Главная / Новости /Экономика / Хитад гүрэнтэй хилын татабаригүй худалдаанай газарта Made in Buryatia дэлгүүр нээгдэхэ

Хитад гүрэнтэй хилын татабаригүй худалдаанай газарта Made in Buryatia дэлгүүр нээгдэхэ

24-09-2019

Забайкальск-Манжуур хилын газарта хилын татабаригүй худалдаанай газарта Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй Made in Buryatia гэһэн тусхай дэлгүүр нээгдэхэ. Энээн тухай “Хитад Улас-Ородой Холбоото Улас-Монгол Улас-2019” гэһэн залуушуулай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй түрүүшын хуралдаанай хэмжээндэ хэлсээн баталагдаа.

Буряадай үйлэдбэрилэгшэд Хитадта өөһэдынгөө үрэ бүтээлтэй түлбэригүй танилсуулжа, Хитадта ямар эд бараан һонирхолтойб гэжэ мэдэхэ, худалдан абагшадые олохо ба өөһэдынгөө юумэ худалдаха аргатай.

Made in Buryatia дэлгүүрэй ажал ябуулгые Буряад Уласай экспортын түб эрхилхэ.

Сентябриин 10-13-най үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэһэн “Хитад Улас-Ородой Холбоото Улас-Монгол Улас-2019” гэһэн залуушуулай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй түрүүшын хуралдаанда Буряад Уласай түлөөлэгшэд хабаадаа. Уласай үйлэдбэриин ба худалдаа наймаанай сайд Сергей Желтиковэй хүтэлбэри доро 18 олзын хэрэг эрхилэгшэд ба компанинууд можо нютагаа түлөөлөө.

Хитад Уласай, Ород гүрэнэй ба Монгол Уласай хилэ шадархи нютаг дэбисхэртэ олзын хэрэг эрхилэлгэ хүгжөөхэ зорилготой хуралдаан түрүүшынхиеэ эмхидхэгдээ. Саашадаа энэ хэмжээ ябуулга ходо үнгэргэгдэхэ.

Хэмжээ ябуулгын программа ехэ үргэн байгаа: В2В түхэлэй бизнес-уулзалганууд, уласхоорондын үзэсхэлэнгүүд, Манжуурта тамуужанай ба татабариин онсо гуримтай бондын зонын танилсуулга, хилын дэргэдэхи улас хоорондын талаар стартап-түсэлнүүдые дэмжэдэг залуушуулай бизнес-инкубаторта экскурси, хилын дэргэдэхи уласхоорндын худалдаанай һуури бүтэсэтэй танилсуулга (Забайкальск-Манжуур хилын татабаригүй худалдаанай газар), Манжуурай худалдаанай-логистикын сосгсолборитой ба электрон худалдаанай талмайнуудтай танилсуулганууд үнгэрөө.

Буряадай делегаци аяншалгын, хүдөө ажахын, эдеэ хоолой худалдаанай, сувенирнүүдэй, логистикын, модо тайраһанай хаядаһа болбосоруулгын талаар өөһэдын түсэлнүүдтэй танилсуулаа. Олзын хэрэг эрхилэгшэ Александр Разживин “Байкальский знахарь” худалдаанай марка доро ой тайгын жэмэс болбосоруулан худалдадаг. Тэрэ Манжуурта өөрын компаниин таһаг нээхэ түсэлтэй танилсуулаа.

ООО “Лидер” баһа 2018 оной нябрь һараһаа модо тайраһанай хаягдал болбосоруулжа, түлишын брикет ба модоной уголь үйлэдбэрилнэ. Тус компани Хитад руу модоной уголь гаргахаар хэлсээ хээ.

Буряад ороной бусад олзын хэрэг эрхилэгшэд хуралдаанай талмайда хэрэгтэй хүнүүдээрээ танилсаа, бизнес-түсэлөөр саашадаа уулзалгануудые үнгэргэхэ тухай хэлсээ. Буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй бизнес-мисси Буряад Уласай экспортын түбэй “Уласхоорондын хамжаан ба экспорт” гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ үнгэрөө.

“Хитад Улас-Ородой Холбоото Улас-Монгол Улас-2019” гэһэн залуушуулай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй уласхоорондын хоёрдохи хуралдаан 2020 оной июнь һарада Буряадта үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдөө.

Манжуур хотодо (Хитад улас) хилын татабаригүй худалдаанай газар хадаа Хитад ба Ород гүрэнүүдэй хилэ дээрэ байгуулагдаһан тусхай талмай болоно. 2017 онһоо Ород гүрэндэ үйлэдбэрилэгдэһэн бүтээлнүүдые Хитадта худалдаха хүнгэлэгдэһэн гуримтай юм. 2018 ондо Хитадай Манжуур хотын хилын татабаригүй худалдаанай газараар 1,2 саяһаа дээшэ хүн ябаһан байна.

Буряад Уласта экспорт-шэглэлтэй бизнес хүгжөөхэ ба дэмжэхэ асуудалаар “Минии бизнес” гэһэн олзын хэрэг эрхилэгшэдэй түбтэ хандажа болоно. Тиихэдэ 8-800-30-30-123 гэһэн утаһаар, msp03.ru сайтда орожо мэдээсэл абаха арга олгогдоно.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Хитад гүрэн Монгол Улас Ородой Холбоото Улас Сергей Желтиков худалдаа наймаан хилэ шадарНаши издания