Главная / Новости /Спорт / ​Уулын арадай «Улуг Даг» найр

​Уулын арадай «Улуг Даг» найр

19-09-2019

Үнгэрэгшэ долоондо Аха нютагта һоёд арадай зан­шалта болоһон “Улуг Даг” найр, аймагай түрүүшын толгойлогшо Валерий Монголовой дурасхаа­лай шангуудта хүртэхын түлөө буряад барилдаагаар мүрысөөн боложо үнгэрөө. Эдэ хэмжээ ябуулганууд хоёр жэлэй нэгэ удаа эмхидхэгдэдэг юм.

Аймагай захиргаанай мэдээсэһэнэй ёһоор, Ородой Холбоото Уласай Холын хой­то зүгэй, Сибириин болон Алас Дурнын үсөөн тоото үндэһэн арадуудай хурал­даан һайндэрэй шугамаар үнгэргэгдэһэн байха юм. “Са­яан уула шадарай газар дэ­бисхэрэй гайхамшагта нөөсэ баялиг: ажамидаралай зан­шалта арга шадабари, бай­гаали ашаглалгын дүримүүд болон нютагай байгаалиин өөрсэ маягуудые хэрэглэлгэ” гэһэн сэдэбээр хөөрэлдөөн эмхидхэгдээ. Мүн тиихэдэ академик Валентин Рассади­най түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Һоёд угсаа­танай хэлэн болон соёл” гэжэ нэрэтэй аймагай хэмжээнэй бага хурал үнгэргэгдөө.

Арадай гар урлалай “Ока­ныц эркинези” (“Ахын ба­ялиг”) харалга-урилдаан, “Һойод – Оканыц чуртак­чылари” (“Һоёдууд – Ахын үндэһэн арад зон”) гэжэ нэрлэгдэһэн уран зурагай мүрысөөн эмхидхэгдээ. Гад­на, гэрэл зурагуудай “Һойод өғ те” (“Һоёдуудай ажабай­дал болон ажахы”), уула хадын үндэһэн арадай зан­шалта урса гэрэй мүрысөөн олоной һонирхол татаа.

Тамирай тэмсээнүүдэй зондо һайшаагдаһаниинь гайхалгүй. “Улуг Даг” най­рта сугларһан бүхы зон бул­та хабаадалсаха аргатай байгаа. Тэбэг сохихо, наб­тархан шарганууд дээгүүр бүдэржэ унангүй дэбхэрхэ, модо татажа, хүсэ шадалаа туршаха, аргамжа шэдэхэ, мантан томо шулуу үргэжэ, эгээл холо абаашаха дура­тайшуулай олон байһаниинь һайшаалтай.

Тэбэг сохихо тэмсээндэ 60 хүн, аргамжа шэдэхэеэ 166 хүн суглараа. Шамбай эрэшүүл шулуунуудые га­раараа үргэжэ, эгээл холо абаашаха мүрысөөндэ хаба­адажа, найрта ерэһэн зониие гайхуулаа. Өөрөө 80 кило­грамм хүрэхэгүй шэгнүүртэй аад, 76 килограммай шу­луу аяар 105 метрэй зайда үргөөд ябажа шадаһан Ан­дрей Сырендоржиев, 113 ки­лограмм шэгнүүртэй шулуу 26 метрэй зайда абаашаһан мэдээжэ барилдаашан Цы­бик Максаров гэгшэд һоёдой һайндэрэй шэмэг болоо.

Уулын уладай уулзалга зохёон эмхидхэһэн Аха ай­магай түрүүшын засаг дарга, залуудаа барилдаха дуратай байһан Валерий Монголовой нэрэмжэтэ мүрысөөн гурба­дахияа үнгэрбэ. Түрүүшын турнир Валерий Раднае­вич өөрөө эмхидхэһэн бай­гаа. Алтан дэлхэйһээ ха­лин ошоһонойнь һүүлдэ тамирай энэ тэмсээн тэрэ­нэй дурасхаалда зорюулаг­дажа, гэр бүлэнь, олон тоото түрэлхид болон нүхэдынь, шабинарынь, аймагай за­хиргаан дэмжэн үнгэргэдэг болонхой. Энэ удаа хадата нютаг руу суута тамиршад баһал морилжо, арад зон­до гоё барилдаа харуулаа. Эрхимлэһэн Цыбик Макса­ровта Аха нютагай малай шэмэг болохо һарлаг үхэр, хүлэг морин түрүүшын за­саг даргын гэр бүлэнь, худа урагуудынь бэлэглээ. Айма­гай захиргаан бүмбэр сага­ан хони мүнгэн шантайгаар барюулһан байха юм.

Василий ЦЫБИКОВ


17:27

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби» 

17:16

​Унаһан шорой – алтан 

16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания