Главная / Новости /Общество / ​Алдар солото Алагуев

​Алдар солото Алагуев

09-10-2019

Михаил Алагуев Россиин гэгээрэлэй сайд Ольга Васильевада эжынгээ бэшэһэн “Буряадууд тухай мүнгэн ном” бэлэглээ

Буряад Уласаймнай залуу зада­рюун Алагуев Ородой Холбо­ото Уласай эрхим багша-сэдь­хэл судлагша гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.

“Айхаар бэшэ байгаа”

Урда долоондо улас түрын ниис­лэл хото – Улаан талмайта Москвада Бүхэроссиин хэмжээнэй мэргэжэл­тэ ехэ урилдаан боложо, буурал Бу­ряад ороноймнай бэрхэ залуу энэ түлөөлэгшэ эрхимлэһэн байха юм. “Уласай болбосоролой түб” гэһэн эмхи зургаанай багша, сэдьхэл судлагша (психолог) Михаил Алагуев һүүлшын шатада шэлэгдэһэн 15 бэрхэшүүлэй тоодо оролсожо, эгээл һайн дүнгүүдые харуулжа шадаа.

Өөрынь хэлэһээр, манай гүрэн до­тор сэдьхэл судлалай албан байгуу­лагшадай, мэдээжэ эрдэмтэдэй урда гаража, мэргэжэлэйнгээ талаар мэдэ­сэеэ гэршэлхэнь, ябууд шууд хэгдэхэ даабаринуудые дүүргэхэнь балайшье хүндэ байгаагүй. “Сэдьхэл судлалай номуудые зохёон бэшэгшэдэй урда га­раад байхада, хүлгөөтэйшье һаа, хэлэ­хэ, харуулха зүйлөө мэдэдэг хадаа, дан ехээр айхаар бэшэ”, - гэжэ Михаил Ала­гуев хөөрөө. Түрүүшын даабари ша­дамараар дүүргэһэн байжа, саашанхи туршалгануудые ядамаггүйгөөр даба­хадань туһа болоо. Гүрэнэй хэмжээнэй урилдаанда хабаадахадань, хажуудань өөрынь багша, сэдьхэл судлалай эрдэ­мэй дид-доктор Игорь Бадиев ябалсаа.

Эжынгээ ном бэлэглээ

Ородой Холбоото Уласай гэгээрэлэй сайд Ольга Васильеватай зорюута уул­зажа, өөрынгөө эжын, Виктория Ала­гуевагай, бэшэһэн “Буряадууд тухай мүнгэн ном” бэлэглэжэ шадаһандаа, Михаил ехэ баяртай (нэгэдэхи нюурай зураг дээрэ энэ үйлэ харанат).

Үндэһэн арад тухаймнай үлүү зохидо­ор бэшэгдэһэн тэрэ ном уншажа, гүрэн дотор ажаһуудаг олон ондоо яһатанай түрэл хэлэнүүдые түхэл хэбээрнь үлөөхэ, сахин хүгжөөхэ, үри хүүгэдтээ дамжуулха хэрэгтэмнай дары туһалха гэжэ найдаха дуран хүрэнэ. Удхатай энэ ном ун­шаад, улас түрын бодолгодо зүб хубилалтануудые үүсхэхэдээшье болохо аалам? Яажа мэдэхэбши, ябаһан хүн – яһа зууха.

Түрүү болоод ерэхэдэнь, түрэл нютагынь угтаба

Арад зоной омогорхол

Һайн һони дуулан сасуугаа, Буряад Уласай болбосоролой сайд Баяр Жалсанов ниигэмэй ни­итын сүлжээндэхи өөрынгөө хуудаһануудта илаг­шые хани халуунаар амаршалаа. Түүхэдэ түрүүшынхиеэ түрэл Буряад ороноймнай түлөөлэгшэ гүрэн түрын хэмжээнэй урилдаанда түрүү һуури эзэлбэ гээд сайд дарга онсолон тэмдэглэһэн байха юм.

Улаан-Үдэ хотоёо бусажа ерэхэдэнь, түрэлхидынь, суг ажалладаг нүхэдынь, Болбо­соролой яаманай ноёд алдарта Алагуев багшые хани халуунаар угтажа абаа. Сайдай нэгэдэхи ор­логшо Галина Фомицкаягай хэлэһээр, “болбосо­ролой һалбариин түүхэдэ ороһон” багшын сааша­даашье эрдэм мэдэсэеэ, дүй дүршэлөө үхибүүдэй, һалбариингаа хүгжэлтэдэ бүримүһэн шэглүүлхэ байһаниинь дамжаггүй.

Михаил Алагуев 2018 ондо Буряадай гүрэнэй До­ржо Банзаровай нэрэмжэтэ ехэ һургуули дүүргээд, жэлэй туршада Уласай болбосоролой түбтэ ажал­лажа байнхай. Богонихон болзор соо бэеэ бэрхэ­эр харуулһан, шэлэһэн мэргэжэлдээ, хэжэ байһан ажалдаа дуратай залуу багшые манай эндэхи мүрысөөндэ ажалайхидынь һанаа зоболтогүйгөөр дэбжүүлэһэн байгаа. Тиин гэһээнь, Буряадайн­гаа урилдаанда илахань “багадаад”, гүрэн түрын хэмжээндэ эрхим байһанаа гэршэлбэ гээшэл даа! Алдарта Алагуев, арад зомнай амаршална таниие, омогорхоно!

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дурадхаһан гэрэл зурагууд

Баяр БАЛДАНОВ

Теги: Москва Улаан-Үдэ Буряад Улас Баяр Жалсанов Ородой Холбоото Улас бүхэроссиин мүрысөөн Галина Фомицкая багшанар Михаил АлагуевНаши издания