Главная / Новости /Общество / ​«Алдар Цыденжапов» аршалхал хилэеэ!

​«Алдар Цыденжапов» аршалхал хилэеэ!

19-09-2019

Сентябриин 12-то Комсомольск-на-Амуре хотодо «Оро­дой Холбоото Уласай Герой Алдар Цыденжапов» гэһэн сэрэгэй онгосо уһанда табигдажа, үнэхөөр түүхэтэ үйлэ хэрэг болобо. Амарай уһанай онгосо барилгын заводто болоһон тус баяр ёһололдо Агын Буряадай тойрогой, Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд хабаадалсаа.

2010 ондо «Быстрый» эс­минец дээрэ соробхилһон түймэрэй үедэ ами наһаяа үргэжэ, суг алба хаажа байһан 100-гаад хүниие абарһан Алдар Цыденжаповай нэ­рээр нэрлэгдэһэн тус он­госо баригдажа дүүрээд, туршалга гаража эхилхэнь. Һүүлэй үеын эгээл түрүү оньһото хэрэгсэлнүүдээр хабсарагдаһан олон зорилго­то харуулай онгосо 2020 ондо Номгон далайн флодто дам­жуулагдаха юм ха.

Тус арга хэмжээндэ Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Федерациин Со­ведэй гэшүүн Баир Жамсуев, Агын Буряадай тойрогой За­хиргаанай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Билигма Бу­даева, Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Аягма Ванчикова ба бусад албан тушаалтан, мүн Алдар Цыденжаповай түрэлхидынь болон багшань Туяна Балданова зорижо ошоо. Алдар Цыденжаповай аба, эжынь Батор Жаргало­вич Билигма Зыдыгаевна хоёр корвет бариһан зондо, Амарай судостроительна за­водой хүдэлмэрилэгшэдтэ, гэр бүлынгөө зүгһөө баяр хүргөөд: «Хүбүүнэймнай нэ­рээр нэрлэгдэһэн онгосо ам­жалтатай туршалгануудые га­раад, Номгон далайн флодой бүридэлдэ удаан алба хааг лэ даа», - гэжэ сэдьхэлээ хүдэлгэн байжа хүсөө.

Федерациин Зүблэлэй түрүүлэгшэ Валентина Мат­виенкын зүгһөө Оборонын ба аюулгүй байдалай талаар хо­рооной түрүүлэгшын орлогшо Баир Жамсуев үгэ хэлэхэдээ:

- Завод аргагүй ехэ баатар­шалга гаргаба! Нёдондо Феде­рациин Зүблэлэй гэшүүдтэй энээгүүр ябахадамнай, тус корвет үшөө баригдажа бай­гаа һэн. Иимэ богони болзор соо хүсэндөө хүргэгдэшэхэ гэжэ би сэхыень хэлээ һаа этигээгүйб. Энээндэ уһанай онгосо үйлэдбэрилгын заво­дой бүхы хүдэлмэрилэгшэдэй аргагүй ехэ габьяа бии, - гэжэ тэмдэглээ.

Алдар Цыденжапов Ага тосхондо түрэжэ үндыһэн гээд мэдээжэ. Нютаг зониинь Алдарай нэрэмжэтэ онгосын баригдаһан ушараар бахарха­жа байһанаа мэдүүлээ.

- Сэдьхэл хөөрөөд бай­на. Баясанашьебди! Номгон далайн флодто алба хаажа, гүрэнэйнгөө зүүн хилэ хамга­алжа байха «Алдар Цыденжа­пов» гэһэн онгосын хуби зая­ан һайн һайхан байг лэ! – гэжэ Билигма Будаева хүсөө.

Үбэр Байгалай хизаарай шэнээр һунгагдаһан амбан захирагшын үмэнэһөө Аяг­ма Ванчикова амаршалхадаа: «Нютаг хүбүүнэймнай ду­расхаал ёһолһон зондо баяр хүргэнэб. «Алдар Цыденжа­пов» гэһэн корведтэ, Номгон далайн флодто алдар соло!» – гэжэ хэлээ.

Баяр ёһололой үедэ он­госо барилгада шалгарһан хүнүүдтэ Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Федерациин Зүблэлэй, Обо­ронын яаманай Олониитын Зүблэлэй, Үбэр Байгалай хи­заарай Засагай газарай болон Агын Буряадай тойрогой За­хиргаанай Баярай бэшэгүүд барюулагдаа.

Сэрэгэй онгосо бүхэн ама­раг хани, инаг басагатай бай­даг заншалтай юм. Тэрэ – он­госын һахюуһаниинь гэхэ. «Ородой Холбоото Уласай Герой Алдар Цыденжапов» гэһэн корведэй инаг басаган» гэжэ нэрлэгдэхэ хүндэтэ эр­хэдэ Анна Сбичакова – Ама­рай корабелнүүдэй угай түлөөлэгшэ – хүртөө.

aginskoe.ru сайтһаа гэрэл зураг абтаба

Цырен НАЙМАНОВ

Теги: Алдар Цыденжапов Валентина Матвиенко Баир Жамсуев Билигма Будаева Комсомольск-на-Амуре корвет Аягма Ванчикова17:05

В Улан-Удэ продлен прием предложений по тематике и оформлению Новогоднего городка – 2021 

16:50

Улан-Удэнские ТОСы активно благоустраивают свои территории 

16:07

В Фонде капремонта Бурятии прием граждан будет осуществляться по предварительной записи 

15:24

В Бурятии движение через железнодорожный переезд в поселке Култук ограничат 3 и 5 июня 

15:14

Юные цирковые артисты Бурятии получили Гран-При престижного фестиваля 

15:02

Жители Бурятии могут оценить качество дорожных работ с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дороги» 

14:57

​Аграрии Бурятии могут воспользоваться льготными кредитами для сельского бизнеса 

14:30

​В Бурятии за «черными» лесорубами следят онлайн 

13:31

​В Бурятии за прошлый год на 6,8% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий 

13:10

В двух селах Мухоршибирского района Бурятии проходит капитальный ремонт домов культуры 

11:39

19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку в 1 млн рублей 

11:35

​Личный прием специалистами министерства соцзащиты Бурятии возобновляется 

11:26

​В Бурятии создается онлайн-школа по лекарственному растениеводству 

11:07

​20 творческим коллективам Бурятии присвоено звание «Образцовый детский коллектив Республики Бурятия» 

10:54

​Компания «НикМед» приобрела для больниц Улан-Удэ аппараты ЭКГ и 700 защитных костюмов 

10:49

В Бурятии нет лесных пожаров 

09:21

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 1587 

09:14

В Бурятии запустили собственное производство одноразовых медицинских масок  

08:45

Зурхай на ​2 июня, 11 лунный день 

08:30

Ветреная погода, днём до +20 ожидается в Бурятии сегодня, 2 июня 

Наши издания