Главная / Новости /Общество / "Бүмбэгэ, ракеткэ, сеткэ - бултанда баяр асараа"

"Бүмбэгэ, ракеткэ, сеткэ - бултанда баяр асараа"

17-10-2019

Гайхамаар наратай, элшэ туяагаар билтарһан нама­рай үдэр Сагаан таабай уулын хормойдо оршодог Үлэгшэнэй дунда һургуулида хоморой баяр ёһолол болобо. Сагаан таабайнгаа иимэ эрид эгсэ хажалуурые, үндэр һүрөөтэйе түрүүшынхеэ хараһандал, хадата, хаб­сагайта нютагайнгаа һүр һүлдые жабхалан байгаалитай холбон мэдэрэн уярхада, хэды һайхам!

Ушарынь хадаа һургуу- лиин дэргэдэ мүнөө сагай бүрин эрилтээр бүтээгдэһэн спортивна талмай ашаглал­гада тушаагдаба. Нютагай санаартан – Гарма лама, Алдар лама, Дуйнхор дасанай Баяр лама нэн түрүүн ном уншажа арамнайлаа.

Һургуулиин директор Б.С. Дамдинова һайндэртэ сугларагшадые үнэн сэдьхэлһээ амаршалба, уда­ань улаан лентэ хайшалагда­ба.

- Дэлхэй дүүрэн тамир­шадаараа суурхадаг Үлэгшэн нютагта иимэ ушар болохо­ороол болобо. Алас Дурна зүгэй һомололгын хэмжээгэ­эр бүтэбэ гээшэ. Һаяхана, сен­тябриин 26-да, Дүтэлүүрэй һургуулида иимэ талмай нээгдэжэ, һурагшадта дамжуулагдаа. Захааминайхид спортивна намтараа бүри баяжуулхань гээшэ, - гэжэ аймагай захиргаанай засаг дарга С.В.Гонжитов үгэ хэ­лэхэдээ тэмдэглэбэ.

Арадай Хуралай депутат, Буряадай габьяата врач, За­хаамин аймагай хүндэтэ эрхэтэн В.Б.Цыбиков абын­гаа – Баяжаб Бадмаевичай Үлэгшэн нютагта хүдэлһэн баримтатай холбожо, баяраа мэдүүлбэ, бэлэгүүдээ барю­улба.

Үлэгшэнэй хүдөөгэй һууриниие хүтэлбэрилэгшэ Б.Б.Очиров үгэ хэлэхэдээ, эрхим тамиршад байһан аха үеынгөө зониие дурдаба. Абань – Б-Ц.С.Очиров һур харбалгаар уласай чемпион болоһон алдартай бэлэй.

Үлэгшэн нютагһаа гар­балтай зоной Улаан-Үдэдэхи эблэлэй түрүүлэгшэ, Буряадай габьяата врач, меди­цинын эрдэмэй кандидат Ц.Д.Туртуев амаршалгаяа үргэхэдөө, эблэлэй зүгһөө спортивна 11 костюм, элдэб түхэлэй бүмбэгэ, канат мэтын хэрэгсэлнүүдые бэлэ­глэбэ. Өөрөө Цыбикжаб До­ржиевич шатараар спортын мастерта кандидат юм.

- Эгээ суутай хүнүүдээ дурдангүй үнгэрхын аргагүй, - гээд, элитэ марафонец Вла­димир Цыреновые, һур хар­балгаар Олимпиин 4 наадан­да хабаадаһан Бальжинима Цыремпиловые, тэрэнэй аха дүүнэрые, бүхэ барилдаа­гаар спортын мастер Гомбо Шагдуржаповые болон буса­дые дурдаба.

Аймагай Сурхарбаануудта өөрөө нэгэнтэ бэшэ илаһан Ц.С.Цыремпиловэй 4 бэрхэ хүбүүд, басаган, зээ басаган спортын түүхэдэ нэрэеэ ар­жытар бэшүүлээ. Цыренжаб Сономович үреэлэй һайхан үгэеэ нютагайхидтаа зорю­улба.

Һур харбалгаар Ород Уласай габьяата тренер Ш.А.Хазагаевай нэрэ Буряа­дай булан бүхэндэ омогор­холтойгоор зэдэлжэ байдаг. Энэ үдэр Шагдар Алексан­дрович дабхар баяртай бай­ба. Наһанайнгаа нүхэр Гали­на Бадмаевнатай “Хүдөөгэй эрхим бүлэ” гэһэн нэрэ зэр­гэдэ хүртэжэ, Москва хото шагнал абалганда ошохоор зэһэжэ байгаа юм ха.

Спортивна талмайн нэ­эгдэхэдэ, Ш.А.Хазагаев, һур харбалгаар аймагай Сурхарбаануудай чемпи­он М.Д.Бадмаев, СССР-эй спортын мастер, Сурхарба­ануудта оло дахин илаһан Ц.А.Очирова, Ород Уласай ниитэ эрдэм һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ Б.Д.Улзытуев, һургуулиин директорээр ажаллаһан Ж.Ц.Гармаев болон бусад эгээл түрүүлэн хүндэлэлэй һууринуудта уригдаһан байна.

Нэрлэжэ барахаар бэшэ

- Үнэндөө, Үлэгшэнэй та­миршадые бултыень нэрлэ­жэ, хойнонь гарахын аргагүй мэтэ юм. Эдэ бүхэли баглаа нэрэнүүд манай суута хи­заар нютагаа шэнжэлэгшэ Памажаб Очировай “Буря­ад үнэн” Хэблэлэй байшан­да 2003 ондо нара хараһан “Земля мэргэнов” гэһэн ном соо оруулагдаһан байха. Тэрэ сагһаа тамиршадай тоо ха­раа байса олошороо, дахи­наа ном бэлдэхээр болохонь бэзэ, - гэжэ “Буряад үнэн” Хэ­блэлэй байшангай зүгһөө үгэ хэлэһэн эдэ мүрнүүдэй автор онсо тэмдэглээд, “Байгал” сэтгүүлэйнгээ дугаарнуудые бэлэг болгон һургуулиин директор Б.С.Дамдиновада, “Буусын һургаал” гэһэн но­муудаа һууринай номой сан­да бэлэглээ.

Тугууд намилзаа

Энэ талмайн нээгдэхэ­дэ, волейбол, баскетбол, футбол, теннис наадаха дуратайшуулда одоол ая­тай зохисотой болобо гээ­шэ. Домогто Үндэр Баабай мэргэн һур харбаашадай, урилдаашадай, бүхэ барил­даашадай һүр һүлдэ үргэжэ, эршыень нэмээһэн, хүсыень батажуулһан һаа, мүнөө дээ­рэ дурсагдагша наадануудые “харгалзахань” хаяа? Иигэ­эд лэ эрхимээр теннис, ба­скетбол наадагшад тодоржо эхилхэнь бэзэ.

Хонгоодор, һойһо, шошо­олог, хатагин, хашан угуудай тугууд намилзаба.

Үлзы һайхан Үлэгшэн

нютагай

Хашан угай халуун баяр!

Шандааһаар шанга

шадалтай

Шошоологуудһаа амар

мэндэ!

Хасаг сэрэгтэ албатай

Хатагин угһаа амар сайн!

Сөөхэр, Зандан

баатарнуудһаа эхитэй

Суута һойһо угсаатан

Сагаан сэбэр сэдьхэлээрээ

Һайн һайханиие хүсэнэ!

Сайн хаанай

һамаргаанаар,

Бушагта хаанай

буһалгаанаар

Бутаран тараһан

хонгоодор

Булта байһан таанадтаа

Буян хэшэг үреэнэ!

Түнхэндэ болоһон хүүгэдэй уласай наадану­удта барилдаагаар 2-дохи һуури эзэлһэн Сэнгэ Дамди­новай, дүү Сампилайнь, һур харбалгаар спортын мастер­та кандидат Анна Гомбое­вагай, эдир барилдаашад Баатар, Баир Мункуевуу­дай, бусадайшье нэрэнүүд соностоно. Эрхим эдир та­миршадта болон норматив тушааһан аха захашуулда ГТО-гой тэмдэгүүд барюу­лагдаба.

Үдын һүүлээр Захаамин аймагай һургуулинуудай һурагшадай волейболоор мүрысөөн болоо. “Намарай хэшэг” гэһэн выставкэ-яар­маг дэлгээгдээ. “Захаамин” гэһэн арадай дуу, хатарай, “Наадан” гэһэн хүүгэдэй, “Тэрэнги” гэһэн арадай фольклорно ансамбльнууд бэлигээ гэршэлэн харуулба.

Эгээ багашуулда – бэлэг

Тамирай талмайн нээг­дэхын урда нютагай соёлой байшанай газаа бага наһанай хүүгэдэй наадаха талмай мүн лэ нээгдэһэн байна. “Гэр байра болон городой оршон” гэһэн проекттэй зохилдуу­лан, 600 мянган түхэриг энэ хэрэгтэ һомологдоһон юм ха. Һолжоржо, гулгажа, хүл, га­раа бүхэжүүлхэ, бэеэ һорихо үнгэтэ түхеэрэлгэнүүдые харан сасуу бишыхан хүүгэд тэдээн өөдэ абиржа, турша­жа эхилнэ.

“Эдир наһанһаа бэеэ һорин энхэ дорюун ябаял. Бүмбэгэ, ракеткэ, сеткэ - бултанда баяр асараа. Наранай туяа, нааданай талмай найдал түрүүлжэ, илалтанууд тэ­эшэ уряалжа, эршэдүүлнэ бэеымнай, зоригжуулна һанааемнай” – иимэ удхатай дуун сэлеэн һууринииемнай зэдэлүүлбэ.

Үнэхөөрөөшье, үлэгшэ- нэйхидтэ дабхар баяр болоо, жаа хүүгэдэйшье, жагсаһан эдиршүүлэйшье омогорхол баярые ойлгохоор.

Зэндэмэни дуутай Үндэр Баабай, жэгнээ долги­той Зэдэ гол энэ һайндэр бүтээлсэгшэдые, нютагай һургуулиин эршэтэй эр­мэлзэлтэй багшанарые, һурагшадые өөгшөөн дэмжэ­жэ байгаал ха...

Арсалан Батуевай зурагууд

Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА

Теги: Закаменский район17:50

Почему культура старообрядцев Бурятии может исчезнуть безвозвратно  

17:45

​Жители одной из улиц Улан-Удэ устали жить в «гетто» 

17:40

Заслуженный ветеран Бурятии – Тамара Абидуева 

17:35

​Что нужно для долголетия детских изданий на бурятском языке? 

17:30

Дела писательские 

17:02

​Звезда Алексея БУТУНАЕВА 

17:00

​В Улан-Удэ состоялся концерт джаз-квартета из Швейцарии Woodoism  

16:33

​Эрдэмтэд 

16:20

​На Байкале построят рекреационный комплекс 

16:18

​Үхибүүдые абарагша 

16:04

​«Занабазар» роман толилогдожо эхилбэ 

15:48

​Гастроли театрального фестиваля «Хроники исчезающих деревень» прошли в Мухоршибирском районе Бурятии  

15:44

​В Кяхтинском районе Бурятии росгвардейцы задержали гражданина, у которого изъята марихуана 

15:39

​В Бурятии 26 детских школ искусств получат новые пианино 

13:48

​Номинантка на «Золотую маску» Анна Петушинова исполнит главную партию в премьере Бурятского театра оперы и балета 

13:42

​Бүдүүн сарбуута хүбүүдые дэмжэхэ 

13:37

​В Бурятии проходит выставка китайских кораблей - джонок  

12:58

В Улан-Удэ отметят 95-летие народного поэта Бурятии Гунги Чимитова 

12:50

В наркологическом диспансере Бурятии реализуют проект по профилактике синдрома эмоционального выгорания 

12:44

В российских регионах растет число негосударственных поставщиков социальных услуг 

12:38

В Бурятии появились первые профессиональные няни 

11:41

Житель Бурятии не предоставил преимущество встречному движению и заплатил за это 200 тысяч рублей 

11:37

В Бурятии вор проник в гараж, разобрав кирпичную стену 

11:34

Директор водоснабжающей организации в Бурятии заплатил штраф за некачественную холодную воду 

11:18

​Уншахамнай гү? 

11:05

​Тарбагатай аймагай 2020 оной хүгжэлтын түсэбүүдтэй Буряад Уласай Толгойлогшо танилсуулба 

11:03

Зоны с особыми условиями использования в Бурятии 

11:00

Отмена запрета на госзакупки мебели у иностранцев приведет к потере до 10 млрд рублей 

10:57

В Бурятии отремонтировали более 14 км федеральной трассы 

10:55

В бурятском селе Тарбагатай произошел прорыв на теплотрассе 

10:52

За сутки в Бурятии произошло семь пожаров 

10:20

​Алексей Цыденов «Байкал» самолёт тухай: «Манай түсэл бэелүүлэгдэһээр» 

10:09

​Еще один автоклуб прибыл в Бурятию в рамках реализации национального проекта «Культура» 

10:02

​Буряад уласай аймагуудай болон яамануудай хүтэлбэрилэгшэдэй ажал тухай Алексей Цыденов хэлэбэ 

09:38

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Хүдөө ажахын һалбарида мүнгэн һомололго ехэ хэрэгтэй» 

09:38

​Проект «Доступная Бурятия - Доступный Байкал»» вошел в ТОП-100 лучших проектов 

09:14

Глава Бурятии озвучил планы развития Тарбагатайского района на 2020 год 

08:55

Зурхай на ​14 ноября, 17 лунный день 

08:35

Местами небольшой снег, днём до -9 ожидается в Бурятии сегодня, 14 ноября 

Наши издания