Главная / Новости /Культура / «Буряаднай» хаана бэ?

«Буряаднай» хаана бэ?

02-10-2019

Гэнтэ байтараа, элдэбын юумэн тархидам ороод мартагдашадаг, мүнөө үрдижэ бэшээб гэжэ тэмдэглээд, ажахы ударидажа байһан залуу захирал Булад Будажанаев нүхэрнай Үльдэргэһөө эльгээгээ. Сэдьхэл зүрхыень тамалдаг, һанаан бодолыень хүлгөөдэг бодолнуудаа “эреэлээ” гэжэ ойлгоод, хүндэтэ уншагшад, та олондоо хүргэхэмнай. Хүлеэн абыт даа!

Урда үеын заншалаар утагдаhан, үбгэ эсэгын үреэлээр үршөөгдэhэн сээжэ дүүрэн халима баян буряад сэдьхэлнай хаана бэ? Арадаймнай нарин нягтаар абаад ябаха үндэhэн заншал мянган жэлһээ ходоро гараашье hаа, буряад хүниие буряад гүүлэн, амыень тоhодожо ябаhан үндэhэн буряад малнай, угсаата хэлэмнай һүүлшын арбаадхан жэлнүүдтэ торолдожо, хэсүүхэн байдалда ороод байhаниинь мэдээжэ. Харин шиилдаhан утаhанай эхииень мэдэнгүй таталсаhан зон олон. Ниитын хэдэн олон үндэр набтар хуралдаан, олон дарганарай ярилдаан ямаршье юумэ хүгжөөхэ аргыень олохо гэжэ найдамаар. Харин үнэншэхэ зомнай юундэшьеб үсөөрнэ. Хүн боложо түрэхэтэеэ сасуу бүмбэрсэг дэлхэйн гэрэл харахалаараа агаар hорон амилжа эхилхэдээ, оршон тойрон байгаалитаяа холбоотой, дулдыдалтайгаа мэдүүлнэбди. Байгаалиин арюун сэбэр байхада, илангаяа хүн түрэлтэнэй ажамидарал бүхэхэгүй. Хэрбэеэ гараха түрэхэ эхиндээ агаар муухай, харанхы хүйтэн байбал, ямар амитан тэсэхэб, тэрээн шэнги арадай хүгжэн ажамидархын сэн эхин үндэhэнэйнгөө баялигые арюун сэбэрээр сэгнэн хүндэлэн сахиха заншал – гол шухала...

Булад БУДАЖАНАЕВ,

“Үльдэргэ” ажахын захирал

Октябрина Ешеевагай гэрэл зураг

Булад Будажанаев

Теги: сельское хозяйство Бурятия Еравнинский район бурятский яэык Ульдурга Булад Будажанаев бурятская культураНаши издания