Тиин удангүй медальнууд­шье сугларжа эхилээ: Оро­дой чемпионадуудта 2015 ондо хүрэл, 2016 ба 2017 онуудта мүнгэн медальда хүртэһэн, харин нёдондо гүрэнэйнгөө чемпион боло­жо, бүгэдыемнай баярлуулаа бэлэй.

Августын хууша­ар Испаниин Мадридта эмхидхэгдэһэн Европын чемпионадта Дарима Сан­дакова Буряадһаа гансаа­раа Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ ору­улагдаа юм. Энэ шиидхэбэ­ринь тон зүб байшоо. Дари­ма Венгриин Вивьен Будал (5:0), Ирландиин Кристина Десмонд (4:1), Европын хоёр дахин чемпион болоһон Тур­циин Бузенас Сурменели (4:1) болон Италиин Анге­ли Карини (5:0) гэгшэдые шүүжэ, Европын чемпион болобо гээшэ. Бүхыдөө энэ мүрысөөндэ 31 гүрэнэй 136 эрхим тамиршад хабаадаа.

Валерий Пурбуевичай онсолһоор, нютагаймнай ба­саган хэлэшэгүй ехэ амжалта туйлаа. Юуб гэбэл, 1965 ондо Велингтон Баранниковай Европын чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэһөөр, аяар 50 гаран жэл боложо, Буряадай боксын түүхэдэ эхэнэр хүн түрүүшынхиеэ иимэ үндэр дүн дабтаба.

Даримада энэ илал­тань бэлээр үгтөөгүй. Тулалдаһан тамиршадынь дүй дүршэл ехэтэй байхаһаа гадна, нүхэд басагадынь Испани ошолсоогүй. Теэд­шье Беларусиин Минскдэ эмхидхэгдэһэн Европын на­адануудай һүүлээр хүсэд амаржа үрдингүй, Европын чемпионадай алтан медали­ин түлөө шармайгаа ха юм.

- Дүтын зонһоо ган­сал Валерий Пурбуевич аша хүбүүнтэеэ байгаа. Тулал­даан бүхэнииемни ерэжэ хараа, дэмжээ, туһатай за­абаринуудые үгөө. Һайн даа. Ахамад һоригшо Бато-Мун­ко Демьянович Ванкеевтэ баяраа мэдүүлнэб. Минии түлөө ходо һанаагаа зободог. Тиихэдэ абымни үгэнүүд түлхисэ боложо үгөө. Юуб гэхэдэ, түгэсхэлэй шатада би ехээр эсэшооб, мүрысэхэ шадалнишье дууһаһан шэн­ги байгаа. “Түрүүшын һуури миин үгтэдэггүй, түрүүшын һуури туйлан абадаг” , - гэжэ бэшэһыень уншамсаараа, гансата хүсэтэй боложо, зо­риг орошооб, - гэжэ тамир­шан хөөрэнэ.

Мүнөө Европын чем­пион Дарима Сандакова шэнэ орьёлнуудта хүрэхөөр зэһэнхэй. Урдань – дэлхэйн чемпионат, ерэхэ жэлдэ То­киогой Олимпиин наадану­уд үнгэргэгдэхэ. Илангаяа Японидо нютагаймнай ба­саган амжалта туйлаһай даа гэжэ һанагдана. 7 жэл бок­соор бэеэ һорижо ябаһан тамиршан нилээд дүй дүршэлтэй боложо, мүхөөгөө үгтэхэеэ болинхой. Теэд­шье нугаршагүй зоригтой, бүхэ голтой, түргэ мэргэн, хүсэтэй, шанга гэгшын ню­даргатай ха юм. Уг гэжэ баһа бии: абань суута сумо ба­рилдаашан Анатолий Миха­хановтай аха дүүгэй үхибүүд болоно, харин эжынь залуу­даа аймагайнгаа хэмжээндэ волейбол ба теннис наада­даг, хүнгэн атлетикээр бэеэ һоридог байһан.

Дарима Сандаковагай гэр бүлын жасаһаа гэрэл зурагууд

Дыжид МАРХАДАЕВА

Теги: бокс Буряад Улас Валерий Доржиев Дарима Сандакова Европын чемпионат Анатолий Михаханов Наталья Щадрина Бато-Мунко Ванкеев Лев Асалханов17:14

​Абынгаа буусада бусаад... 

17:13

В Бурятии ведутся работы по созданию Дома научной коллаборации (ДНК)  

16:55

Француженка в Бурятии 

16:35

Сберечь родную речь: как молодой удан-удэнец заботится о народных традициях 

16:19

​Лариса САНЖИЕВА: «Хүгжэмэй зохёолшодто анхарал хэрэгтэй» 

15:53

Делегация из Бурятии посетила молодежный предпринимательский форум 

15:46

Эпоха перемен: из-за чего буряты покидали родину? 

15:25

Станет ли рабочая неделя для жителей Бурятии четырёхдневной? 

15:21

​«Хүндэ туһалхые хүсэнэб» 

15:03

Виталий Лыгденов: «Работаю с людьми и для людей» 

14:58

Амин шухала асуудал бэшэ гэжэ гү? 

14:38

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии 

14:25

Восстановлением леса занимаются бурятские студенты-лесники 

14:22

Джарун Хашарой субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан номтой танилсалга Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ 

14:19

В Улан-Удэ восстановят тротуар на перекрестке улиц Бабушкина и Трубачеева 

14:11

В Бурятии прошёл слёт молодых педагогов 

14:10

Известный российский актер Евгений Миронов посмотрел бурятский спектакль «Ричард III» 

13:54

​Буряад уласта нүүдэл хоёр кванториум байгуулагдаха 

13:38

Юные журналисты Бурятии примут участие в Международном медиафоруме 

13:22

​Буряад Уласта «Байгалай сэбэр эрье» гэһэн экологиин марафон үнгэргэгдэхэ 

13:17

В Бурятию приехала делегация Среднегобийского аймака Монголии 

13:13

В Улан-Удэ презентуют книгу к 100-летию самой большой буддийской ступы Джарун Хашор 

12:02

В Улан-Удэ дешевеют овощи и дорожает хлеб 

11:52

Денберел Ооржак может стать участником «Детского Евровидения-2019» 

11:47

Оперная звезда Юлия Маточкина о Бурятии и фестивале оперы: «Такое остается надолго в памяти и в душе» 

11:42

Многодетным семьям Бурятии помогут оплатить ипотеку 

11:30

МЧС усиливает профилактическую работу в жилом секторе Бурятии 

11:30

Театр «Байкал» исполнит любимые и известные бурятские песни 

11:26

Лжецелительницу из Бурятии приговорили к четырем годам лишения свободы 

11:19

Бурятского предпринимателя оштрафовали за угрозу вреда здоровью граждан 

11:17

​ТАШХАНЭЙН ДУУНУУД 

11:11

В Народном Хурале рассмотрят законопроект о содержании и защите животных на территории Бурятии 

11:10

Акция «Чудесный портфель» прошла в районе Бурятии 

10:56

Общественники проверили ход реконструкции участка автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян 

10:47

Дээдэ гарай эмшэн 

10:38

Бурятский педагогический колледж отмечает свой 95-летний юбилей  

10:25

Бурятия выиграла более 300 млн рублей по проекту «Успех каждого ребенка» 

10:03

В Бурятии стартуют авиарейсы до Ольхона 

09:55

Расписание поезда Улан-Удэ-Таловка изменится 

09:43

​«ШИ» 

09:30

Дети из Бурятии вернулись со Всероссийского съезда школьных лесничеств 

09:24

Бурятские школьники высадили голубые ели 

09:14

Презентация монографии «От Ветки до Забайкалья: очерки истории и родословные семейских» пройдёт в Бурятии 

09:08

Домогто элинсэгүүдээ дурдажа... 

08:45

Зурхай ​на 20 сентября, 21 лунный день 

08:30

​Местами небольшие осадки, днём до +22 ожидаются в Бурятии сегодня, 20 сентября 

Наши издания