Главная / Новости /Общество / "Бүмбэгэ, ракеткэ, сеткэ - бултанда баяр асараа"

"Бүмбэгэ, ракеткэ, сеткэ - бултанда баяр асараа"

17-10-2019

Гайхамаар наратай, элшэ туяагаар билтарһан нама­рай үдэр Сагаан таабай уулын хормойдо оршодог Үлэгшэнэй дунда һургуулида хоморой баяр ёһолол болобо. Сагаан таабайнгаа иимэ эрид эгсэ хажалуурые, үндэр һүрөөтэйе түрүүшынхеэ хараһандал, хадата, хаб­сагайта нютагайнгаа һүр һүлдые жабхалан байгаалитай холбон мэдэрэн уярхада, хэды һайхам!

Ушарынь хадаа һургуу- лиин дэргэдэ мүнөө сагай бүрин эрилтээр бүтээгдэһэн спортивна талмай ашаглал­гада тушаагдаба. Нютагай санаартан – Гарма лама, Алдар лама, Дуйнхор дасанай Баяр лама нэн түрүүн ном уншажа арамнайлаа.

Һургуулиин директор Б.С. Дамдинова һайндэртэ сугларагшадые үнэн сэдьхэлһээ амаршалба, уда­ань улаан лентэ хайшалагда­ба.

- Дэлхэй дүүрэн тамир­шадаараа суурхадаг Үлэгшэн нютагта иимэ ушар болохо­ороол болобо. Алас Дурна зүгэй һомололгын хэмжээгэ­эр бүтэбэ гээшэ. Һаяхана, сен­тябриин 26-да, Дүтэлүүрэй һургуулида иимэ талмай нээгдэжэ, һурагшадта дамжуулагдаа. Захааминайхид спортивна намтараа бүри баяжуулхань гээшэ, - гэжэ аймагай захиргаанай засаг дарга С.В.Гонжитов үгэ хэ­лэхэдээ тэмдэглэбэ.

Арадай Хуралай депутат, Буряадай габьяата врач, За­хаамин аймагай хүндэтэ эрхэтэн В.Б.Цыбиков абын­гаа – Баяжаб Бадмаевичай Үлэгшэн нютагта хүдэлһэн баримтатай холбожо, баяраа мэдүүлбэ, бэлэгүүдээ барю­улба.

Үлэгшэнэй хүдөөгэй һууриниие хүтэлбэрилэгшэ Б.Б.Очиров үгэ хэлэхэдээ, эрхим тамиршад байһан аха үеынгөө зониие дурдаба. Абань – Б-Ц.С.Очиров һур харбалгаар уласай чемпион болоһон алдартай бэлэй.

Үлэгшэн нютагһаа гар­балтай зоной Улаан-Үдэдэхи эблэлэй түрүүлэгшэ, Буряадай габьяата врач, меди­цинын эрдэмэй кандидат Ц.Д.Туртуев амаршалгаяа үргэхэдөө, эблэлэй зүгһөө спортивна 11 костюм, элдэб түхэлэй бүмбэгэ, канат мэтын хэрэгсэлнүүдые бэлэ­глэбэ. Өөрөө Цыбикжаб До­ржиевич шатараар спортын мастерта кандидат юм.

- Эгээ суутай хүнүүдээ дурдангүй үнгэрхын аргагүй, - гээд, элитэ марафонец Вла­димир Цыреновые, һур хар­балгаар Олимпиин 4 наадан­да хабаадаһан Бальжинима Цыремпиловые, тэрэнэй аха дүүнэрые, бүхэ барилдаа­гаар спортын мастер Гомбо Шагдуржаповые болон буса­дые дурдаба.

Аймагай Сурхарбаануудта өөрөө нэгэнтэ бэшэ илаһан Ц.С.Цыремпиловэй 4 бэрхэ хүбүүд, басаган, зээ басаган спортын түүхэдэ нэрэеэ ар­жытар бэшүүлээ. Цыренжаб Сономович үреэлэй һайхан үгэеэ нютагайхидтаа зорю­улба.

Һур харбалгаар Ород Уласай габьяата тренер Ш.А.Хазагаевай нэрэ Буряа­дай булан бүхэндэ омогор­холтойгоор зэдэлжэ байдаг. Энэ үдэр Шагдар Алексан­дрович дабхар баяртай бай­ба. Наһанайнгаа нүхэр Гали­на Бадмаевнатай “Хүдөөгэй эрхим бүлэ” гэһэн нэрэ зэр­гэдэ хүртэжэ, Москва хото шагнал абалганда ошохоор зэһэжэ байгаа юм ха.

Спортивна талмайн нэ­эгдэхэдэ, Ш.А.Хазагаев, һур харбалгаар аймагай Сурхарбаануудай чемпи­он М.Д.Бадмаев, СССР-эй спортын мастер, Сурхарба­ануудта оло дахин илаһан Ц.А.Очирова, Ород Уласай ниитэ эрдэм һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ Б.Д.Улзытуев, һургуулиин директорээр ажаллаһан Ж.Ц.Гармаев болон бусад эгээл түрүүлэн хүндэлэлэй һууринуудта уригдаһан байна.

Нэрлэжэ барахаар бэшэ

- Үнэндөө, Үлэгшэнэй та­миршадые бултыень нэрлэ­жэ, хойнонь гарахын аргагүй мэтэ юм. Эдэ бүхэли баглаа нэрэнүүд манай суута хи­заар нютагаа шэнжэлэгшэ Памажаб Очировай “Буря­ад үнэн” Хэблэлэй байшан­да 2003 ондо нара хараһан “Земля мэргэнов” гэһэн ном соо оруулагдаһан байха. Тэрэ сагһаа тамиршадай тоо ха­раа байса олошороо, дахи­наа ном бэлдэхээр болохонь бэзэ, - гэжэ “Буряад үнэн” Хэ­блэлэй байшангай зүгһөө үгэ хэлэһэн эдэ мүрнүүдэй автор онсо тэмдэглээд, “Байгал” сэтгүүлэйнгээ дугаарнуудые бэлэг болгон һургуулиин директор Б.С.Дамдиновада, “Буусын һургаал” гэһэн но­муудаа һууринай номой сан­да бэлэглээ.

Тугууд намилзаа

Энэ талмайн нээгдэхэ­дэ, волейбол, баскетбол, футбол, теннис наадаха дуратайшуулда одоол ая­тай зохисотой болобо гээ­шэ. Домогто Үндэр Баабай мэргэн һур харбаашадай, урилдаашадай, бүхэ барил­даашадай һүр һүлдэ үргэжэ, эршыень нэмээһэн, хүсыень батажуулһан һаа, мүнөө дээ­рэ дурсагдагша наадануудые “харгалзахань” хаяа? Иигэ­эд лэ эрхимээр теннис, ба­скетбол наадагшад тодоржо эхилхэнь бэзэ.

Хонгоодор, һойһо, шошо­олог, хатагин, хашан угуудай тугууд намилзаба.

Үлзы һайхан Үлэгшэн

нютагай

Хашан угай халуун баяр!

Шандааһаар шанга

шадалтай

Шошоологуудһаа амар

мэндэ!

Хасаг сэрэгтэ албатай

Хатагин угһаа амар сайн!

Сөөхэр, Зандан

баатарнуудһаа эхитэй

Суута һойһо угсаатан

Сагаан сэбэр сэдьхэлээрээ

Һайн һайханиие хүсэнэ!

Сайн хаанай

һамаргаанаар,

Бушагта хаанай

буһалгаанаар

Бутаран тараһан

хонгоодор

Булта байһан таанадтаа

Буян хэшэг үреэнэ!

Түнхэндэ болоһон хүүгэдэй уласай наадану­удта барилдаагаар 2-дохи һуури эзэлһэн Сэнгэ Дамди­новай, дүү Сампилайнь, һур харбалгаар спортын мастер­та кандидат Анна Гомбое­вагай, эдир барилдаашад Баатар, Баир Мункуевуу­дай, бусадайшье нэрэнүүд соностоно. Эрхим эдир та­миршадта болон норматив тушааһан аха захашуулда ГТО-гой тэмдэгүүд барюу­лагдаба.

Үдын һүүлээр Захаамин аймагай һургуулинуудай һурагшадай волейболоор мүрысөөн болоо. “Намарай хэшэг” гэһэн выставкэ-яар­маг дэлгээгдээ. “Захаамин” гэһэн арадай дуу, хатарай, “Наадан” гэһэн хүүгэдэй, “Тэрэнги” гэһэн арадай фольклорно ансамбльнууд бэлигээ гэршэлэн харуулба.

Эгээ багашуулда – бэлэг

Тамирай талмайн нээг­дэхын урда нютагай соёлой байшанай газаа бага наһанай хүүгэдэй наадаха талмай мүн лэ нээгдэһэн байна. “Гэр байра болон городой оршон” гэһэн проекттэй зохилдуу­лан, 600 мянган түхэриг энэ хэрэгтэ һомологдоһон юм ха. Һолжоржо, гулгажа, хүл, га­раа бүхэжүүлхэ, бэеэ һорихо үнгэтэ түхеэрэлгэнүүдые харан сасуу бишыхан хүүгэд тэдээн өөдэ абиржа, турша­жа эхилнэ.

“Эдир наһанһаа бэеэ һорин энхэ дорюун ябаял. Бүмбэгэ, ракеткэ, сеткэ - бултанда баяр асараа. Наранай туяа, нааданай талмай найдал түрүүлжэ, илалтанууд тэ­эшэ уряалжа, эршэдүүлнэ бэеымнай, зоригжуулна һанааемнай” – иимэ удхатай дуун сэлеэн һууринииемнай зэдэлүүлбэ.

Үнэхөөрөөшье, үлэгшэ- нэйхидтэ дабхар баяр болоо, жаа хүүгэдэйшье, жагсаһан эдиршүүлэйшье омогорхол баярые ойлгохоор.

Зэндэмэни дуутай Үндэр Баабай, жэгнээ долги­той Зэдэ гол энэ һайндэр бүтээлсэгшэдые, нютагай һургуулиин эршэтэй эр­мэлзэлтэй багшанарые, һурагшадые өөгшөөн дэмжэ­жэ байгаал ха...

Арсалан Батуевай зурагууд

Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА

Теги: Закаменский район17:10

За работой грейдеров в Улан-Удэ можно следить по онлайн-карте 

16:50

В Улан-Удэ высадили 120 деревьев-крупномеров 

16:45

До конца июня в Улан-Удэ высадят цветы на восьми тысячах квадратных метров 

16:30

Частные сады Улан-Удэ ведут запись детей по программе субсидирования 

16:00

В Улан-Удэ начали благоустраивать дворы 

15:51

​Буряадай циркын һургуулиин зүжэгшэд «Никулинская весна в Кузьминках» гэһэн фестивальда хабаадаба 

15:26

​В Улан-Удэ пройдет акция «Час психолога» 

15:19

​Психологи и логопеды Улан-Удэ проведут консультации для детей и родителей 

15:15

Поздравление мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова с Днем защиты детей 

15:12

​Буряад Уласай 140-өөд мянган үхибүүд Юрэнхылэгшын тэдхэмжэдэ хүртэбэ 

14:59

Бурятия заняла первое место по индексу промышленного производства среди регионов ДФО 

14:20

По 10 тысяч рублей к детскому празднику получили жители Бурятии 

12:44

​Буряад уласта үхибүүдэй һайндэртэ зорюулагдаһан тоглолто үнгэргэгдэхэ 

10:43

Буряад Уласай эмнэлгын эмхинүүдтэ Алас Дурнын хүгжэлтын жаса туһа хүргэһөөр 

10:43

Фонд развития Дальнего Востока увеличил объем помощи для медицинских организаций Бурятии 

10:26

​В пригороде Улан-Удэ тушили лесной пожар 

10:09

​В Бурятии нарушители правил нахождения в обсерваторах будут оплачивать проживание и питание за счет собственных средств 

09:58

​Глава Бурятии в День Бурятии поздравил новых обладателей звания Почетного гражданина РБ 

09:42

С 1 июня в Бурятии возобновляется работа многофункциональных центров по предварительной записи 

09:18

В Бурятии число заразившихся коронавирусом выросло до 1563 

09:08

В Бурятии продлили режим ограничительных мероприятий до 30 июня 2020 года 

08:46

​Улан-Удэнский авиационный завод увеличит налоговые отчисления в бюджет республики  

08:45

Зурхай на 1 июня, 10 лунный день 

08:35

Местами кратковременные дожди,днём до +23 ожидается в Бурятии сегодня, 1 июня 

Наши издания