Главная / Новости /Общество / ​Алдар солото Алагуев

​Алдар солото Алагуев

09-10-2019

Михаил Алагуев Россиин гэгээрэлэй сайд Ольга Васильевада эжынгээ бэшэһэн “Буряадууд тухай мүнгэн ном” бэлэглээ

Буряад Уласаймнай залуу зада­рюун Алагуев Ородой Холбо­ото Уласай эрхим багша-сэдь­хэл судлагша гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.

“Айхаар бэшэ байгаа”

Урда долоондо улас түрын ниис­лэл хото – Улаан талмайта Москвада Бүхэроссиин хэмжээнэй мэргэжэл­тэ ехэ урилдаан боложо, буурал Бу­ряад ороноймнай бэрхэ залуу энэ түлөөлэгшэ эрхимлэһэн байха юм. “Уласай болбосоролой түб” гэһэн эмхи зургаанай багша, сэдьхэл судлагша (психолог) Михаил Алагуев һүүлшын шатада шэлэгдэһэн 15 бэрхэшүүлэй тоодо оролсожо, эгээл һайн дүнгүүдые харуулжа шадаа.

Өөрынь хэлэһээр, манай гүрэн до­тор сэдьхэл судлалай албан байгуу­лагшадай, мэдээжэ эрдэмтэдэй урда гаража, мэргэжэлэйнгээ талаар мэдэ­сэеэ гэршэлхэнь, ябууд шууд хэгдэхэ даабаринуудые дүүргэхэнь балайшье хүндэ байгаагүй. “Сэдьхэл судлалай номуудые зохёон бэшэгшэдэй урда га­раад байхада, хүлгөөтэйшье һаа, хэлэ­хэ, харуулха зүйлөө мэдэдэг хадаа, дан ехээр айхаар бэшэ”, - гэжэ Михаил Ала­гуев хөөрөө. Түрүүшын даабари ша­дамараар дүүргэһэн байжа, саашанхи туршалгануудые ядамаггүйгөөр даба­хадань туһа болоо. Гүрэнэй хэмжээнэй урилдаанда хабаадахадань, хажуудань өөрынь багша, сэдьхэл судлалай эрдэ­мэй дид-доктор Игорь Бадиев ябалсаа.

Эжынгээ ном бэлэглээ

Ородой Холбоото Уласай гэгээрэлэй сайд Ольга Васильеватай зорюута уул­зажа, өөрынгөө эжын, Виктория Ала­гуевагай, бэшэһэн “Буряадууд тухай мүнгэн ном” бэлэглэжэ шадаһандаа, Михаил ехэ баяртай (нэгэдэхи нюурай зураг дээрэ энэ үйлэ харанат).

Үндэһэн арад тухаймнай үлүү зохидо­ор бэшэгдэһэн тэрэ ном уншажа, гүрэн дотор ажаһуудаг олон ондоо яһатанай түрэл хэлэнүүдые түхэл хэбээрнь үлөөхэ, сахин хүгжөөхэ, үри хүүгэдтээ дамжуулха хэрэгтэмнай дары туһалха гэжэ найдаха дуран хүрэнэ. Удхатай энэ ном ун­шаад, улас түрын бодолгодо зүб хубилалтануудые үүсхэхэдээшье болохо аалам? Яажа мэдэхэбши, ябаһан хүн – яһа зууха.

Түрүү болоод ерэхэдэнь, түрэл нютагынь угтаба

Арад зоной омогорхол

Һайн һони дуулан сасуугаа, Буряад Уласай болбосоролой сайд Баяр Жалсанов ниигэмэй ни­итын сүлжээндэхи өөрынгөө хуудаһануудта илаг­шые хани халуунаар амаршалаа. Түүхэдэ түрүүшынхиеэ түрэл Буряад ороноймнай түлөөлэгшэ гүрэн түрын хэмжээнэй урилдаанда түрүү һуури эзэлбэ гээд сайд дарга онсолон тэмдэглэһэн байха юм.

Улаан-Үдэ хотоёо бусажа ерэхэдэнь, түрэлхидынь, суг ажалладаг нүхэдынь, Болбо­соролой яаманай ноёд алдарта Алагуев багшые хани халуунаар угтажа абаа. Сайдай нэгэдэхи ор­логшо Галина Фомицкаягай хэлэһээр, “болбосо­ролой һалбариин түүхэдэ ороһон” багшын сааша­даашье эрдэм мэдэсэеэ, дүй дүршэлөө үхибүүдэй, һалбариингаа хүгжэлтэдэ бүримүһэн шэглүүлхэ байһаниинь дамжаггүй.

Михаил Алагуев 2018 ондо Буряадай гүрэнэй До­ржо Банзаровай нэрэмжэтэ ехэ һургуули дүүргээд, жэлэй туршада Уласай болбосоролой түбтэ ажал­лажа байнхай. Богонихон болзор соо бэеэ бэрхэ­эр харуулһан, шэлэһэн мэргэжэлдээ, хэжэ байһан ажалдаа дуратай залуу багшые манай эндэхи мүрысөөндэ ажалайхидынь һанаа зоболтогүйгөөр дэбжүүлэһэн байгаа. Тиин гэһээнь, Буряадайн­гаа урилдаанда илахань “багадаад”, гүрэн түрын хэмжээндэ эрхим байһанаа гэршэлбэ гээшэл даа! Алдарта Алагуев, арад зомнай амаршална таниие, омогорхоно!

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дурадхаһан гэрэл зурагууд

Баяр БАЛДАНОВ

Теги: Москва Улаан-Үдэ Буряад Улас Баяр Жалсанов Ородой Холбоото Улас бүхэроссиин мүрысөөн Галина Фомицкая багшанар Михаил Алагуев14:42

​Легендарному директору Бурятского театра драмы – 100 лет 

14:30

​«Бурятский корпус» 

13:43

Мэр Улан-Удэ проверил готовность коммунальной техники к зиме 

13:35

Картина инфляции в Бурятии: с начала года цены на товары и услуги выросли на 3,2 % 

13:27

Театр «Байкал» представит республику на Дальневосточной ярмарке в Москве 

12:51

Примет ли Бурятия новый закон? 

12:45

​Почему родная речь бурят теряет свою силу 

12:43

За неуплату алиментов улан-удэнец получил реальный срок 

12:37

​Роллердром мечты появился у жителей Хоринска в Бурятии 

12:35

В эти выходные в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды 

12:30

В здании Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии провели обыск 

12:30

​Бурятские студенты стали незаменимыми помощниками на чемпионате мира 

12:22

В Бурятии телефонные мошенники выдают себя за работников прокуратуры и кредитных учреждений 

12:14

Уполномоченный по правам человека в Бурятии: «Связующее звено между гражданским обществом и властью» 

12:10

​Голые факты «трамвайных трагедий» в Улан-Удэ 

12:06

После продолжительной болезни ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Бурятии Михаил Семенов 

12:01

В Бурятии выбрали «Народного участкового-2019» 

12:00

​В Бурятии участились случаи бытовых пожаров 

11:55

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в серии краж из магазинов 

11:43

Право сельских женщин Бурятии на сокращенную рабочую неделю будет гарантировано федеральным законом 

10:53

​Муниципальные 3D кинотеатры откроют в Улан-Удэ 

10:42

​За сутки в Бурятии произошло 18 пожаров 

10:41

Олоной һанамжа - оносотой 

10:06

​Бурятские школьники сразились в турнире по электронному учебнику «Буряад хэлэн»  

09:55

Работы трех улан-удэнских школьников заявлены для участия во всероссийском конкурсе сочинений 

09:20

​Глава Бурятии наградил молодых ученых  

08:45

Зурхай на ​18 октября, 20 лунный день 

08:30

Местами дождь с переходом в мокрый снег, днём до +16 ожидается в Бурятии сегодня, 18 октября 

Наши издания