Главная / Новости /Общество / ​Анханһаа дэлгэрһэн арадай нааданууд

​Анханһаа дэлгэрһэн арадай нааданууд

19-09-2019

Шагай шүүрэлгэ

Буряад Уласта ажаһуудаг арадуудай заншалта наада­нуудай фестиваль сентябриин 14-дэ үнгэргэгдөө. 16 аймагай 400 гаран хүн эндэ хабаадаа. Эгээл олоор тамиршад һээр шаалганай мүрысөөндэ оролсоо. Энэнь гайхалгүй. Юуб гэхэдэ, түрүү һуури эзэлэгшэ автомо­биль шанда хүртэхэ байгаа бшуу. Тиигэжэ Захааминһаа уг гарбалтай Батор Очиров илалта туйлажа, гол шанда хүртэбэ.

Иимэ фестиваль жэл бүри болодоггүйнь харам­тай. Тиимэһээ олон хүн зон ерэжэ харана, хабааданашье. Мүнөө жэл спортын хэдэн зүйлөөр тэмсээнүүд болоо. Ородой лапта болон город­ки, киргизэй морин дээрэ барилдаан, буряад шагай на­адан, славян арадуудай гиир шэдэлгэ, һоёд угсаатанай тэ­бэг болон дэрээр тулалдаан гэхэ мэтэ һонирхолтой на­аданууд дурадхагдаа.

Буряад Уласай Толгой­логшо Алексей Цыденов, спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй сайд Вячеслав Дамдинцурунов, соёлой сайд Соёлма Дагаева гэгшэд хаба­адагшадые халуунаар амар­шалжа, арадуудай наадануу­дые хүгжөөхэ хэрэгтэй гэжэ тэмдэглээ.

Энэ хэмжээ ябуулга Үбэр Байгалай арадуудай этно­графиин музейн талмай дээрэ болоһон байна. Эм­хидхэгшэдэй тэмдэглэһээр, арадуудай ёһо заншалда на­аданууд гол һуури эзэлнэ ха юм.

- Наадандамнай олоор һургуулиин үхибүүд ерэһэндэнь һайшаалтай. Мүнөө үедэ ганса телефон, компью­тер харашаһан хүүгэд газаа гаража, эжы абанарынь, те­эбии таабайнуудынь ямар наада наадажа байгааб гэжэ харана. Эдэ бүгэдэ хүн бүхэндэ дүтэ. Спортын тала­ар бэлэдхэлгүй ямаршье хүн наадаха аргатай гэжэ ойлгоо ёһотой, - гэжэ Буряад Уласай Этноспортын федерациин түрүүлэгшэ Алексей Гырге­нов мэдүүлнэ.

Оодарыш - киргиз арадай барилдаан

Тус мүрысөөндэ ганса Бу­ряадай түлөөлэгшэд хабаа­даа бэшэ, мүн Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын та­миршад бэеэ туршаа. Мон­гол орониие Улаан-Үдэдэхи консульствын ажалшад түлөөлөө.

Гиир шэдэлгэдэ ядро түлхилгөөр уласхоорондын классай спортын мастер Григорий Панфилов шалга­раа. 32 килограммтай гиир тэрэ 15 метр саана шэдэжэ шадаа.

Бүхы наадануудай дүнгүүдээр Улаан-Үдын тамир­шад түрүүлжэ гараа. Байгал шадарай болон Баргажанай аймагуудай команданууд шангай һууринуудые эзэ­лээ.

Һээр шаалгаар мүрысөөндэ 218 бүхэшүүл хабаадаһан байна. Гадна 10 эхэ­нэр оролсоо. Захаамин аймагай Баярма Цыденова түрүүлжэ гараа. Эгээл эдир хабаадагша, Захаамин ай­магай Дүтэлүүр һууринай 15 наһатай Дарима Будаева шанга тулалдаанда III һуури эзэлээ.

Түрүү һуури эзэлхын түлөө Аха аймагай Баясха­лан Габанов болон Захаамин аймагай Батор Очиров хоёр тулалдаа. Энэ шата хүрэтэр эдэ хоёрнай тус тустаа 13 һээр хухалһан байна. Үшөө хоёр һээр хухалжа, Батор Очиров чемпион болоо. Ба­тор хадаа 2017 ондо уласай “Наадан-Сурхарбаанда” аб­солютна чемпион болоо һэн. Урда жэлнүүдтэ Захааминай баатар волейбол наадагша бэлэй.

Эмхидхэгшэдэй хэлэһээр, тус хэмжээ ябуулга жэл бүри болохоор хараалагдана.

Борис Балдановай гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Соелма Дагаева Буряад Улас Алексей Цыденов Вячеслав Дамдинцурунов арадуудай заншалта фестиваль17:05

В Улан-Удэ продлен прием предложений по тематике и оформлению Новогоднего городка – 2021 

16:50

Улан-Удэнские ТОСы активно благоустраивают свои территории 

16:07

В Фонде капремонта Бурятии прием граждан будет осуществляться по предварительной записи 

15:24

В Бурятии движение через железнодорожный переезд в поселке Култук ограничат 3 и 5 июня 

15:14

Юные цирковые артисты Бурятии получили Гран-При престижного фестиваля 

15:02

Жители Бурятии могут оценить качество дорожных работ с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дороги» 

14:57

​Аграрии Бурятии могут воспользоваться льготными кредитами для сельского бизнеса 

14:30

​В Бурятии за «черными» лесорубами следят онлайн 

13:31

​В Бурятии за прошлый год на 6,8% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий 

13:10

В двух селах Мухоршибирского района Бурятии проходит капитальный ремонт домов культуры 

11:39

19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку в 1 млн рублей 

11:35

​Личный прием специалистами министерства соцзащиты Бурятии возобновляется 

11:26

​В Бурятии создается онлайн-школа по лекарственному растениеводству 

11:07

​20 творческим коллективам Бурятии присвоено звание «Образцовый детский коллектив Республики Бурятия» 

10:54

​Компания «НикМед» приобрела для больниц Улан-Удэ аппараты ЭКГ и 700 защитных костюмов 

10:49

В Бурятии нет лесных пожаров 

09:21

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 1587 

09:14

В Бурятии запустили собственное производство одноразовых медицинских масок  

08:45

Зурхай на ​2 июня, 11 лунный день 

08:30

Ветреная погода, днём до +20 ожидается в Бурятии сегодня, 2 июня 

Наши издания